Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

European University of Tirana

Licensing document: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 82, datë 22.09.2023
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga ‘Xhanfize Keko’, Kompleksi ‘Xhura’, Tiranë
Tel: +355682016616
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.uet.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Juridik i Përgjithshëm
Master i shkencave E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi
Master profesional Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane
Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane
Master profesional Marrëdhënie Publike me profilet: a. Sektori Komercial, b. Politik dhe Institucionale
Master i shkencave Komunikim - Marrëdhënie Publike me profile: a. Studimet dhe Teoritë e Komunikimit; b. Marrëdhënie Publike
Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike
Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci me profile: a. Çështjet e Ballkanit; b. Studime Amerikane
Master i shkencave Shkenca Politike me profile: a. Politikë e Krahasuar; b. Teori Politike
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Organizata Ndërkombëtare; b. Studime Strategjike
Master i shkencave Financë- Bankë me profile: a. Banka dhe Tregje Financiare; b. Ekonomi-Financë
Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhimi i SME-ve; b. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Karrierës; c. Institucione dhe Administrim Publik
Master profesional Marketing me profile: a. Shërbime dhe Turizëm; b. Inovacion dhe Tregje Strategjike; c. Marketing Bankar e Financiar
Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. Biznes Marketing; b. Administrim Publik; c. Ekonomi Evropiane
Master i shkencave Informatikë Ekonomike me profile: a. Financë Bankë; b. Administrim Biznesi
Bachelor Informatikë Ekonomike me profile: a. Menaxhim Biznesi, b. Financë dhe Bankë
Master profesional Financë me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar; d. Qeverisje dhe Auditim; e. Politika Fiskale
Master i shkencave Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja
Bachelor "Imazheri"
Bachelor "Inxhinieri Ndërtimi"
Bachelor "Infermieri"
Bachelor "Inxhinieri Industriale", në profilet "Inxhinieri Elektrike", "Inxhinieri Mekanike", "Inxhinieri Kimike", "Teknologji Informacioni" dhe "Menaxhim i Organizatave"
Bachelor "Sociologji" me profile: "Sociologji Politike", "Antropologji Sociale", "Administratë Publike", "Marrëdhënie Publike", "Gazetari"
Master i shkencave(PI) "Arkitekturë", me profile "Arkitekturë Interieri", "Urbanistikë", "Restaurim Monumentesh", "Administrim Territori", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"
Bachelor "Fizioterapi"
Diplomë profesionale Aplikime Informatike
Bachelor "Arsim Parashkollor"
Bachelor "Arte muzikore" në profilet "Piano", "Violinë dhe Harqe", "Instrumente me frymë", "Kitarë" dhe "Kanto"
Diplomë profesionale "Turizëm"
Bachelor "Edukim Fizik dhe Sporte", me profile: "Atletikë", "Gjimnastikë", " Futboll", "Lojra me Dorë", "Gazetari"
Diplomë profesionale "Kontabilitet"
Master i shkencave "Inxhinieri Informatike", me profilet, "Inxhinieri softwere-sh", "Siguria e Sistemeve të Informacionit", "Menaxhim të Dhënash", "Dizenjim dhe Zhvillim Aplikimesh", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"
Master i Arteve "Arte Skenike", me profilet, "Mjeshtri Regjie", "Mjeshtri Aktrimi", "Koreografi", "Skenografi", "TV dhe Produksion"
Master i Arteve "Arte Pamore" me profilet, "TV-Multimedia", "Dizajn-Modë", "Mjeshtri Pikture", "Skenografi", "Histori dhe Kritik Arti"
Master i shkencave "Studime Religjioze", me profile, "Krahasimi i Religjioneve", "Gazetari dhe Mediat e Reja", "Studime Rajonale", "Çështje të Sigurisë", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"
Master i Arteve "Arte Muzikore" me profilet, "Mjeshtëri Piano", "Mjeshtëri instrumentesh me harqe", "Mjeshtëri instrumentesh me frymë", Mjeshtëri Kitare", "Kompozicion"
Master profesional "Audit", me profile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i Institucioneve Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh", "Administrim Publik"
Master i shkencave "Inxhinieri Ndërtimi", me profile, "Infrastrukturë Transporti", "Inxhinieri Strukturash", "Urbanistikë", "Administrim Territori", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"
Master i shkencave "Inxhinieri Industriale" me profilet, "Inxhinieri Energjitike", "Inxhinieri Kimike", "Inxhinieri Mekanike", "Inxhinieri Transporti", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"
Master i shkencave "Imazheri dhe Radioterapi"
Master i shkencave "Infermieri"
Master profesional "Infermieri", me profile "Infermieri Kirurgjikale", "Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor", Nutricion dhe Dietologji"
Master i shkencave "Fizioterapi", me profilet "Rehabilitim Sportiv", "Teknika Rehabilitimi"
Master i shkencave "Teknologji Informacioni" me profile "IT e Biznesit", "Zhvillim Software-sh", "TV Multimedia", "Inovacion", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh"
Master profesional “Financë” me profile “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Master profesional “Psikologji e Aplikuar”, me profile, “Psikologji Klinike”, “Psikologji Shkollore”, “Psikologji Këshillimi”, “Psikologji Organizacionale”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Master profesional “Studime të Sigurisë”, me profile, “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Master profesional “Marketing”, me profile, “Turizëm", “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, "Marrëdhënie Publike Politike"
Bachelor "Teknologji Informacioni" me profile "Informatikë Ekonomike", "Hartim Softwere", "Inxhinieri Telekomunikacioni", "Grafikë-Dizajn", "Multimedia"
Bachelor "Inxhinieri Informatike" në profilet: " Inxhinieri Telekomunikacioni", " Hartim Softwere-sh", Informatikë Ekonomike", Grafikë-Dizajn", dhe "Menaxhim i Organizatave"
Bachelor "Arte skenike" në profilet : " Regji", " Aktrim", " Balet", " Multimedia", dhe " Marrëdhënie publike"
Diplomë profesionale "Menaxhim"
Diplomë profesionale "Dizajn i Aplikuar dhe Modë"
Bachelor Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Partitë Politike, c. Sociologji Politike, d. Gazetari, e. Studime Europiane
Bachelor "Financë", me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Sigurime, d. Menaxhim i Organizatave, e. Informatikë Ekonomike
Master i shkencave "Psikologji", me profile: a. Psikologji klinike, b. Psikologji shkollore, c. Psikologji këshillimi, d. Psikologji organizacionale, e. Menaxhim dhe vlerësim projektesh
Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Administratë Publike, d. Partitë politike, e. Marrëdhënie Publike
Bachelor "Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike
Master profesional " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori
Master profesional " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori
Bachelor Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë - Dizajn, d. Multimedia, e. Marketing
Bachelor "Psikologji", me profile: a. Shëndet mendor, b. Psikologji edukimi, c. Marrëdhënie publike, d. Menaxhim i organizatave, e. Marketing
Master profesional " Mësuesi për Arsimin Fillor"
Master i shkencave "Mësuesi për Arsimin e Mesëm", me profile: a. Gjuhët dhe Komunikimi, b. Shkencat e Natyrës, c. Matematikë, d. Shoqëria dhe Mjedisi, e. Teknologjia dhe TIK, f. Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti, g. Arte
Master profesional "Informatikë e Aplikuar" me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh, b. Menaxhim të dhënash, c. Siguria e Sistemeve të Informacionit, d. TV - Multimedia, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Bachelor “Arte Pamore” me profile: Grafikë- Dizajn, Multimedia, Pikturë, Regji, Trashëgimi Kulturore