Quality Assurance Agency in Higher Education

Publications

English

 • Final Evaluation Report, QAA-ASCAL, March 2018
 • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)
 • Institutional Review of Higher Education Institutions in Albania 
 • Support to APAAL to ensure it matches up to international standards development 
 • CEE Network Directory 2010, Central and Eastern European Network of Quality assurance Agencies in Higher Education. Prezantuar në Sofje, Bullgari, Maj 2010 
 • Directory of the Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in higher education, may 2009 
 • Aspects and Indicators for Quality Evaluation in Higher Education 
 • Accreditation Agency for Higher Education 
 • Procedures of Quality Evaluation in Higher Education 
 • Guidelines on External Evaluation of Quality in Higher Education 
 • Guidelines on Internal Evaluation of Quality in Higher Education 
 • Manual of Procedures and Deadlines for Quality Evaluation within the accreditation process of Higher Education Institutions and Study Programs
 • Internal Regulation of PAAHE

Albanian

 • Raporti Përfundimtar i Vlerësimit, QAA-ASCAL, Mars 2018
 • Vlerësimi Institucional i Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri 2016 
 • Manual për procedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe të programeve të studimit 
 • Rregullore e Brendshme Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë 
 • Udhëzues për ngritjen dhe funksionimin e NJBSC në IAL 
 • Manual për sistemin e BSC në IAL 
 • Procedura për aplikimin dhe vlerësimin e programeve të studimit dhe institucioneve të arsimit të lartë 
 • Aspekte dhe treguesit e cilësisë në arsimin e lartë 
 • Fletëpalosje - Agjencia Publike e Akreditimit e Arsimit të Lartë 
 • Udhëzues për vlerësimin e jashtëm të cilësisë në arsimin e lartë 
 • Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të cilësisë në arsimin e lartë 
 • Udhëzime për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë ndërkufitar 
 • Procedura për vlerësimin e cilësisë në arsimin e lartë 
 • Standardet për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë