Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

European University of Tirana

Licensing document: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga ‘Xhanfize Keko’, Kompleksi ‘Xhura’, Tiranë
Tel: +355682016616
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.uet.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Master i shkencave Komunikim - Marrëdhënie Publike me profile: a. Studimet dhe Teoritë e Komunikimit; b. Marrëdhënie Publike
Master i shkencave E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi
Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. Biznes Marketing; b. Administrim Publik; c. Ekonomi Evropiane
Master profesional Financë me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar; d. Qeverisje dhe Auditim; e. Politika Fiskale
Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane
Master profesional Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane
Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhimi i SME-ve; b. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Karrierës; c. Institucione dhe Administrim Publik
Master profesional Marketing me profile: a. Shërbime dhe Turizëm; b. Inovacion dhe Tregje Strategjike; c. Marketing Bankar e Financiar
Master profesional Marrëdhënie Publike me profilet: a. Sektori Komercial, b. Politik dhe Institucionale
Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci me profile: a. Çështjet e Ballkanit; b. Studime Amerikane
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Organizata Ndërkombëtare; b. Studime Strategjike
Master i shkencave Shkenca Politike me profile: a. Politikë e Krahasuar; b. Teori Politike
Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike
Master i shkencave Financë- Bankë me profile: a. Banka dhe Tregje Financiare; b. Ekonomi-Financë
Master profesional " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori
Master profesional "Audit", me profile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i Institucioneve Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh", "Administrim Publik"
Bachelor "Psikologji", me profile: a. Shëndet mendor, b. Psikologji edukimi, c. Marrëdhënie publike, d. Menaxhim i organizatave, e. Marketing
Master profesional “Psikologji e Aplikuar”, me profile, “Psikologji Klinike”, “Psikologji Shkollore”, “Psikologji Këshillimi”, “Psikologji Organizacionale”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Master i shkencave Informatikë Ekonomike me profile: a. Financë Bankë; b. Administrim Biznesi
Master i shkencave "Mësuesi për Arsimin e Mesëm", me profile: a. Gjuhët dhe Komunikimi, b. Shkencat e Natyrës, c. Matematikë, d. Shoqëria dhe Mjedisi, e. Teknologjia dhe TIK, f. Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti, g. Arte
Master profesional “Studime të Sigurisë”, me profile, “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Master profesional “Marketing”, me profile, “Turizëm", “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, "Marrëdhënie Publike Politike"
Master profesional “Financë” me profile “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Bachelor Informatikë Ekonomike me profile: a. Menaxhim Biznesi, b. Financë dhe Bankë
Master profesional "Informatikë e Aplikuar" me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh, b. Menaxhim të dhënash, c. Siguria e Sistemeve të Informacionit, d. TV - Multimedia, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Master profesional "Infermieri", me profile "Infermieri Kirurgjikale", "Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor", Nutricion dhe Dietologji"
Master i shkencave "Psikologji", me profile: a. Psikologji klinike, b. Psikologji shkollore, c. Psikologji këshillimi, d. Psikologji organizacionale, e. Menaxhim dhe vlerësim projektesh
Master profesional " Mësuesi për Arsimin Fillor"
Master i shkencave Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja