Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Shkodra "Luigj Gurakuqi"

Licensing Document: VKM Nr. 150, datë 18.04.1957
Accreditation Document:
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi 2 Prilli, Shkodër
Tel: +355 2242235
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Professional diploma Specialist i Lartë Elektrik HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
2 Professional diploma Udhërrëfyes turistik dhe menaxhues i itinerareve turistike për rajonin verior HEI Unit: Department of Geography
3 Professional diploma Teknik sistemesh dhe rrjetesh kompjuterike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
4 Bachelor Shkencat e Ushqimit HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
5 Bachelor Gjeografi dhe Zhvillim Territori HEI Unit: Faculty of Social Sciences
6 Bachelor Histori dhe Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of Social Sciences
7 Bachelor Pikturë dhe Grafikë HEI Unit: Department of Arts
8 Bachelor Pedagogji Muzikore HEI Unit: Department of Arts
9 Bachelor Specialist marketingu dhe turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
10 Bachelor Juridik HEI Unit: Faculty of Law
11 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
12 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
13 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
14 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
15 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
16 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
17 Bachelor Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
18 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
19 Bachelor Gjuhë-Letërsi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
20 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
21 Bachelor Histori HEI Unit: Faculty of Social Sciences
22 Bachelor Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
23 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
24 Bachelor Administrim Biznes HEI Unit: Faculty of Economics
25 Bachelor Pikturë dhe Grafikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
26 Bachelor Juridik HEI Unit: Department of Public Law
27 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Roman Studies
28 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of German Studies
29 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Roman Studies
30 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English Studies
31 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Tourism
32 Bachelor Administrim - Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
33 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
34 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
35 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
36 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
37 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Teaching
38 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Teaching
39 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Preclinical Subjects
40 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Preclinical Subjects
41 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Clinical Subjects
42 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
43 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
44 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
45 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
46 Bachelor Histori - Gjeografi me drejtim Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
47 Bachelor Histori - Gjeografi me drejtim Histori HEI Unit: Department of History
48 Bachelor Gazetari dhe Komunikim HEI Unit: Department of Literature
49 Bachelor Gjuhë – Letërsi HEI Unit: Department of Linguistic
50 Professional Master Pedagogji Speciale HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
51 Professional Master Mësuesi në Arsim Fillor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
52 Professional Master Zhvillim programesh të avancuara (Advance software development) HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
53 Professional Master Mësues Muzike HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
54 Professional Master Mësues i Artit Pamor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
55 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
56 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
57 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
58 Professional Master Shërbimet Sociale HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
59 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
60 Professional Master Mësuesi në Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Literature
61 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Nursery
62 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
63 Professional Master Menaxhim Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli në Administratën Publike HEI Unit: Department of Finance-Accounting
64 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Preclinical Subjects
65 Professional Master Financë - Bankë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
66 Professional Master Administrim Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
67 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
68 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
69 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
70 Professional Master Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
71 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
72 Professional Master Matematikë - Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Teaching
73 Professional Master Histori - Gjeografi me profil minor në edukim qytetar HEI Unit: Department of History
74 Professional Master Informatikë me profil minor në matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
75 Professional Master Matematikë me profil minor në informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
76 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Roman Studies
77 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Roman Studies
78 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of German Studies
79 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English Studies
80 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori – Gjeografi HEI Unit: Department of History
81 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
82 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics
83 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
84 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Literature
85 Master of Science Studime të Historisë dhe të Kulturës Shqiptare HEI Unit: Faculty of Social Sciences
86 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor K.l I -VI HEI Unit: Department of Teaching
87 Master of Science Studime Regjionale në Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
88 Master of Science Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Tourism
89 Master of Science Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
90 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
91 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business-Administration
92 Master of Science E Drejta Kushtetuese dhe Administrative HEI Unit: Department of International and European Law
93 Master of Science E Drejta Private dhe e Biznesit HEI Unit: Department of Civil Law
94 Master of Science Studime Shqiptare dhe Etnokulturore me profile: a. Studime Shqiptare; b. Studime të Thelluara në Gjuhësi; c. Etnokultura dhe Letërsia Shqipe HEI Unit: Department of Literature
95 Master of Science Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në Arte HEI Unit: Department of Linguistic
96 Master of Science Matematikë Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
97 Master of Science Biologji - Kimi me profil minor në Karriera dhe Aftësimi për Jetën HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
98 Master of Science Psikologji Klinike HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
99 Master of Science Psikologji Organizative HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
100 Master of Science Psikologji Ligjore HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
101 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
102 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Public Law
103 Phd Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Social Sciences
104 Phd Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Tourism
105 Phd Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Social Sciences
106 MNP Mësuesi për AM në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
107 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
108 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
109 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of Educational Sciences