Quality Assurance Agency in Higher Education

Agriculture University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 548, datë 28.07.1951
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 59, datë 16.12.2021
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rr. Pajsi Vodica Kodër Kamëz, Tiranë
Tel: +355 4 2227804
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ubt.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Diplomë profesionale
Diplomë profesionale
Bachelor
Bachelor Business Informatics
Bachelor Applied Economics
Master profesional Finance and Banking
Master profesional Accounting and Auditing
Master profesional Rural Tourism Management
Master profesional Information Management in Agribusiness
Bachelor Food Science and Nutrition
Bachelor Environmental science with profile Natural Resources Management
Master i shkencave Food Biotechnology
Master i shkencave(PI) Veterinary Medicine
Master profesional Landscape Architecture
Master i shkencave Plant Medicine
Bachelor Agrifood Engineering with profile Agrifood Technology
Bachelor Agro-Environment Engineering
Bachelor Agrarian Engineer in Horticulture
Bachelor Agrarian Engineering with profile Plant Protection
Bachelor Rural Tourism Management
Bachelor Finance and Accounting
Bachelor Agribusiness Management
Master i shkencave Agrifood Engineering with profile: a. Viticulture - Oenology; b. Agrifood Technology
Master i shkencave Forest Engineering
Master i shkencave Agribusiness Management with profiles: a. Management of Enterprises; b. Marketing
Master profesional Enterprise Management with profile: Agribusiness Enterprises Management
Master i shkencave Agro-Environment Engineering
No. Study program Information
1 Executive Master Planifikim dhe zhvillim ekonomik territorial i zonave rurale HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
2 Professional diploma Teknologjitë e Akuakulturës dhe Peshkimit HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
3 Professional diploma Menaxhim Sistemesh Informacioni HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 29 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
4 Professional diploma Teknolog Bujqësor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
5 Professional diploma Agroturizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Department of Rural Tourism Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 27 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2030
6 Professional diploma Kopshtari HEI Unit: Rectorate
7 Professional diploma Zooveterinari HEI Unit: Rectorate
8 Professional diploma Teknolog Agroushqimore me profile: a. Teknik i larte i prodhimit te vajit dhe konservimit te fruta-perimeve; b. Teknik i larte i veres HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
9 Professional diploma Menaxhim Veterinar HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
10 Professional diploma Menaxhim Veterinar HEI Unit:
11 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore me profil Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology
12 Bachelor Arkitekturë Peisazhi HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture
13 Bachelor Inxhinieri Pyjore me profile: Menaxhim i Zonave të Mbrojtura dhe Qeverisja e Parqeve Urbane dhe Periurbane HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
14 Bachelor Bioteknologji Zooveterinare HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
15 Bachelor Agrobiologji HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
16 Bachelor Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 23 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
17 Bachelor Informatikë Biznesi HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 26 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2026
18 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 25 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 02-18-2027
19 Bachelor Biologji Marine dhe Akuakulturë HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
20 Bachelor "Inxhinieri Agrare", profili "Agronomi" HEI Unit:
21 Bachelor "Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale" HEI Unit: Department of Animal Production
22 Bachelor "Inxhinieri agrare", profili "Arkitekturë peizazhi" HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture
23 Bachelor "Inxhinieri përpunim druri", profili "Dizajn i mobiljeve dhe interierit" HEI Unit: Department of Wood Industry
24 Bachelor "Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit" HEI Unit: Department of Food Science and Biotechnology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 30 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
25 Bachelor "Shkenca mjedisore", profili "Menaxhim i burimeve natyrore" HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 28 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2028
26 Bachelor Inxhinieri Agrare në Hortikulturë dhe Mbrojtja Bimësh HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
27 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizem HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
28 Bachelor Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit HEI Unit:
29 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit:
30 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit:
31 Bachelor Përpunim Druri HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
32 Bachelor Mbarështim Pyjesh HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
33 Bachelor Vreshtari - Enologji HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
34 Bachelor Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
35 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
36 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
37 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
38 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
39 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi profili Agromjedis dhe Ekologji HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
40 Bachelor Inxhinieri Agrare profili Zootekni dhe Biznes Blegtoral HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
41 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
42 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
43 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
44 Bachelor Përpunim Druri HEI Unit: Department of Wood Industry
45 Bachelor Mbarështim Pyjesh HEI Unit: Department of Forest
46 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari Enologji HEI Unit: Department of Agrifood Technology
47 Bachelor "Inxhinieri Agroushqimore" me profil "Teknologji Agroushqimore" HEI Unit: Department of Agrifood Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 06 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
48 Bachelor Mbrojtje Bimësh HEI Unit:
49 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizim HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
50 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 87 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
51 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Zootekni dhe Biznes Blegtoral HEI Unit: Department of Animal Production
52 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Prodhim Bimor HEI Unit:
53 Bachelor Hortikulturë HEI Unit:
54 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 84 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
55 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje Bimësh HEI Unit: Department of Plant Protection

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 83 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
56 Bachelor Ekonomi dhe Agrobiznes, me profile: a. Ekonomiks i Aplikuar; b. Informatikë Biznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
57 Bachelor Menaxhimi i Turizmit Rural HEI Unit: Department of Rural Tourism Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 91 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
58 Bachelor Financë – Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 95 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
59 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
60 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 92 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
61 Professional Master Akuakulturë dhe Peshkim Detar HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
62 Professional Master Financë Bankë HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 24 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
63 Professional Master Teknologjitë e Prodhimit në Akuakulturë HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
64 Professional Master Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 25 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2030
65 Professional Master Konstruksione druri HEI Unit: Department of Wood Industry
66 Professional Master Menaxhim i Integruar i Pyjeve me Bazë Komuniteti HEI Unit: Department of Forest
67 Professional Master Menaxhim i Turizmit Rural HEI Unit: Department of Rural Tourism Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 26 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2027
68 Professional Master Menaxhim Informacioni në Agrobiznes HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 100 datë 20.04.2024 Vlefshmëria 04-20-2024 deri më 04-19-2030
69 Professional Master Komunikim dhe Ekstension Bujqësor HEI Unit:
70 Professional Master Analizat e Ushqimeve HEI Unit: Department of Chemistry
71 Professional Master Shëndeti Publik Veterinar HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
72 Professional Master Cilësia dhe Siguria Ushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology
73 Professional Master Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
74 Professional Master Drejtim Agrobiznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
75 Professional Master Arkitekturë Peisazhi HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
76 Professional Master Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
77 Professional Master Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
78 Professional Master Ekonomi dhe politikë agrare, me profil Ekonomi dhe politikë agrare HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
79 Professional Master Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 94 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
80 Professional Master Biznes Blegtoral HEI Unit: Department of Animal Production
81 Professional Master Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia HEI Unit: Department of Plant Protection
82 Professional Master Teknologjia e Kultivimit të Bimëve HEI Unit:
83 Professional Master Teknologji e Avancuar në Hortikulturë HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture
84 Professional Master Menaxhim Mjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
85 Master of Science Marketingu i Ushqimit dhe Biznesi Digjital HEI Unit: Department of Agribusiness Management
86 Master of Science "Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit të Ushqimeve" me profile "Inxhinieri, Cilësi dhe Siguri Ushqimore" dhe "Menaxhim i Sistemeve të Prodhimit të Ushqimeve" HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
87 Master of Science Informatikë Biznesi HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics
88 Master of Science Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (Ekonomia Cirkulare) HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
89 Master of Science Menaxhim i Burimeve Natyrore HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
90 Master of Science Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c. Shkencat Agronomike; d. Zootekni dhe siguria e produkteve blegtorale; e. Akuakulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
91 Master of Science Energjitë e rinovueshme HEI Unit:
92 Master of Science Bioteknologji Ushqimore HEI Unit: Department of Food Science and Biotechnology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 31 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-12-2030
93 Master of Science Mjekësi Bimore HEI Unit: Department of Plant Protection

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 85 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
94 Master of Science Resurset Gjenetike të Bimëve HEI Unit:
95 Master of Science Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit HEI Unit:
96 Master of Science Inxhinieri Agroushqimore me profil: a. Vreshtari - Enologji; b. Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 07 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
97 Master of Science Inxhinieri Pyjore HEI Unit: Department of Forest

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
98 Master of Science Inxhinieri përpunim-druri HEI Unit: Department of Wood Industry
99 Master of Science Financë - Kontabilitet me profile: a. Financë; b. Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
100 Master of Science Ekonomi dhe Politika Agrare me profile: a. Zhvillim Rural i Integruar; b. Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
101 Master of Science Ekonomi dhe Agrobiznes HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
102 Master of Science Menaxhim Agrobiznesi me profil: a. Administrim i Ndërmarjeve; b. Marketing HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 93 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
103 Master of Science Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c. Prodhimi Bimor; d. Zootekni; e. Akuakulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
104 Master of Science Inxhinieri Agromjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 88 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
105 Master of Science(IP) Mjekësi Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 86 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2023
106 Long Term Specialization Siguri ushqimore dhe shëndet publik veterinar HEI Unit: Department of Veterinary Public Health
107 Phd Ekonomi dhe Agrobiznes HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
108 Phd Shkenca dhe Bioteknologjia Ushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
109 Phd Shkenca Mjedisore HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
110 Phd Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
111 Phd Mjekësi Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
112 Phd Shkencat Pyjore me drejtime: a. Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore; b. Teknologjia e Drurit HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
113 Phd Ekonomi dhe Agrobiznes, me drejtimet: a. Drejtim Agrobiznes; b. Ekonomi dhe Politikë Agrare; c. Financë - Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
114 Phd Bujqësia dhe Mjedisi, me drejtimet: a. Shkencat Mjedisore; b. Shkencat e Hortikulturës; c. Shkencat Agronomike; d. Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve; e. Shkencat e Prodhimit Shtazor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
115 MND Mjekësi Veterinare me profile: a. Diagnozë Laboratorike; b. Klinikë Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
116 MND Ekonomi dhe Agrobiznes me profile: a. Menaxhimi i Ndërmarjeve; b. Ekonomi dhe Politika Agrare; c. Zhvillimi Rurai i Integruar; d. Menaxhim Financiar HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
117 MND Shkencat e Prodhimit Shtazor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
118 MND Kontrolli i Integruar i Parazitëve në Bimë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
119 MND Menaxhimi i Resurseve dhe Përmirësimi Gjenetik i Bimëve HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
120 MND Hortikulturë e Qëndrueshme HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
121 MND Teknologji Mjedisi HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment