Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Programe Studimi të Akredituar Aktive

Nr. Programi i studimit Dokumenti Periudha
1 Bachelor Inxhinieri Agroushimore me profil Teknologji Agroushqimore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 06 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2026-01-23
2 Master i shkencave Inxhinieri Agroushqimore me profil: a. Vreshtari - Enologji; b. Teknologji Agroushqimore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 07 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2026-01-23
3 Master i shkencave E drejtë civile dhe tregtare
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 08 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2024-09-30
4 Bachelor Drejtues finance
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 102 datë 02-11-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-02 0000-00-00
5 Bachelor Menaxhim biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 103 datë 02-11-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-11-02 0000-00-00
6 Master profesional Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 104 datë 02-11-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-02 0000-00-00
7 Master profesional Financë
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 105 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
8 Master i shkencave Financë
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 106 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
9 Bachelor E Drejtë Biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 107 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2022-09-30
10 Master profesional Jurist me drejtim biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 108 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
11 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 109 datë 02-11-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-02 0000-00-00
12 Bachelor Fizioterapi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 110 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2024-09-30
13 Bachelor Infermieri
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 111 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2023-09-30
14 Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare; b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian; d. E Drejtë Penale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 112 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
15 Master profesional Menaxhim i teknologjisë së informacionit
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 113 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2023-09-30
16 Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 114 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2023-09-30
17 Master profesional Arkitekturë Peisazhi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 90 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2024-09-30
18 Bachelor Menaxhimi i Turizmit Rural
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 91 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2025-10-31
19 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 92 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2024-09-30
20 Master i shkencave Menaxhim Agrobiznesi me profil: a. Administrim i Ndërmarjeve; b. Marketing
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 93 datë 01-11-2019
Akredituar
Akredituar vetem profili “Administrim i Ndërmarrjeve”,
2019-11-01 2025-10-31
21 Master profesional Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 94 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2025-10-31
22 Bachelor Financë – Kontabilitet
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 95 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2024-09-30
23 Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 96 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2023-09-30
24 Master profesional "Kontabilitet"
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 97 datë 01-11-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-01 0000-00-00
25 Master profesional Marketing dhe Reklamë
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 98 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2023-09-30
26 Master i shkencave E drejtë penale
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 99 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2023-09-30
27 Master profesional "Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit"
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 100 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2022-09-30
28 Diplomë profesionale Dizajn grafik
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim Nr. 101 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2025-10-31
29 Bachelor Financë Bankë
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 79 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2024-09-30
30 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 80 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
31 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 81 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
32 Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 82 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2022-09-30
33 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje Bimësh
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 83 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
34 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 84 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
35 Master i shkencave Mjekësi Bimore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 85 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
36 Master i shkencave(PI) Mjekësi Veterinare
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 86 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
37 Master i shkencave Inxhinieri Agromjedisi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 88 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
38 Master i shkencave Inxhinieri Pyjore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 89 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
39 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 87 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
40 Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
41 Bachelor Shkenca Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 65 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
42 Master i shkencave Shkenca Moderne Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 66 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
43 Bachelor Psikologji
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 76 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2022-09-30
44 Bachelor Drejtësi
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 77 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
45 Master i shkencave Shkenca Themelore Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 67 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
46 Bachelor Dizajn
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 78 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
47 Master i shkencave "Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni", me profile: "Inxhinieri kompjuterike dhe BIG Data"; "Rrjetet kompjuterike dhe Siguria Kibernetike"; "Multimedia-Dizajn"
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 75 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2022-09-30
48 Master i shkencave Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 70 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2021-09-30
49 Bachelor Teknikë Laboratori Mjekësor
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 68 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
50 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 69 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
51 Bachelor Financë-Kontabilitet
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 71 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
52 Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 73 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
53 Bachelor Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
54 Bachelor Menaxhim Biznesi
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 47 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
55 Bachelor Menaxhim Turizmi
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 48 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
56 Bachelor Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 50 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
57 Bachelor Informatikë e Zbatuar
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 49 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
58 Master profesional Teknologji dentare e avancuar
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 51 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2025-07-04
59 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 52 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
60 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 53 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
61 Master profesional "Sisteme të Energjisë"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 54 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
62 Master profesional "Interier Dizajn"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 55 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
63 Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 56 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2021-09-30
64 Master profesional Psikologji Shkollore
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 57 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
65 Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 58 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
66 Master profesional "Terapi Manuale"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 59 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
67 Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 60 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2025-07-04
68 Bachelor Studime Psikosociale
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 61 datë 05-07-2019
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 61/1, datë 04.10.2019.
2019-07-05 2023-09-30
69 Master i shkencave E Drejtë Publike
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 63 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
70 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 64 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2024-09-30
71 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 62 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2024-09-30
72 Bachelor 4 vjet Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 41 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2022-09-30
73 Master i shkencave(PI) Drejtësi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 40 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2021-09-30
74 Bachelor Drejtësi
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 35 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2023-09-30
75 Bachelor Drejtësi
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 38 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2024-09-30
76 Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 36 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2024-09-30
77 Master i shkencave Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 37 datë 31-05-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-05-31 0000-00-00
78 Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 39 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2022-09-30
79 Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 22 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
80 Master i shkencave Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 23 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
81 Master profesional E Drejtë Private
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 24 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2020-09-30
82 Master profesional Shkenca Penale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 25 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2020-09-30
83 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 26 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
84 Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 27 datë 12-04-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-04-12 0000-00-00
85 Bachelor Shkenca Komunikimi
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 28 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2025-04-11
86 Master i shkencave Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhënie me Publikun; b. Gazetari
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 29 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2025-04-11
87 Bachelor 4 vjet Psikologji
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 30 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
88 Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 31 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2023-09-30
89 Master i shkencave Financë dhe Kontabilitet
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 32 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
90 Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 33 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
91 Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 34 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
92 Diplomë profesionale "Teknologji ndërtimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 16 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2024-09-30
93 Diplomë profesionale "Teknologji e Instalimeve Elektrike"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 17 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2023-09-30
94 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 18 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2024-09-30
95 Master profesional Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 19 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2020-09-30
96 Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 20 datë 02-03-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-03-02 0000-00-00
97 Bachelor Art dhe Dizajn
Universiteti Polis
Vendim Nr. 01 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
98 Master profesional Dizajn Parametrik, me profile: a. Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik; b. Dizajn Estetik Strukturor; c. Dizajn Urban dhe Peizazhi
Universiteti Polis
Vendim Nr. 02 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
99 Master i shkencave Dizajn i Aplikuar
Universiteti Polis
Vendim Nr. 03 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
100 Bachelor Studime Mjedisore
Universiteti Polis
Vendim Nr. 04 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
101 Master profesional Politikat e Zhvillimit të Territorit me profile: a. Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS; b. Strehim dhe Zhvillim Toke; c. Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore
Universiteti Polis
Vendim Nr. 05 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
102 Master i shkencave Menaxhim Mjedisor Urban
Universiteti Polis
Vendim Nr. 06 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
103 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 07 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2023-09-30
104 Master profesional Siguria dhe Rendi Publik
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 08 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2023-09-30
105 Master profesional Menaxhim Sigurimesh
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 09 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2022-09-30
106 Master profesional Shkenca juridike me profile: a. E drejtë publike; b. E drejtë e biznesit
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 12 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2024-09-30
107 Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Administrim Publik; b. Lidership
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 11 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2024-09-30
108 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2022-09-30
109 Master i shkencave Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 85 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
110 Bachelor Sisteme të Informacionit
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 86 datë 07-12-2018
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik aktiv 2013-2014 deri në diplomimin e tyre.
2018-12-07 0000-00-00
111 Master i shkencave Shkenca Kompjuterike
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 87 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
112 Bachelor Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 88 datë 07-12-2018
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitet akademike aktive 2013-2014 dhe 2014-2015, deri në diplomimin e tyre
2018-12-07 0000-00-00
113 Master i shkencave Çështje (Marrëdhënie) Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 89 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
114 Master i shkencave E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 90 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2020-09-30
115 Bachelor Financë - Bankë
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 72 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2022-09-30
116 Master i shkencave Psikologji Shkollore dhe Edukimi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 73 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2021-09-30
117 Bachelor "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 74 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
118 Bachelor "Drejtësi"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 75 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
119 Bachelor "E Drejtë Biznesi"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 76 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
120 Master i shkencave "E Drejtë Civile dhe Tregtare"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 77 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
121 Master i shkencave "E Drejtë Penale"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 78 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
122 Master i shkencave Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 80 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2020-09-30
123 Master i shkencave Menaxhim Bankar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 81 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2020-09-30
124 Master i shkencave Teknologji Informacioni
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 82 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
125 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 83 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
126 Bachelor Menaxhim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 79 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
127 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 66 datë 28-09-2018
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 66/1, datë 01.02.2019
2018-09-28 2021-09-30
128 Master profesional Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 51 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
129 Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 52 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
130 Master i shkencave Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 53 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2022-09-30
131 Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 54 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
132 Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 55 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
133 Master i shkencave Shkenca politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 56 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
134 Master profesional Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 57 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
135 Master i shkencave Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 58 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
136 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 59 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
137 Master i shkencave Administrim - Biznes
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 60 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
138 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; b. Administratë Publike
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 61 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
139 Master profesional Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 62 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
140 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 64 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
141 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 65 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2022-09-30
142 Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 67 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
143 Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 68 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
144 Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 69 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
145 Master i shkencave Financë Bankë
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 70 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
146 Master i shkencave Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
147 Master profesional Menaxhim në Sport dhe Turizëm
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim Nr. 25 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
148 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 35 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
149 Master profesional Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 34 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
150 Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 26 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
151 Master profesional Financë-Kontabilitet
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 50 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
152 Master profesional Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 49 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
153 Master profesional Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 48 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
154 Master i shkencave Sistemet e Informacionit në Biznes
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 47 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
155 Bachelor Inxhinieri Elektrike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 42 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
156 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 39 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
157 Bachelor Teknologji Informacioni
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 40 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
158 Bachelor Inxhinieri Industriale
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
159 Master i shkencave Fizioterapi Klinike
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 37 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
160 Bachelor Inxhinieri Elektronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 41 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
161 Bachelor Fizioterapi
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 36 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
162 Master profesional Sistemet e Informacionit në Biznes
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 46 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
163 Master i shkencave Shkenca Politike me profilet: a. Startegji politike, b. Gjeopolitikë, c. Marrëdhënie Publike Politike, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
164 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Çështje të Sigurisë, b. Studime Rajonale, c. Gjeopolitikë, d. Strategji Politike, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
165 Master i shkencave "Financë", me profile: a. Bankë dhe Tregje Financiare, b. Ekonomi - Financë, c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
166 Master profesional " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2021-09-30
167 Master profesional Komunikim me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim Marketingu, e. TV - Multimedia
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
168 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
169 Master i shkencave E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 22 datë 11-05-2018
Akredituar
2018-05-11 2023-09-30
170 Master i shkencave "Administrim Biznesi", me profile: a. Menaxhim Marketingu, b. Administrim Publik, c. Administrim Territori, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Kontabilitet dhe Raportim Financiar
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018
Akredituar
Korrigjuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018.
2018-05-11 2023-09-30
171 Master i shkencave Shkenca Komunikimi me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Menaxhim Marketingu
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018
Akredituar
2018-05-11 2024-05-10
172 Diplomë profesionale "Database dhe Web Design"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 13 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2022-09-30
173 Diplomë profesionale "Teknologji Informacioni dhe Komunikimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 14 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2023-09-30
174 Diplomë profesionale "Gjeodezi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 15 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2022-09-30
175 Diplomë profesionale "Mekatronikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 16 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2023-09-30
176 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Strukturë; b. Gjeoteknikë
Universiteti Polis
Vendim Nr. 12 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2024-03-29
177 Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 06 datë 02-02-2018
Akredituar
Programi është akredituar për studentët e regjistruar dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, përfshirë ata të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2018-02-02 0000-00-00
178 Bachelor Financë Kontabilitet
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim BA Nr. 99 datë 10.11.2017
Akredituar
2017-11-10 2022-09-30
179 Master i shkencave Lidership dhe Vlerësim Arsimor
Shkolla e Larte "Nehemia"
Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
Akredituar
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
2017-10-20 2021-09-30
180 Bachelor Biznes dhe Ekonomi
Shkolla e Larte "Nehemia"
Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
Akredituar
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
2017-10-20 2023-09-30
181 Bachelor Administrim Biznesi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 96 datë 2017-10-20
Akredituar
2017-10-20 2020-09-30
182 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 88 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
183 Bachelor Psikologji e Përgjithshme
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 84 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
184 Diplomë profesionale "Elektronikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 83 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
185 Diplomë profesionale "Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 82 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2023-09-20
186 Diplomë profesionale "Elektro - Mekanikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 81 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
187 Diplomë profesionale "Teknologji Automjetesh"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 80 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2023-09-20
188 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 79 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
189 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 78 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
190 Bachelor Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 77 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
191 Bachelor Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 76 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
192 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 75 datë 2017-09-21
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 75/1, datë 13.07.2018.
2017-09-21 2020-09-30
193 Bachelor Shkenca Juridike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 87 datë 21-09-2017
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 87/1, datë 20.10.2017.
2017-09-21 2020-09-30
194 Bachelor Anglisht
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 50 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2020-07-31
195 Bachelor Inxhinieri Mekatronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 51 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2020-07-31
196 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 52 datë 2017-07-10
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 52/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 52/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
197 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 53 datë 2017-07-10
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 53/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 53/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
198 Bachelor Ekonomiks
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 54 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2023-07-09
199 Bachelor Psikologji
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 56 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2020-07-31
200 Bachelor Drejtësi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 57 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2023-07-09
201 Master i shkencave Menaxhim në Inxhinieri
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim Nr. 15 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
202 Bachelor Infermieri e Përgjithshme
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 24 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
203 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 25 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
204 Doktoratë Administrim Biznes
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 17 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
205 Doktoratë Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 21 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
206 Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 22 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
207 Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 23 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018. Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
208 Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 32 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 32/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 32/2, datë 02.02.2018. Akreditimin vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
209 Master profesional Psikologji Shkollore
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 44 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 44/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 44/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
210 Bachelor Infermieri
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 19, datë 20.01.2017
Akredituar
2017-01-20 2022-07-22
211 Master i shkencave Kontabilitet Financë me profile: a. Menaxhim Financiar; b. Shërbimeve Bankare dhe Financiare; c. Taksimi dhe Ligji; d. Kontabilitet
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 604 datë 2016-12-22
Akredituar
2016-12-22 2022-12-22
212 Master i shkencave Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; c. E Drejtë Tregtare; ç. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 607 datë 2016-12-22
Akredituar
2016-12-22 2022-12-22
213 Doktoratë Shkenca Kompjuterike me profile: a. Shkenca Kompjuterike; b. Sisteme Menaxhimi Informacioni
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 215, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
214 Doktoratë Shkenca Shoqërore dhe Humane me profile: a. Edukim; b. Drejtësi; c. Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 217, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
215 Doktoratë Administrim Biznesi me profile: a. Shkenca Ekonomike; b. Financë; c. Menaxhim; ç. Marketing; d. Kontabilitet; dh. Biznes Ndërkombëtar
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 216, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
216 Master i shkencave "Menaxhim Biznesi" me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Urdhër Nr. 562, datë 30.11.2016
Akredituar
2016-11-30 2022-11-30
217 Bachelor Shkenca Politike
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30
Akredituar
2016-11-30 2022-11-30
218 Master i shkencave "Kontabilitet Financë" me profil: "Kontabilitet Auditim"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Urdhër Nr. 553, datë 23.11.2016
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
219 Doktoratë Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 555, datë 2016-11-23
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
220 Bachelor Menaxhim Biznesi
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 554 datë 2016-11-23
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
221 Master profesional Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm
Kolegji Universitar "Bedër"
Urdhër Nr. 489, datë 2016-10-07
Akredituar
2016-10-07 2022-10-07
222 Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 471, datë 19.09.2016
Akredituar
Mbeshtetur ne VKA Nr. 149, datë 31.03.2016, ky program akreditohet vetem per studentet qe kane filluar studimet deri ne vitet akademike 2012 - 2013, dhe 2013 - 2014.
2016-09-19 0000-00-00
223 Bachelor Financë Bankë
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 433, datë 25.08.2016
Akredituar
2016-08-25 2022-08-25
224 Bachelor Administrim Biznes
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 434, datë 2016-08-25
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
225 Master i shkencave Menaxhim Ekzekutiv
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 432, datë 2016-08-25
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
226 Master i shkencave Bankat dhe Tregjet Financiare
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 431, datë 2016-08-29
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
227 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
Akredituar
2016-08-25 2022-08-25
228 Bachelor Financë
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 403, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
229 Bachelor Fizioterapi
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 404, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
230 Bachelor Menaxhim
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 405, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
231 Master i shkencave(PI) Farmaci
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 399, datë 22.07.2016
Akredituar
2016-07-22 2022-07-22
232 Master profesional Marketing dhe Reklamë
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 382, datë 08.07.2016
Akredituar
2016-07-08 0000-00-00
233 Doktoratë Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
Akredituar
2016-06-10 2022-06-10
234 Bachelor Informatikë Biznesi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Urdhër Nr. 283, datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
235 Bachelor Marketing ndërkombëtar dhe menaxhim logjistik
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 288 datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
236 Bachelor Menaxhim Biznesi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 289 datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
237 Master i shkencave Ekonomiks
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 273 datë 2016-05-24
Akredituar
2016-05-24 2022-05-24
238 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 270 datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
239 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Sipërmarrje dhe Inovacion; b. Pasuritë e Paluajtshme; c. Marketing dhe Strategji
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 269, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
240 Master i shkencave(PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 268, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
241 Master i shkencave(PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 266, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
242 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Akredituar
2016-05-09 2022-05-09
243 Master i shkencave E Drejtë Penale
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Akredituar
2016-05-09 2022-05-09
244 Bachelor "Financë", me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Sigurime, d. Menaxhim i Organizatave, e. Informatikë Ekonomike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 209 datë 28-04-2016
Akredituar
2016-04-28 2022-04-28
245 Bachelor Juridik i Përgjithshëm
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 183 datë 2016-04-19
Akredituar
2016-04-19 2022-04-19
246 Bachelor Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Partitë Politike, c. Sociologji Politike, d. Gazetari, e. Studime Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 161 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
247 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Administratë Publike, d. Partitë politike, e. Marrëdhënie Publike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 160 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
248 Bachelor "Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 159 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
249 Bachelor Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë - Dizajn, d. Multimedia, e. Marketing
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 162 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
250 Bachelor Inxhinieri Softuerike
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.140, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
251 Bachelor Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.138, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
252 Bachelor Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.137, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
253 Master i shkencave Inxhinieri Industriale
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.141, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
254 Master i shkencave lnxhinieri Softuerike
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.143, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
255 Master i shkencave Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.142, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
256 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr. 141 datë 25-03-2016
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
257 Master i shkencave Studime Europiane me profil: a. Politika Europiane; b. Adminstrim Publik
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 131 datë 2016-03-24
Akredituar
2016-03-24 2022-03-24
258 Studime Specializuese Afatgjata Stomatologji me profile: a. Kirurgji Orale; b. Ortodonti
Universiteti "Aldent"
Urdhër Nr. 112, datë 11.03.2016
Akredituar
2016-03-11 2022-03-11
259 Bachelor Teknika Laboratorike Dentare
Universiteti "Aldent"
Urdhër Nr. 102, datë 08.03.2016
Akredituar
2016-03-08 2022-03-08
260 Master i shkencave Inxhinieri Informatike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-17 2022-01-17
261 Bachelor Informatikë Ekonomike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
262 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
263 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infraskukturë Transporti
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
264 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
265 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
266 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
267 Master i shkencave Ekonomik - MBA
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
268 Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
269 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 436, datë 2015-11-12
Akredituar
2015-11-12 2021-11-12
270 Bachelor Informatikë ekonomike
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 358, datë 2015-09-25
Akredituar
2015-09-25 2021-09-25
271 Bachelor Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 359, datë 2015-09-25
Akredituar
2015-09-25 2021-09-25
272 Bachelor Informatikë e Aplikuar
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 350, datë 2015-09-21
Akredituar
2015-09-21 2021-09-21
273 Bachelor Juridik
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Urdhër Nr. 344, datë 2015-09-17
Akredituar
2015-09-17 2021-09-17
274 Bachelor Administrim Biznesi
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 343 datë 2015-09-17
Akredituar
2015-09-17 2021-09-17
275 Bachelor Fizioterapi
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 341, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
276 Bachelor Infermieristikë
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 338, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
277 Master i shkencave(PI) Mjekësi
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 337, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
278 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 339, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
279 Master i shkencave Shkenca Infermieristike dhe Obstetrike
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 334, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
280 Doktoratë Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare e Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 333, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
281 Master i shkencave Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 336, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
282 Bachelor Ekonomi Ndërmarrjeje
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 340 datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-15
283 Doktoratë Statistikë
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 332 datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-15
284 Master i shkencave(PI) Odontoiatri dhe Proteza Dentare
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 315, datë 2015-09-03
Akredituar
2015-09-03 2021-09-03
285 Bachelor “Arte Pamore” me profile: Grafikë- Dizajn; Multimedia; Pikturë; Regji; Trashëgimi Kulturore
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 306 datë 26-08-2015
Akredituar
2015-08-26 2021-08-26
286 Master profesional Edukim me profile: a. Mësimdhënia e të Nxënit; b. Administrim i Arsimit
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 54 datë 2015-06-29
Akredituar
2015-06-29 2021-06-29
287 Diplomë profesionale Efiçencë Energjitike
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 242, datë 17.06.2015
Akredituar
2015-06-17 2021-06-23
288 Doktoratë Arkitekturë dhe Planifikim Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 187, datë 15.05.2015
Akredituar
2015-05-15 2021-05-15
289 Master i shkencave Ekonomi dhe Menaxhim
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 46 datë 2015-02-05
Akredituar
2015-02-05 2021-02-04
290 Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 29 datë 2017-05-19
Akredituar
Akredituar vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014.
0000-00-00 0000-00-00
291 Doktoratë Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 14 datë 2017-05-19
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
292 Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 213 datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
293 Doktoratë Shkenca Administrative
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 212 datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
294 Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 214, datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00