Quality Assurance Agency in Higher Education

Polytechnic University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 215, datë 15.07.1991
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +35542278159
Email:
Website: www.upt.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
2 Bachelor Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
3 Bachelor Inxhinieri Mjedisi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
4 Bachelor Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
5 Bachelor Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
6 Bachelor Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
7 Bachelor Inxhinieri Ekonomike HEI Unit: Department of Production and Management
8 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
9 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Natyrore HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
10 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatikë HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
11 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
12 Bachelor Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Department of Electronics and Telecommunication
13 Bachelor Inxhinieri Informatike HEI Unit: Department of Computer Engineering
14 Bachelor Inxhinieri të Telekomunikacioneve HEI Unit: Department of Electronics and Telecommunication
15 Bachelor Inxhinieri Materiale HEI Unit: Department of Production and Management
16 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Department of Mechanics
17 Bachelor Inxhinieri Tekstile e Modë HEI Unit: Department of Textile and Fashion
18 Bachelor Inxhinieri Elektrike me profil: a. Automatizimi i Industrisë; b. Energjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
19 Bachelor Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Department of Automation
20 Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
21 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minerare HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
22 Bachelor Inxhinieri e Naftës dhe Gazit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
23 Professional Master Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
24 Professional Master Inxhinieri Fizike në Mjekësi HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
25 Professional Master Inxhinieri Matematike në Analiza Sistemesh HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
26 Professional Master Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
27 Professional Master Inxhinieri Mjedisi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
28 Professional Master Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
29 Professional Master Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
30 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
31 Professional Master Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
32 Professional Master Inxhinieri Gjeomjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
33 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike, me profil Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
34 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Minerare - profili "Inxhinieri Minerare" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
35 Professional Master Inxhinieri Elektrike - Profili Automatizimi i Industrisë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
36 Professional Master Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
37 Professional Master Inxhinieri Transporti HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
38 Professional Master Inxhinieri Mekanike - Profili Energjitikë HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
39 Professional Master Inxhinieri Materiale HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
40 Professional Master Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
41 Professional Master Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
42 Professional Master Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
43 Professional Master Inxhinieri Telekomunikacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
44 Professional Master Restaurim monumentesh kulture HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
45 Professional Master Teknologji Mekanike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
46 Professional Master Inxhinieri Tekstili dhe Modë HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
47 Professional Master Elektroenergjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
48 Professional Master Konstruksion HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
49 Professional Master Inxhinierine e Burimeve Minerare - profili "Pasurimi i Mineraleve dhe Riciklimi i Mbetjeve" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
50 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Minerare - profili "Gjeomatikë" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
51 Professional Master Inxhinierinë e Naftës dhe Gazit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
52 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Gjeoinformatikë HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
53 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
54 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
55 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Vendburimet e Mineraleve të Dobishme - Petrologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
56 Master of Science Inxhinieri tekstili dhe mode HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
57 Master of Science Inxhinieri Materiale me profile: Materiale; Metalurgji dhe fonderi HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
58 Master of Science Inxhinieri Mekanike, me profile: Energjetikë; Konstruksion Makinash dhe Mjete Lëvizëse; Prodhim dhe Menaxhim Industrial HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
59 Master of Science Inxhinieri elektrike me profil: Automatizimi i industrisë; Energjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
60 Master of Science Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
61 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Ndërtim dhe Administrim; b. Strukturist; c. Infrastrukturë e Transportit HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
62 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi profili gjeoteknik HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
63 Master of Science Inxhinieri Mjedisi me profile: Trajtim Uji; Energjetikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
64 Master of Science Inxhinieri Hidroteknikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
65 Master of Science Inxhinieri Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
66 Master of Science Inxhinieri elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
67 Master of Science Inxhinieri telekomunikacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
68 Master of Science Inxhinieri informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
69 Master of Science Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
70 Master of Science Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
71 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Natyrore, me profile: a. Inxhinieri e burimeve të energjisë; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Gjeoinxhinieri HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
72 Master of Science Inxhinieri e Gjeomjedisit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
73 Master of Science Inxhinieri Gjeofizike HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
74 Master of Science Inxhinieri Ekonomike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
75 Master of Science Menaxhim Energjie HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
76 Master of Science Inxhinieri GIS dhe Modelim Minerar HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
77 Master of Science Inxhinieri Industriale HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
78 Master of Science Inxhinieri Fizike me profile "Fizikan Mjekësor" dhe "Inxhinier Fizik" HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
79 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Minerare profili "Inxhinieri Minerare dhe Markshajderi" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
80 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Minerare profili "Inxhinieri Minerare dhe Markshajderi" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
81 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Minerare profili "Pasurimi i Mineraleve dhe riciklimi i mbetjeve" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
82 Master of Science Inxhinieri e Naftës, dhe Gazit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
83 Master of Science Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Department of Automation
84 Master of Science(IP) Arkitekturë me profile: a. Arkitekturë; b. Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
85 Phd Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
86 Phd Arkitekturë - Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
87 Phd Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Inxhinieri Ndërtimi; b. Inxhinieri Mjedisi; c. Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
88 Phd Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit HEI Unit: Faculty of Information Technology
89 Phd Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
90 Phd Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
91 Phd Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
92 Phd Inxhinieri Mekanike me profil: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Materiale HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
93 Phd Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
94 Phd Inxhinieri Elektrike profili: a. Elektroenergjitikë; b. Automatizimi i Industrisë; c. Elektroteknikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
95 Phd Arkitekturë-Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
96 MND Inxhinieri Mekanike me profile: a. Sistemet e Prodhimit dhe Proceset Teknologjike; b. Sistemet e Energjisë dhe Proceset Termike; c. Sistemet e Transportit dhe Menaxhimi i Trafikut HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
97 MND Automatikë dhe Teknologjitë e Kontrollit HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
98 MND Materiale me profile: a. Materiale Metalike dhe Alternative; b. Materiale Tekstile HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
99 MNP Tekstil dhe Stilim Mode HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering