Quality Assurance Agency in Higher Education

Polytechnic University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 215, datë 15.07.1991
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +35542278159
Email:
Website: www.upt.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
2 Bachelor Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
3 Bachelor Inxhinieri Mjedisi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
4 Bachelor Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
5 Bachelor Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
6 Bachelor Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
7 Bachelor Inxhinieri Ekonomike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
8 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
9 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Natyrore HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
10 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatikë HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
11 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
12 Bachelor Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
13 Bachelor Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
14 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
15 Bachelor Inxhinieri Materiale HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
16 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
17 Bachelor Inxhinieri Tekstil dhe Modë HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
18 Bachelor Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
19 Bachelor Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
20 Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
21 Professional Master Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
22 Professional Master Inxhinieri Fizike në Mjekësi HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
23 Professional Master Inxhinieri Matematike në Analizë Sistemesh HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
24 Professional Master Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
25 Professional Master Inxhinieri Mjedisi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
26 Professional Master Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
27 Professional Master Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
28 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
29 Professional Master Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
30 Professional Master Inxhinieri Gjeomjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
31 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
32 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeoinxhinieri HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
33 Professional Master Automatizimi i Industrisë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
34 Professional Master Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
35 Professional Master Inxhinieri Transporti HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
36 Professional Master Inxhinieri Mekanike, profili Energjitikë HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
37 Professional Master Inxhinieri Materiale HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
38 Professional Master Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
39 Professional Master Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
40 Professional Master Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
41 Professional Master Inxhinieri Telekomunikacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
42 Professional Master Restaurim Monumentesh Kulture HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
43 Professional Master Teknologji Mekanike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
44 Professional Master Inxhinieri Tekstili dhe Modë HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
45 Professional Master Elektroenergjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
46 Professional Master Konstruksion HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
47 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Përpunim Mineralesh dhe Mbetjesh HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
48 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Gjeomatikë HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
49 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Natyrore me profil: Inxhinieri e Naftës dhe e Gazit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
50 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Gjeoinformatikë HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
51 Master of Science Inxhinieri Tekstili dhe Mode HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
52 Master of Science Inxhinieri Materiale me profil: a. Materiale; b. Metalurgji dhe Fonderi HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
53 Master of Science Inxhinieri Mekanike me profil: a. Energjetikë; b. Konstruksion Makinash me Mjete Lëvizëse; c. Prodhim dhe Menaxhim Industrial HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
54 Master of Science Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
55 Master of Science Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
56 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Ndërtim dhe Administrim; b. Strukturist; c. Infrastrukturë e Transportit HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
57 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi me profil: Gjeoteknik HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
58 Master of Science Inxhinieri Mjedisi me profil: a. Trajtim Uji; b. Energjetikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
59 Master of Science Inxhinieri Hidroteknikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
60 Master of Science Inxhinieri Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
61 Master of Science Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
62 Master of Science Inxhinieri Telekomunikacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
63 Master of Science Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
64 Master of Science Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
65 Master of Science Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
66 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Natyrore, me profile: a. Inxhinieri e burimeve të energjisë; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Gjeoinxhinieri HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
67 Master of Science Inxhinieri e Gjeomjedisit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
68 Master of Science Inxhinieri Gjeofizike HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
69 Master of Science Inxhinieri Ekonomike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
70 Master of Science Menaxhim Energjie HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
71 Master of Science Inxhinieri GIS dhe Modelim Minerar HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
72 Master of Science Inxhinieri Industriale HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
73 Master of Science(IP) Arkitekturë me profile: a. Arkitekturë; b. Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
74 Phd Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
75 Phd Arkitekturë - Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
76 Phd Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Inxhinieri Ndërtimi; b. Inxhinieri Mjedisi; c. Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
77 Phd Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit HEI Unit: Faculty of Information Technology
78 Phd Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
79 Phd Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
80 Phd Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
81 Phd Inxhinieri Mekanike me profil: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Materiale HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
82 Phd Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
83 Phd Inxhinieri Elektrike profili: a. Elektroenergjitikë; b. Automatizimi i Industrisë; c. Elektroteknikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
84 Phd Arkitekturë-Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
85 MND Inxhinieri Mekanike me profile: a. Sistemet e Prodhimit dhe Proceset Teknologjike; b. Sistemet e Energjisë dhe Proceset Termike; c. Sistemet e Transportit dhe Menaxhimi i Trafikut HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
86 MND Automatikë dhe Teknologjitë e Kontrollit HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
87 MND Materiale me profile: a. Materiale Metalike dhe Alternative; b. Materiale Tekstile HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
88 MNP Tekstil dhe Stilim Mode HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering