Quality Assurance Agency in Higher Education

Njoftim për vend të lirë pune 19 Prill 2022

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë”, i ndryshuar Urdhërin e Kryeministrit Nr. 20 datë 26.01.2021 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Akreditimit të Arsimit të Lartë”, dhe në VKM Nr.143 datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të levizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët e të mësme drejtuese”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), shpall njoftimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin e Specialist Finance pranë Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, 1 (një) vende të lira pune në pozicionin e Specialistit (Jurist) pranë  Sektori i Marrëdhënien me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimin, dhe 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Përgjegjës në Sektori i Marrëdhënien me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimin.

Për më tepër informacion klikoni mbi dokumentet bashkangjitur.

Njoftim-1.pdf

Njoftim-2.pdf

Njoftim-3.pdf