Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

European University of Tirana

Licensing document: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë
Tel: +355682016616
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.uet.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Master i shkencave Komunikim - Marrëdhënie Publike me profile: a. Studimet dhe Teoritë e Komunikimit; b. Marrëdhënie Publike
Master i shkencave E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi
Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. Biznes Marketing; b. Administrim Publik; c. Ekonomi Evropiane
Master profesional Financë me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar; d. Qeverisje dhe Auditim; e. Politika Fiskale
Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane
Master profesional Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane
Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhimi i SME-ve; b. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Karrierës; c. Institucione dhe Administrim Publik
Master profesional Marketing me profile: a. Shërbime dhe Turizëm; b. Inovacion dhe Tregje Strategjike; c. Marketing Bankar e Financiar
Master profesional Marrëdhënie Publike me profilet: a. Sektori Komercial, b. Politik dhe Institucionale
Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci me profile: a. Çështjet e Ballkanit; b. Studime Amerikane
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Organizata Ndërkombëtare; b. Studime Strategjike
Master i shkencave Shkenca Politike me profile: a. Politikë e Krahasuar; b. Teori Politike
Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike
Master i shkencave Financë- Bankë me profile: a. Banka dhe Tregje Financiare; b. Ekonomi-Financë
Master profesional "Audit", me profile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i Institucioneve Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh", "Administrim Publik"
Bachelor "Psikologji", me profile: a. Shëndet mendor, b. Psikologji edukimi, c. Marrëdhënie publike, d. Menaxhim i organizatave, e. Marketing
Master profesional “Psikologji e Aplikuar”, me profile, “Psikologji Klinike”, “Psikologji Shkollore”, “Psikologji Këshillimi”, “Psikologji Organizacionale”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”