Quality Assurance Agency in Higher Education

University College "Qiriazi"

Licensing Document: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel: +355 047200844
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.qiriazi.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor Business Law
Master i shkencave Civil and Commercial Law
Master profesional Business Laywer
Master profesional Business Administration
Master i shkencave Finance
Master i shkencave Business Administration
Master profesional Finance
Bachelor
Bachelor Business Management
No. Study program Information
1 Professional diploma "Teknologji informacioni", në profilet "Teknologji informacioni dhe komunikim", "Elektronikë" dhe "Web Design" HEI Unit:
2 Professional diploma "Teknologji ushqimore", në profilet "Teknologji e pijeve dhe ujit", "Teknologji e produkteve bimore" dhe "Teknologji e produkteve shtazore" HEI Unit:
3 Professional diploma Hoteleri- Turizëm HEI Unit:
4 Bachelor 4 year Drejtues Finance HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369 datë 2009-11-12 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
5 Bachelor 4 year Drejtues Kontabiliteti HEI Unit: Faculty of Economy
6 Bachelor 4 year Menaxhim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369 datë 2009-11-12 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
7 Bachelor 4 year Menaxhim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369 datë 2009-11-12 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
8 Bachelor 4 year Drejtues Finance HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369 datë 2009-11-12 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
9 Bachelor 4 year Drejtues Kontabiliteti HEI Unit: Faculty of Economy
10 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-30-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369, datë 12.11.2009 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
11 Bachelor Bankë dhe Institucione Financiare HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369, datë 12.11.2009 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
12 Bachelor E Drejtë Biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
2 - Akredituar me Vendim Nr. 107 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2022
3 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369, datë 12.11.2009 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
13 Bachelor Marketing HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 369, datë 12.11.2009 Vlefshmëria 11-12-2009 deri më 11-12-2010
14 Bachelor Turizëm HEI Unit: Faculty of Economy
15 Bachelor Drejtues finance HEI Unit: Departament of Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 102 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 00-00-0000
16 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Business Management Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 103 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 00-00-0000
17 Bachelor Financë HEI Unit: Departament of Finance
18 Bachelor Informatikë Ekonomike dhe Biznesi HEI Unit: Departament of Finance
19 Bachelor Menaxhim Hoteleri - Turizëm HEI Unit: Business Management Department
20 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit:
21 Professional Master Jurist me drejtim biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 108 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2021
22 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Business Management Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 104 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 00-00-0000
23 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy
24 Professional Master Financë HEI Unit: Departament of Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 105 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2021
25 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economy
26 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economy
27 Master of Science E Drejtë Publike Administrative HEI Unit: Faculty of Law
28 Master of Science E Drejtë Civile dhe Tregtare HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 109 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 00-00-0000
29 Master of Science E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
30 Master of Science Financë HEI Unit: Departament of Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 106 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2021
31 Master of Science Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy
32 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Business Management Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 70 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2021
33 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit:
34 MND Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2012-02-09 Vlefshmëria 02-09-2012 deri më 02-09-2018
35 MND Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2012-02-09 Vlefshmëria 02-09-2012 deri më 02-09-2018
36 MND Financë HEI Unit: Faculty of Economy
37 MND Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economy
38 MND Marketing HEI Unit: Faculty of Economy
39 MNP Financë HEI Unit: Faculty of Economy
40 MNP Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy
41 MNP Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy