Quality Assurance Agency in Higher Education

"Fan. S. Noli" University

Licensing Document: VKM nr.230, datë 29.05.1992
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Shëtitorja Rilindasit, Korçë
Tel: +35582242230
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unkorce.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor English Language
Bachelor Biology - Chemistry
Bachelor Management
No. Study program Information
1 Professional diploma Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme HEI Unit: Department of Education
2 Professional diploma "Asistent Menaxher" HEI Unit: Department of Management
3 Professional diploma "Menaxhim veterinar" HEI Unit: Department of Agronutrition
4 Professional diploma "Mbështetës zyre për komunikimin, bibliotekë dhe arkivë" HEI Unit: Department of Language and Literature
5 Professional diploma "Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" HEI Unit: Department of Agronomy
6 Professional diploma "Shërbim social" HEI Unit: Department of Social Sciences
7 Professional diploma "Menaxhim biznesi bujqësor" HEI Unit: Department of Agro Business
8 Bachelor Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
9 Bachelor Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge HEI Unit: Faculty of Education and Philology
10 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 36 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 09-30-2026
11 Bachelor Mësuesi për arsimin fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education
12 Bachelor Mësuesi për arsimin parashkollor HEI Unit: Department of Education
13 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
14 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Social Sciences
15 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
16 Bachelor Matematikë - Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
17 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology - Chemistry

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 34 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 03-11-2027
18 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Informatics
19 Bachelor Infermier i Përgjithshëm HEI Unit: Department of Nursing
20 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Nursing
21 Bachelor Administrim dhe Politika Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
22 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
23 Bachelor Menaxhim HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 35 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 03-11-2027
24 Bachelor Administrim Biznesi në Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
25 Bachelor Administrim Biznesi në Turizëm HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
26 Bachelor Turizëm HEI Unit: Subsidiary of Pogradec
27 Bachelor Agroushqim HEI Unit: Department of Agronutrition
28 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Department of Agro Business
29 Bachelor Teknologji e Prodhimit Bimor HEI Unit: Faculty of Agriculture
30 Bachelor Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë HEI Unit: Department of Agronomy
31 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
32 Bachelor Biolgji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
33 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
34 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Philology
35 Bachelor Gjuhë-Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
36 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
37 Bachelor Menaxhim HEI Unit: Department of Management
38 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Department of Agro Business
39 Bachelor Agroushqim HEI Unit: Department of Agronutrition
40 Bachelor Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë HEI Unit: Department of Agronomy
41 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët dhe Anglisht në Ciklin Fillor HEI Unit: Subsidiary of Pogradec
42 Bachelor Inxhinieri Agronomike HEI Unit: Department of Agronomy
43 Bachelor Gjuhë dhe Kulturë Frënge HEI Unit: Department of Foreign Languages
44 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
45 Bachelor Financë-Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
46 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
47 Bachelor Hortikulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture
48 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
49 Bachelor "Biznes dhe tregti" HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
50 Bachelor "Informatikë biznesi" HEI Unit: Department of Management
51 Bachelor "Ekonomiks" HEI Unit: Department of Finance Accounting
52 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Education
53 Bachelor Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
54 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Department of Agro Business
55 Professional Master Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
56 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
57 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
58 Professional Master Zhvillim i integruar rural HEI Unit: Department of Agro Business
59 Professional Master Mësimdhënie HEI Unit: Department of Education
60 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
61 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndët Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
62 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Education and Philology
63 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm në "Shkenca Sociale" HEI Unit: Department of Social Sciences
64 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
65 Professional Master Gjuhë Letërsi, me profil minor në "Sporte" HEI Unit: Faculty of Education and Philology
66 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të lartë në "Gjuhë-Letërsi" me profil minor në "Arte" HEI Unit: Department of Language and Literature
67 Professional Master Mësimdhënie për mësuesit e Shkollave Profesionale HEI Unit: Faculty of Education and Philology
68 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të ulët në "Matematikë Fizikë" me profil minor në "Informatikë" HEI Unit: Department of Mathematics Informatics and Physics
69 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë dhe Informatikë" me profil minor në "Fizikë" HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
70 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Mathematics Informatics and Physics
71 Professional Master Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
72 Professional Master Infermieristikë HEI Unit: Department of Nursing
73 Professional Master Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
74 Professional Master Turizëm HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
75 Professional Master Mësuesi në Histori- Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
76 Professional Master Mësimdhënie për Mësuesit e Biologji - Kimisë HEI Unit: Department of Biology - Chemistry
77 Professional Master Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
78 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të lartë në "Gjuhë Angleze" me profil minor në "Arte" HEI Unit: Department of Foreign Languages
79 Professional Master Mësuesi për AMU në Gjuhë Letërsi me profil minor në "Sporte" HEI Unit: Faculty of Education and Philology
80 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Social Sciences
81 Professional Master "Bankë dhe sigurime" HEI Unit: Department of Finance Accounting
82 Professional Master "Inxhinieri agrare", profili "Hortikulturë" HEI Unit: Department of Agronomy
83 Professional Master Guidë Turistike HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
84 Professional Master Cilësia dhe Siguria Ushqimore HEI Unit: Department of Agronutrition
85 Professional Master Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit HEI Unit: Department of Informatics
86 Professional Master Mësues për Arsimin e Mesëm profesional HEI Unit: Department of Education
87 Professional Master Mësuesi në Histori dhe Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
88 Professional Master Mësues i Gjuhës Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
89 Professional Master Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
90 Professional Master Mësues në Matematikë dhe Informatikë- Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
91 Professional Master Mësues në Shkenca Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
92 Professional Master Mësues për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Education
93 Professional Master Mësues në Biologji dhe Kimi HEI Unit: Department of Biology - Chemistry
94 Professional Master Marketingu Digjital HEI Unit: Faculty of Economics
95 Professional Master Menaxhim i Turizmit, Atraksioneve, dhe Eventeve HEI Unit: Faculty of Economics
96 Master of Science Administrim Biznesi në Turizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Faculty of Economics
97 Master of Science Filozofi Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
98 Master of Science Gjuhë Angleze me Profil Minor në Arte HEI Unit: Faculty of Education and Philology
99 Master of Science Mësuesi për arsimin fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education
100 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance Accounting
101 Master of Science Mjekësi Bimore HEI Unit: Department of Agronomy
102 Master of Science "Kulturë, media dhe editim" HEI Unit: Department of Language and Literature
103 Phd Hortikulturë e Qëndrueshme HEI Unit: Department of Agronomy
104 Phd Filozofi edukimi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
105 Phd Gjuhësi e aplikuar dhe krahasuese HEI Unit: Faculty of Education and Philology
106 MNP Zhvillim i Integruar Rural HEI Unit: Faculty of Agriculture