Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Legjislacioni mbi ASCAL

Ligje

 1. Ligji Nr. 80/2015, Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë
 2. Ligji Nr. 9741, datë 21.05.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë - i ndryshuar  (me ligjet Nr. 9832, datë 12.11.2007, Nr. 10307, datë 22.07.2010, Nr. 10493, datë 15.12.2011)

 

Vendime dhe Urdhëra të Këshillit të Ministrave

 1. Vendim i KM nr. 109, datë 15.02.2017, Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë
 2. Vendim i KM nr. 990, datë 09.12.2015, Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar 
 3. Vendim i KM nr. 141, datë 18.02.2015, Për disa ndryshime në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar 
 4. Vendim i KM nr. 928, datë 04.10.2013, Për shfuqizimin e vendimit nr. 359, datë 24.04.2013 të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar”
 5. Vendim i KM nr. 359, datë 24.04.2013, Për një ndryshim në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar (shfuqizuar)
 6. Vendim i KM nr. 101, datë 06.02.2013, Për një shtesë në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar
 7. Vendim i KM nr. 368, datë 14.04.2011, Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 424, datë 02.06.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar
 8. Urdhër i KM nr. 171, datë 27.09.2010, Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Akreditimit të Arsimit të Lartë
 9. Vendim i KM nr. 424, datë 02.06.2010, Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimatrinë e institucioneve të sigurimit të cilësisë
 10. Vendim i KM nr. 1509, datë 30.07.2008, Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Arsimin e Lartë, 2008 - 2013.
 11. Vendim i KM nr. 303, datë 01.07.1999, Për krijimin e Sistemit të Akredimit në Arsimin e Lartë

 

Urdhëra dhe Udhëzime të Ministrit përgjegjës për Arsimin

 1. Urdhër i MAS nr. 44, datë 11.04.2017, Për emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë
 2. Urdhër i MAS nr. 43/1, datë 24.02.2014, Për emërim të përkohshëm në detyrë
 3. Urdhër i MAS nr. 43, datë 21.02.2014, Për lirim dhe emërim në detyrë
 4. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 7, datë 08.03.2013, Për një ndryshim dhe shtesë në udhëzimin nr. 29/1, datë 16.08.2011 “Për përcaktimin e tarifave dhe shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë”
 5. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 29/1, datë 16.08.2011, Për përcaktimin e e tarifave të shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë
 6. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 29, datë 04.08.2011, Për përcaktimin e e tarifave të shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë
 7. Udhëzim i përbashkët i MASh dhe MINFIN nr. 2, datë 18.01.2011, Për përcaktimin e tarifave dhe shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë
 8. Urdhër i MASh nr. 408, datë 10.08.2010, Për lirimin dhe emërimin në detyrë
 9. Udhëzim i MASh nr. 4, datë 28.02.2006, Për përcaktimin e tarifave të vlerësimit dhe akreditimit për shkollat e larta jopublike