Quality Assurance Agency in Higher Education

New director of Quality Assurance Agency in Higher Education is appointed

According to Order No. 41. dated 08.02.2019 of the Prime Minister of Albania "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë", Mr. Elvin Gjevori is the new Director of Quality Assurance Agency in Higher Education.