Quality Assurance Agency in Higher Education

IPAL ISSAT

Licensing Document: VKM Nr. 466, datë 16.04.2008
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Rr. e Kavajës, Tiranë
Tel: +355 4 2 260 035
Email:
Website: www.issatinstitute.com
No. Study program Information
1 Professional Master Studime Evropiane dhe Diplomaci HEI Unit: Faculty of Business Administration
2 Professional Master Psikologji Sociale dhe e Komunikimit HEI Unit: Faculty of Business Administration
3 Professional Master E Drejtë Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Business Administration
4 Professional Master Menaxhim Shëndetësor HEI Unit: Faculty of Business Administration
5 Master of Science Menaxhim Shëndetsor HEI Unit: Faculty of Business Administration
6 Master of Science E Drejtë Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Business Administration
7 Master of Science Psikologji Sociale dhe e Komunikimit HEI Unit: Faculty of Business Administration
8 Master of Science Studime Europiane dhe Diplomaci HEI Unit: Faculty of Business Administration
9 MND Menaxhim Shëndetsor HEI Unit: Faculty of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 207, datë 12.04.2010 Vlefshmëria 04-12-2010 deri më 04-12-2016
10 MND Psikologji Sociale dhe e Komunikimit HEI Unit: Faculty of Business Administration
11 MND E Drejtë Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 207, datë 12.04.2010 Vlefshmëria 04-12-2010 deri më 04-12-2016
12 MND Studime Evropiane dhe Diplomaci HEI Unit: Faculty of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 207, datë 12.04.2010 Vlefshmëria 04-12-2010 deri më 04-12-2016