Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL përgënjeshtron raportin e “OPEN DATA”

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë,  përgënjeshtron raportin e publikuar ng “OPEN DATA”, mbi statusin e akreditimit të 12 institucioneve të arsimit të lartë.

ASCAL informon publikun se institucionet e cituara në raportin e “OPEN DATA” janë të gjitha në proces akreditimi. Faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendim e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” në të cilin në pikën 4 citohet:

Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Më poshtë gjeni listën e Institucioneve të Arsimit të Lartë publike /private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional.

Nr.

Institucioni

Statusi në të cilin ndodhen

1

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Në proces akreditimi

2

Universiteti i Arteve

Në proces akreditimi

3

Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër

Në proces vendimmarrje

4

Universiteti Politeknik i Tiranës

Në proces vendimmarrje

5

Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës

Në proces akreditimi

6

Akademia e Studimeve Albanologjike

Në proces akreditimi

7

Universiteti i Sporteve të Tiranës

Në proces akreditimi

8

Universiteti "Barleti"

Në proces akreditimi

9

Kolegji Universitar "Qiriazi"

Në proces akreditimi

10

Akademia "Ivodent"

Në proces akreditimi

11

Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë"

Në proces akreditimi

12

Kolegji Universitar "LOGOS"

Në proces vendimmarrje

13

Tirana Business University College

Në proces akreditimi

14

Kolegji Universitar "Bedër"

Në proces vendimmarrje

15

Kolegji Universitar "I Biznesit"

Në proces akreditimi

*Në proces vendimmarrje: Ka përfunduar i gjithë procesi i vlerësimit të jashtëm, mbeten në pritje të vendimit të Bordi të  Akreditimit.

Gjithashtu informojmë se në statusin “proces akreditimi” ndodhen edhe një numër i madh programesh studimi të ofruara nga këto Instisucione të Arsimit të Lartë.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë informon publikun që për çdo pyetje ose informacion të drejtohen pranë zyrave të saj.