Quality Assurance Agency in Higher Education

Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.

Licensing Document: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Dritan Hoxha", Tiranë
Tel: +355 42 273290
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unizkm.al
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave(PI) Architecture
Master profesional Establishment and Development of Enterprises in the Tourism Sector
No. Study program Information
1 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 341, datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-16-2021
2 Bachelor Infermieristikë HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 338, datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-16-2021
3 Bachelor Ekonomi Ndërmarrjeje HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 340 datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-15-2021
4 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 375 datë 2007-10-18 Vlefshmëria 10-18-2007 deri më 10-17-2013
5 Bachelor Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Applied Sciences
6 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi dhe Mjedisi HEI Unit: Faculty of Applied Sciences
7 Professional Master Menaxhim për Funksionet e Koordinimit HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 292 datë 2013-07-15 Vlefshmëria 07-15-2013 deri më 07-14-2019
8 Professional Master Menaxhim Financiar dhe Menaxhim Risku HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 81 datë 2008-02-26 Vlefshmëria 02-26-2008 deri më 02-25-2014
9 Professional Master Ngritje dhe Zhvillim i Sipërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences
10 Professional Master Ngritje dhe Zhvillim i Sipërmarrjes në Sektorin e Turizmit HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 603 datë 2016-12-22 Vlefshmëria 12-22-2016 deri më 12-21-2022
11 Professional Master Menaxhim Financiar dhe i Riskut HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences
12 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare: Studime Evropiane HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 292 datë 2013-07-15 Vlefshmëria 07-15-2013 deri më 07-14-2019
13 Master of Science Administrim Shëndetësor HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 292 datë 2013-07-15 Vlefshmëria 07-15-2013 deri më 07-14-2019
14 Master of Science Ekonomi dhe Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 46 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-04-2021
15 Master of Science Shkenca Infermieristike dhe Obstetrike HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 334, datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-16-2021
16 Master of Science Fizioterapi HEI Unit: Faculty of Medicine
17 Master of Science Infermieristikë HEI Unit: Faculty of Medicine
18 Master of Science Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Applied Sciences
19 Master of Science Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 336, datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-16-2021
20 Master of Science(IP) Mjekësi HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337, datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-16-2021
21 Master of Science(IP) Odontoiatri dhe Proteza Dentare HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 315, datë 2015-09-03 Vlefshmëria 09-03-2015 deri më 09-03-2021
22 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit: Faculty of Pharmacy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 339, datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-16-2021
23 Master of Science(IP) Arkitekturë HEI Unit: Faculty of Applied Sciences
24 Master of Science(IP) Arkitekturë HEI Unit: Faculty of Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 40 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 03-11-2027
25 Long Term Specialization Kirurgji e përgjithshme HEI Unit: Faculty of Medicine
26 Long Term Specialization Ortopedi dhe traumatologji HEI Unit: Faculty of Medicine
27 Long Term Specialization Mjekësi transfuzionale HEI Unit: Faculty of Medicine
28 Long Term Specialization Gastroenterologji HEI Unit: Faculty of Medicine
29 Long Term Specialization Sëmundje të aparatit kardiovaskular HEI Unit: Faculty of Medicine
30 Long Term Specialization Anesteziologji, reanimacion dhe terapi intensive HEI Unit: Faculty of Medicine
31 Long Term Specialization Shkenca të të ushqyerit HEI Unit: Faculty of Medicine
32 Long Term Specialization Gjinekologji dhe obstretikë HEI Unit: Faculty of Medicine
33 Long Term Specialization Kardiokirurgji HEI Unit: Faculty of Medicine
34 Long Term Specialization Nefrologji HEI Unit: Faculty of Medicine
35 Phd Statistikë HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 332 datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-15-2021
36 Phd Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare e Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë HEI Unit: Faculty of Pharmacy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 333, datë 2015-09-16 Vlefshmëria 09-16-2015 deri më 09-16-2021
37 MND Implantologji dhe Proteza Dentare HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 49 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-04-2021
38 MND Ortodonci HEI Unit: Faculty of Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 292 datë 2013-07-15 Vlefshmëria 07-15-2013 deri më 07-14-2019
39 MND Qeverisje dhe Zhvillim Territorial HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 292 datë 2013-07-15 Vlefshmëria 07-15-2013 deri më 07-14-2019
40 MND Organizim dhe Drejtim i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore HEI Unit: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 292 datë 2013-07-15 Vlefshmëria 07-15-2013 deri më 07-14-2019