Quality Assurance Agency in Higher Education

Agriculture University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 548, datë 28.07.1951
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rr. Pajsi Vodica Kodër Kamëz, Tiranë
Tel: +355 4 2227804
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ubt.edu.al
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave Agro-Environment Engineering
Master profesional Enterprise Management with profile: Agribusiness Enterprises Management
Master i shkencave Agribusiness Management with profiles: a. Management of Enterprises; b. Marketing
Master i shkencave Forest Engineering
Master i shkencave Agrifood Engineering with profile: a. Viticulture - Oenology; b. Agrifood Technology
Bachelor Agribusiness Management
Bachelor Finance and Accounting
Bachelor Rural Tourism Management
Bachelor Agrarian Engineering with profile Plant Protection
Bachelor Agrarian Engineer in Horticulture
Bachelor Agro-Environment Engineering
Bachelor Agrifood Engineering with profile Agrifood Technology
Master i shkencave Plant Medicine
Master profesional Landscape Architecture
Master i shkencave(PI) Veterinary Medicine
Bachelor Applied Economics
Bachelor Business Informatics
No. Study program Information
1 Executive Master Planifikim dhe zhvillim ekonomik territorial i zonave rurale HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
2 Professional diploma Menaxhim Veterinar HEI Unit:
3 Professional diploma Menaxhim Veterinar HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
4 Professional diploma Teknolog Agroushqimore me profile: a. Teknik i larte i prodhimit te vajit dhe konservimit te fruta-perimeve; b. Teknik i larte i veres HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
5 Professional diploma Zooveterinari HEI Unit: Rectorate
6 Professional diploma Kopshtari HEI Unit: Rectorate
7 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 92 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
8 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
9 Bachelor Financë – Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 95 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
10 Bachelor Menaxhimi i Turizmit Rural HEI Unit: Department of Rural Tourism Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 91 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
11 Bachelor Ekonomi dhe Agrobiznes, me profile: a. Ekonomiks i Aplikuar; b. Informatikë Biznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
12 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje Bimësh HEI Unit: Department of Plant Protection

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 83 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
13 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 84 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
14 Bachelor Hortikulturë HEI Unit:
15 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Prodhim Bimor HEI Unit:
16 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Zootekni dhe Biznes Blegtoral HEI Unit: Department of Animal Production
17 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 87 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
18 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizim HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
19 Bachelor Mbrojtje Bimësh HEI Unit:
20 Bachelor Inxhinieri Agroushimore me profil Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 06 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
21 Bachelor Inxhinieri Agroushimore me profil Vreshtari - Enologji HEI Unit: Department of Agrifood Technology
22 Bachelor Mbarështim Pyjesh HEI Unit: Department of Forest
23 Bachelor Përpunim Druri HEI Unit: Department of Wood Industry
24 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
25 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
26 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
27 Bachelor Inxhinieri Agrare profili Zootekni dhe Biznes Blegtoral HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
28 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi profili Agromjedis dhe Ekologji HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
29 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
30 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
31 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
32 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
33 Bachelor Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
34 Bachelor Vreshtari - Enologji HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
35 Bachelor Mbarështim Pyjesh HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
36 Bachelor Përpunim Druri HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
37 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit:
38 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit:
39 Bachelor Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit HEI Unit:
40 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizem HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
41 Bachelor Inxhinieri Agrare në Hortikulturë dhe Mbrojtja Bimësh HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
42 Bachelor "Shkenca mjedisore", profili "Menaxhim i burimeve natyrore" HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
43 Bachelor "Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit" HEI Unit: Department of Food Science and Biotechnology
44 Bachelor "Inxhinieri përpunim druri", profili "Dizajn i mobiljeve dhe interierit" HEI Unit: Department of Wood Industry
45 Bachelor "Inxhinieri agrare", profili "Arkitekturë peizazhi" HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture
46 Bachelor "Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale" HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
47 Bachelor "Inxhinieri Agrare", profili "Agronomi" HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
48 Bachelor Biologji Marine dhe Akuakulturë HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
49 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 25 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 02-18-2027
50 Bachelor Informatikë Biznesi HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 26 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2026
51 Bachelor Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
52 Bachelor Agrobiologji HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
53 Bachelor Bioteknologji Zooveterinare HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
54 Professional Master Menaxhim Mjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
55 Professional Master Teknologji e Avancuar në Hortikulturë HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture
56 Professional Master Teknologjia e Kultivimit të Bimëve HEI Unit:
57 Professional Master Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia HEI Unit: Department of Plant Protection
58 Professional Master Biznes Blegtoral HEI Unit: Department of Animal Production
59 Professional Master Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 94 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
60 Professional Master Ekonomi dhe politikë agrare, me profil Ekonomi dhe politikë agrare HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
61 Professional Master Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
62 Professional Master Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
63 Professional Master Arkitekturë Peisazhi HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
64 Professional Master Drejtim Agrobiznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
65 Professional Master Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
66 Professional Master Cilësia dhe Siguria Ushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology
67 Professional Master Shëndeti Publik Veterinar HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
68 Professional Master Analizat e Ushqimeve HEI Unit: Department of Chemistry
69 Professional Master Komunikim dhe Ekstension Bujqësor HEI Unit:
70 Professional Master Menaxhim Informacioni në Agrobiznes HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics
71 Professional Master Menaxhim i Turizmit Rural HEI Unit: Department of Rural Tourism Management
72 Professional Master Menaxhim i Integruar i Pyjeve me Bazë Komuniteti HEI Unit: Department of Forest
73 Professional Master Konstruksione druri HEI Unit: Department of Wood Industry
74 Professional Master Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Finance and Accounting
75 Professional Master Teknologjitë e Prodhimit në Akuakulturë HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
76 Professional Master Financë Bankë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
77 Master of Science Inxhinieri Agromjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 88 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
78 Master of Science Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c. Prodhimi Bimor; d. Zootekni; e. Akuakulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
79 Master of Science Menaxhim Agrobiznesi me profil: a. Administrim i Ndërmarjeve; b. Marketing HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 93 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
80 Master of Science Ekonomi dhe Agrobiznes HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
81 Master of Science Ekonomi dhe Politika Agrare me profile: a. Zhvillim Rural i Integruar; b. Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
82 Master of Science Financë - Kontabilitet me profile: a. Financë; b. Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
83 Master of Science Inxhinieri Përpunim-Druri HEI Unit: Department of Wood Industry
84 Master of Science Inxhinieri Pyjore HEI Unit: Department of Forest

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
85 Master of Science Inxhinieri Agroushqimore me profil: a. Vreshtari - Enologji; b. Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 07 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
86 Master of Science Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit HEI Unit:
87 Master of Science Resurset Gjenetike të Bimëve HEI Unit:
88 Master of Science Mjekësi Bimore HEI Unit: Department of Plant Protection

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 85 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
89 Master of Science Bioteknologji Ushqimore HEI Unit: Department of Food Science and Biotechnology
90 Master of Science Energjitë e rinovueshme HEI Unit:
91 Master of Science Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c. Shkencat Agronomike; d. Zootekni dhe siguria e produkteve blegtorale; e. Akuakulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
92 Master of Science(IP) Mjekësi Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 86 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2023
93 Phd Bujqësia dhe Mjedisi, me drejtimet: a. Shkencat Mjedisore; b. Shkencat e Hortikulturës; c. Shkencat Agronomike; d. Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve; e. Shkencat e Prodhimit Shtazor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
94 Phd Ekonomi dhe Agrobiznes, me drejtimet: a. Drejtim Agrobiznes; b. Ekonomi dhe Politikë Agrare; c. Financë - Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
95 Phd Shkencat Pyjore me drejtime: a. Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore; b. Teknologjia e Drurit HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
96 Phd Mjekësi Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
97 Phd Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
98 MND Teknologji Mjedisi HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
99 MND Hortikulturë e Qëndrueshme HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
100 MND Menaxhimi i Resurseve dhe Përmirësimi Gjenetik i Bimëve HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
101 MND Kontrolli i Integruar i Parazitëve në Bimë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
102 MND Shkencat e Prodhimit Shtazor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
103 MND Ekonomi dhe Agrobiznes me profile: a. Menaxhimi i Ndërmarjeve; b. Ekonomi dhe Politika Agrare; c. Zhvillimi Rurai i Integruar; d. Menaxhim Financiar HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
104 MND Mjekësi Veterinare me profile: a. Diagnozë Laboratorike; b. Klinikë Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine