Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vendimet e mbledhjes 03 Mars 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 14, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË

KOLEGJI UNIVERSITAR “PAVARËSIA VLORË”

 

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80, datë 17.09.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 824, datë 24.12.2021, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik institucional të institucionit të arsimit të lartë, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i institucionit të arsimit të lartë: Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”
 2. Organizimi i institucionit: Privat
 3. Lloji i institucionit: Kolegj Universitar
 4. Njësitë kryesore të institucionit:
  1. Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
  2. Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore
 5. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 279, datë 12.03.2009
 6. Akti zyrtar i riorganizimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencave Nr. 586, datë 15.12.2016
 7. Akreditimi periodik: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 94, datë 20.10.2017

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e përgjithshme institucionale, Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 2. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 3. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga Grupi i Vlerësimit të Jashtëm, i përbërë nga ekspertë të huaj dhe vendas;
 4. Rezultatet e Vlerësimit të Jashtëm Institucional;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;
 7. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm dhe rezultatet e akreditimit periodik të këtij institucioni të Arsimit të Lartë;

 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore, procedurën dhe afatet e përcaktuara nga ASCAL për këtë proces;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimin e Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Institucioni, nuk ka përmbushur rekomandimet e lëna nga akreditimi periodik.
 5. Rezultatet e vlerësimit të akreditimit periodik janë nxjerrë në përputhje me gjetjet: pikat e forta, pikat e dobëta dhe afirmimet e identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 6. Rekomandimet e lëna janë në koherencë me gjetjet si dhe shkallën e përmbushjes së standardeve të cilësisë për institucionin në fjalë;
 7. Rezultatet e Vlerësimit të Jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve të Kodit të Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, sipas fushave janë: Fusha 1 “nuk përmbushen”, Fusha 2 “përmbushen pjesërisht”, Fusha 3 “përmbushen pjesërisht”, Fusha 4 “nuk përmbushen”, Fusha 5 “përmbushen pjesërisht”.
 8. Vlerësimi përfundimtar i Grupit të Vlerësimit të Jashtëm për cilësinë akademike për këtë institucion është, përmbushet pjesërisht, me ,mangësitë si më poshtë:
  1. Mosrespektimi i kufijve të autonomisë nga institucioni dhe mospërfshirja e grupeve të interesit, të brendshëm dhe të jashtëm në vendimmarrje.
  2. Strategjia e zhvillimit nuk reflekton situatën aktuale në institucion dhe në disa pjesë është jo në përputhje me realitetin.
  3. Instrumentet për monitorimin dhe përmirësimin e cilësisë së programeve të studimit janë shumë të kufizuara dhe të dobëta.
  4. Mungesa e një analize të strukturuar për kapacitetet akademike dhe logjistike që do mundësonin përmirësimin dhe ndërlidhjen e të gjithë niveleve të programeve të studimit, duke përfshirë dhe programet profesionale.
  5. Infrastruktura e institucionit nuk është e përshtatshme për një institucion të arsimit të lartë.
  6. Dy qendrat e kërkimit shkencor ekzistojnë në mënyrë formale dhe nuk ka mekanizmave për kontrollin dhe mbështetjen e kërkimit shkencor.
  7. Mobiliteti i personelit akademik dhe studentëve është thuajsë jo ekzistent.
  8. Mungesa e informacionit të saktë apo të plotë mbi të dhënat e studentëve.
  9. Mbështetja institucionale për jetën studentore dhe iniciativat sociale, përtej procesit mësimor, janë shumë të ulëta.
  10. Politikat dhe iniciativat për zhvillimin e personelit akademik dhe monitorimin e aktivitetit akademik janë të dobëta.
  11. Mungesa e infrastrukturës mbështetëse për persosnat me aftësi ndryshe.
  12. Kuadri rregullator që lidhet me protokollin dhe arkivat është i pamjaftueshëm.
  13. Procesi përgatitor i buxhetit vjetor të institucionit, nuk është gjithëpërfshirës.
  14. Mungesa e një studimi tregu të mirëfilltë e të përditësuar, në fushat e studimit të cilat ky institucion ofron.
  15. Fondi i bibliotekës së institucionit nuk mbulon tekset bazë për programet e studimit dhe në përgjithësi nevojat e studentëve.
  16. Mungesa e një politike të strukturuar lidhur me gjurmimin dhe angazhimin e studentëve të diplomuar, në aktivitetet e institucionit.
  17. Mungesa e aktiviteteve të strukturuara për përfshirjen e lektorëve të huaj me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të mësimdhënies.

 

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar NEGATIV për institucionin e arsimit të lartë, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”.
 2. Të mos akreditojë institucionin e arsimit të lartë, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 15, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, ME PROFILE “MENAXHIM”; “MARKETING”; “SIPËRMARRJE DHE INOVACION”, TË UNIVERSITETIT “METROPOLITAN TIRANA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Administrim Biznesi”, me profile “Menaxhim”; “Marketing”; “Sipërmarrje dhe Inovacion”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Administrim Biznesi”, me profile “Menaxhim”; “Marketing”; “Sipërmarrje dhe Inovacion”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë Nr. 397, datë 07.2019
 4. Akti zyrtar i riorganizimit: Shkresë e Ministrisë së Arsimit Sporti dhe Rinisë Nr. 3376/1, datë 15.08.2022
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “Metropolitan Tirana”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Shkencave Administrative
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Metropolitan Tirana”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Biblioteka e institucionit ka literaturë të limituar në funksion të këtij programi studimi.
  2. Pjesëmarrje e ulët e studentëve në anketimin për vlerësimin e performances së personelit akademik të këtij programi studimi, si dhe mungesa e publikimeve në faqen web të institucionit e proceseve dhe raporteve mbi sigurimin e brendshëm të cilësisë, në funksion edhe të këtij programi studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Administrim Biznesi”, me profile “Menaxhim”; “Marketing”; “Sipërmarrje dhe Inovacion”, Universitetit “Metropolitan Tirana”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2028.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 15, datë 03.03.2023, “Për akreditimin e parë të programit të studimit Bachelor në “Administrim Biznesi”, me profile “Menaxhim”; “Marketing”; “Sipërmarrje dhe Inovacion”, të Universitetit “Metropolitan Tirana””, janë si vijon:

 1. Institutioni, të marrë masa për shtimin e literaturës në funksion të realizimit me sukses të këtij progami studimi.
 2. Institucioni, të rrisë ndërgjegjësimin dhe inkurajimin e mëtejshëm të studentëve të këtij programi studimi, për të marrë pjesë në anketimet e vlerësimit të performancës së personelit akademik, si dhe të publikojë në faqen web të tij, proceset dhe raportet mbi sigurimin e brendshëm të cilësisë, në funksion edhe të këtij programi studimi.
 3. Institucioni, të shohë mundësinë e rishikimit të profileve të këtij programi studimi, nisur nga numrin i ulët i studentëve të regjistruar në disa prej tyre.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti “Metropolitan Tirana”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

 

VENDIM

                                                                            Nr. 16, datë 03.03.2023                                                                           

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT 2 VJEÇAR, ME KARAKTER PROFESIONAL NË “DIZAJN DHE ZHVILLIM SOFTWARE”, TË UNIVERSITETIT “METROPOLITAN TIRANA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit 2 vjeçar, me karakter profesional në “Dizajn dhe Zhvillim Software”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program studimi 2 vjçar me karakter profesional në “Dizajn dhe Zhvillim Software”
 2. Cikli i studimit: Program me karakter profesional
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 205, datë 03.07.2020
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti “Metropolitan Tirana”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Inxhinierisë Elektrike dhe Elektronike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Metropolitan Tirana”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 5

pasi mori në shqyrtim:  

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

 

konstaton se:

 

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit me karakter profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Fondi i literaturës së detyruar, fizike dhe elektronike në gjuhën shqipe, në funksion të këtij programi studimi është i limituar.
  2. Strategjia e marketingut për thithjen e studentëve në këtë program studimi, është e limituar.

 

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

  

VENDOSI:

 

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit 2 vjeçar me karakter profesional në “Dizajn dhe Zhvillim Software”, të Universitetit “Metropolitan Tirana”, me rekomandimet sipas shtojcës së këtij vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2028.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 16, datë 03.03.2023, “Për akreditimin e parë të programit të studimit 2 vjeçar me karakter profesional në “Dizajn dhe Zhvillim Software”, Universitetit “Metropolitan Tirana”, janë si vijon:

 

 1. Institucioni, të rrisë fondin e literaturës së detyruar, fizike dhe elektronike në gjuhën shqipe, si edhe të përmirësojë me tej infrastrukturën laboratorike, në funksion të këtij programi studimi.
 2. Institucioni, të përmirësojë strategjinë e tij të marketingut, me qëllim rritjen e numrit të studentëve në këtë program studimi.
 3. Institucioni, të rrisë përpjekjet për mbështetjen e personelit akademik të angazhuar në këtë program studimi, për kualifikimin e mëtejshëm të tyre.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti “Metropolitan Tirana”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 17, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “INFORMATIKË EKONOMIKE”, TË UNIVERSITETIT “METROPOLITAN TIRANA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Informatikë Ekonomike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Informatikë Ekonomike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 360, datë 09.2013
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 10, datë 07.01.2016
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “Metropolitan Tirana”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Informatikës Ekonomike
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Metropolitan Tirana”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna nga akreditimi i parë;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qënë pozitiv, me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur rekomandimin e lënë nga akreditimi i parë;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Mungesa e një plani të detajuar për pasurimin e bibliotekës, sipas nevojave të departamentit në mbështetje të programit të studimit, si edhe numër i limituar i titujve të librave në literaturën fizike apo online, sidomos në gjuhën shqipe, në funksion të këtij programi studimi.
  2. Mungesa e informacioneve në faqen e internetit të institucionit, të nevojshme për të interesuarit në lidhje me veprimtarinë e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe dokumentat që prodhon kjo njësi, në funksion edhe të këtij programi studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Informatikë Ekonomike”, Universitetit “Metropolitan Tirana”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2027.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 17, datë 03.03.2023, “Për akreditimin periodik të programit të studimit Bachelor në “Informatikë Ekonomike”, të Universitetit “Metropolitan Tirana””, janë si vijon:

 1. Institucioni, të hartojë një plan të detajuar për shtimin dhe përditësimin e fondit të literaturës fizike dhe asaj online, në përputhje me kërkesat e departamentit përgjegjës për ofrimin e këtij programi studimi.
 2. Institucioni, të publikojë në faqen e tij të internetit informacione dhe dokumenta që lidhen me veprimtarinë e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, në funksion edhe të këtij programi studimi, në mënyrë që të jenë lehtësisht të aksesueshme për të interesuarit.
 3. Institucioni, të rrisë përpjekjet për gjurmimin e studentëve të diplomuar në këtët program stusimi, me qëllim përditësimin e kurrikulës në përputhje me nevojat e tregut të punës.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti “Metropolitan Tirana”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 18, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “INXHINIERI KOMPJUTERIKE”, TË UNIVERSITETIT “METROPOLITAN TIRANA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 360, datë 09.2013
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 10, datë 07.01.2016
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “Metropolitan Tirana”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Inxhinierisë Kompjuterike
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Metropolitan Tirana”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qënë pozitiv, pa rekomandime;
 6. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Biblioteka ka kapacitete akomoduese të pa mjaftueshme, si dhe fondi i literaturës së kësaj biblioteke, në funksion të këtij programi studimi, është i ulët dhe i pa përditësuar.
  2. Numër i limituar i projekteve shkencore në funksion të vijimit të studimeve në ciklin e dytë dhe të tretë, të studentëve të këtij programi studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike”, Universitetit “Metropolitan Tirana”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2028.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 18, datë 03.03.2023, “Për akreditimin periodik të programit të studimit Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike”, Universitetit “Metropolitan Tirana””, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rrisë kapacitetet e bibliotekës në hapësira, infrastrukturë kompjuterike, si edhe me literaturë të viteve të fundit, në funksion të këtij programi studimi.
 2. Institucioni, të marrë masa për shtimin e numrit të projekteve shkencore, në funksion të vijimit të studimeve në ciklin e dytë dhe të tretë edhe të studentëve të këtij programi studimi, sipas planeve aktuale të institucionit.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti “Metropolitan Tirana”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 19, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI INFORMATIKE, TË UNIVERSITETIT “METROPOLITAN TIRANA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Inxhinieri Informatike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Inxhinieri Informatike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 197, datë 28.05.2013
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 10, datë 07.01.2016
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “Metropolitan Tirana”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Inxhinierisë Kompjuterike
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 8. Kredite (ECTS): 120 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Metropolitan Tirana”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna nga akreditimi i parë;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qënë pozitiv, me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur kryesisht rekomandimet e lëna nga akreditimi i parë;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Ngarkesa mësimore në këtë program studimi, nuk mbulohet të paktën në masën 70 % nga personel akademik me kohë të plotë, sikurse parashikohet në aktet ligjore e nën ligjore në fuqi.
  2. Literatura e detyruar, e përdorur në disa nga syllabuset e këtij programi studimi, nuk është të paktën e pesë viteve të fundit, sikurse parashikohet në aktet nëligjore në fuqi.
  3. Mungesa e një plani të detajuar për shtimin e kapacitetit akomodues, pasurimin dhe përditësimin e fondit të biblioteksë, sipas nevojave të departamentit në mbështetje të këtij programi studimi.
  4. Kriteret e pranimit të studentëve në këtë program studimi janë shumë të përgjithëshme, duke mos garantuar një prurje cilësore dhe uniformitet njohurish paraprake të nevojshme për të ndjekur aktivitetet didaktike.
  5. Rregullorja e këtij programi studimi nuk është e plotë dhe e qartë, si edhe rregullore të tjera të institucionit që kanë lidhje me këtë program studimi, kanë mbivendosje duke tejkaluar kompetencat e thelbit të zbatimit të tyre dhe mund të bien në konflikt në rast modifikimi / azhornimi të njërës prej tyre.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri Informatike”, Universitetit “Metropolitan Tirana”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 19, datë 03.03.2023, “Për akreditimin periodik të programit të studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri Informatike”, të Universitetit “Metropolitan Tirana””, janë si vijon:

 1. Institucioni, të marrë masa që, ngarkesa mësimore në këtë program studimi, të mbulohet të paktën në masën 70 % nga personel akademik me kohë të plotë, në përputhje me aktet ligjore e nën ligjore në fuqi.
 2. Institucioni, të hartojë një plan masash të detajuar, për rritjen e kapacitetit akomodues, pasurimin e infrastrukturës kompjuterike dhe përditësimin e fondit të biblioteksë, me literaturë të të paktën pesë viteve të fundit, në mbështetje të këtij programi studimi.
 3. Institucioni, të rishikojë kriteret e pranimi për studentët e këtij programi studimi me qëllim rritjen e cilësisë së studentëve në hyrje.
 4. Institucioni, të rishikojë rregulloren e këtij programi studimi duke specifikuar kriteret, kushtet dhe procedurat për pranimin, transferimin, ndërprerjen dhe rifillimin e studimeve. Gjithashtu rregulloret e tjera të cilat kanë lidhje me këtë program studimi, të hartohen në mënyrë të tillë, që të kenë një renditje hierarkike të kompetencave.
 5. Institucioni, të rishikojë syllabuset e disa prej lëndëve të këtij programi studimi, me qëllim përshtatjen e tyre në përputhje me nivelin e studimit të programeve të ciklit të dytë.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti “Metropolitan Tirana”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 20, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT 2 VJEÇAR, ME KARAKTER PROFESIONAL NË “LABORANT I LARTË DENTAR”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit 2 vjeçar, me karakter profesional në “Laborant i Lartë Dentar”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program studimi 2 vjeçar me karakter profesional në “Laborant i Lartë Dentar”
 2. Cikli i studimit: Program me karakter profesional
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 516, datë 24.10.2019
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Stomatologjisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 5

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

 

konstaton se:

 

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5.  Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit me karakter profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Stafi ndihmës akademik (laborantët) të cilët asistojnë studentët gjatë orëve laboratorike, referuar nivelit të kualifikimit të tyre, në disa raste nuk është kompetent për njohuritë dhe konceptet e trajtuara.
  2. Temat e përfshira në syllabuset e disa prej lëndëve profesionale të këtij programi studimi, nuk janë të përshtatura në përputhje me karakterin e këtij programi studimi.
  3. Literatura e përdorur në syllabuset e lëndëve të këtij programi studimi, nuk është e të paktën 5 viteve të fundit, sikurse parashikohet në aktet ligjore e nën ligjore në fuqi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 

 VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit 2 vjeçar me karakter profesional në “Laborant i Lartë Dentar”, të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas shtojcës së këtij vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 20, datë 03.03.2023, “Për akreditimin e parë të programit të studimit 2 vjeçar me karakter profesional në “Laborant i Lartë Dentar”, Universitetit Privat “Albanian University””, janë si vijon:

 

   1. Institucioni, të marrë masa që, stafi ndihmës akademik (laborantët), i angazhuar për të asistuar studentët gjatë orëve laboratorike, të ketë kualifikimin e nevojshëm, në përputhje me njohuritë dhe konceptet e trajtuara.
   2. Institucioni, të rishikojë syllabuset e këtij programi studimi, duke i përshtatur temat e përfshira në lëndët profesionale, me karakterin e këtij programi studimi, si dhe duke shtuar orët e praktikës.
   3. Institucioni, të marr masa që, literatura e përdorur në syllabuset e lëndëve të këtij programi studimi, të jetë të paktën e pesë viteve të fundit, në përputhje me aktet ligjore e nën ligjore në fuqi.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti Privat “Albanian University”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 21, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “PSIKOLOGJI E PËRGJITHSHME”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Psikologji e Përgjithshme”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Psikologji e Përgjithshme”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 8981, datë 12.2005
 4. Akti zyrtar i riorganizimit: Shkresë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 4932/1, datë 05.06.2018
 5. Akreditimi periodik: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 84, datë 21.09.2017
 6. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 7. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme
 8. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 9. Kredite (ECTS): 180 kredite
 10. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 11. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 12. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna nga akreditimi periodik;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit periodik të këtij programi ka qënë pozitiv, me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur kryesisht rekomandimet e lënë nga akreditimi periodik;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Paqëndrueshmëria e personelit akademik me kohë të plotë dhe me kohë të pjesëshme nga viti në vit, të angazhuar në këtë program studimi.
  2. Mospërputhje e fushës akademike e kërkimore-shkencore, të perosnelit akademik me lëndët që ata mbulojnë në këtë program studimi, kryesisht ato me karakter profesional dhe aplikativ në fushën e psikologjisë.
  3. Kurrikula e këtij programi studimi, nuk është përditësuar dhe përshtatur në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe kurrikulat ndërkombëtare.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Psikologji e Përgjithshme”, Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 21, datë 03.03.2023, “Për akreditimin periodik të programit të studimit Bachelor në “Psikologji e Përgjithshme”, Universitetit Privat “Albanian University”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të marrë masa për garantimin e qëndrueshmërisë së personelit akademik të angazhuar në këtë program studimi.
 2. Institucioni, të marrë masa që, fusha akademike - kerkimore e personelit akademik të jetë në përputhje me lëndët që ata mbulojnë, veçënërisht për lëndët me karakter profesional dhe aplikativ në fushën e psikologjisë.
 3. Institucioni, të përditësojë kurrikulën e programit të studimit duke përfshirë lëndë / module, që kanë në fokus formim më të përgjithshëm për një program të ciklit të parë dhe të zvogëlohet numri i lëndëve që kanë formim shumë specifik dhe që janë më të përshtatshme për programet e ciklit të dytë.
 4. Institucioni, të shohë mundësinë që, struktura e klinikës e atashuar pranë departamentit përgjegjës për këtë program studimi, të marrë një fokus më shumë social duke synuar projekte, trajnime dhe bashkëpunime me organizata të tjera.
 5. Institucioni, të rrisë përpjekjet për rritjen e numrit të studentëve në këtë program studimi.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti Privat “Albanian University”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 22, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER PROFESIONAL NË “PEDAGOGJI”, ME PROFILE “DIDAKTIKË”; “MENAXHIM ARSIMI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Pedagogji”, me profile “Didaktikë”; “Menaxhim Arsimi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Pedagogji”, me profile “Didaktikë”; “Menaxhim Arsimi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 89, datë 10.02.2010
 4. Akti zyrtar i riorganizimit: Shkresë e Ministrisë së Arsimit, Sporti dhe Rinisë Nr. 6113/2, datë 18.07.2018
 5. Akreditimi periodik: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 56, datë 05.07.2019
 6. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 7. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes
 8. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 9. Kredite (ECTS): 60 kredite
 10. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 11. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 12. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna nga akreditimi periodik;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit periodik të këtij programi ka qënë pozitiv, me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur kryesisht rekomandimet e lënë nga akreditimi periodik;
 7. Brezi i fundit i studentëve të pranuar në këtë program studimi ka qënë në vitin akademik 2021-2022;
 8. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Emertimi i profilit "Didaktike", i cili ka për qellim formimin e mësuesve të arsimit fillor, nuk është në përputhje me ligjin për arsimit e lartë, në fuqi.
  2. Lëndët përbërëse të kategorisë formuese B, janë të njëjta për të dy profilet e këtij programi studimi.
  3. Mungesa e manualit për zhvillimin e praktikës profesionale, për studentët e këtij programi studimi.
  4. Mungesa e një plani financiar për zhvillimin dhe ecurinë e këtij programi studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional në “Pedagogji”, me profile “Didaktikë”; “Menaxhim Arsimi”, Universitetit Privat “Albanian University”.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2021-2022 dhe që aktualisht ndjekin këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 23, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER I SHKENCAVE NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, ME PROFILE “SIPËRMARRJA DHE INOVACIONI”; “MARKETING SHITJE DHE KOMUNIKIM”, TË UNIVERSITETIT MESDHETAR TË SHQIPËRISË

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Administrim Biznesi”, me profile “Sipërmarrja dhe Inovacioni”;“Marketing Shitje dhe Komunikim”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në në “Administrim Biznesi”, me profile “Sipërmarrja dhe Inovacioni”; “Marketing Shitje dhe Komunikim”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë Nr. 275 datë 28.08.2020
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Ekonomisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Ambientet fizike, në raport me numrin e studentëve të cilët ndjekin këtë program studimi, nuk janë të mjaftueshme për realizimin me sukses të veprimtarive mësimore të këtij programi studimi.
  2. Hapësirat e bibliotekës, në dispozicion edhe të këtij programi studimi, janë të limituara dhe mungojnë planë për zgjerimin e saj.
  3. Mungesa e një strategjie për zhvillimin e kërkimit shkencor si dhe mbështetjes financiare për kërkim shkencor të studentëve të këtij programi studimi.
  4. Mungesa e njësisë së posaçme, në shërbim të informimit e shërbimit të studentëve, në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi.
  5. Mungesa e përfshirjes së studentëve, alumni-t, punëdhënësve apo ekspertëve të jashtëm të fushës, në sistemin e brendshëm të sigurimit të cilësisë.
  6. Mungesa e publikimit në faqen web të institucionit, të raporteve për analizat e rezultateve të pyetësorëve nga anketimi i studentëve, në funksion edhe të këtij programi studmi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave në “Administrim Biznesi”, me profile “Sipërmarrja dhe Inovacioni”; “Marketing Shitje dhe Komunikim”, Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2027.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 23, datë 03.03.2023, “Për akreditimin e parë të programit të studimit Master i Shkencave në “Administrim Biznesi”, me profile “Sipërmarrja dhe Inovacioni”; “Marketing Shitje dhe Komunikim””, të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, janë si vijon:

 1. Institucioni, të marrë masa për zgjerimin e ambienteve fizike, në raport me numrin e studentëve të cilët ndjekin këtë program studimi, për të bërë të mundur, realizimin me sukses të veprimtarive mësimore të këtij programi studimi.
 2. Institucioni, të marrë masa për zgjerimin e hapësirës së bibliotekës dhe të hartojë një plan të detajuar vjetor, për pasurimin e fondit të librave, në funksion edhe të këtij programi studimi.
 3. Institucioni, të hartojë një plan për zhvillimin dhe mbështetjen e kërkimit shkencor, të studentëve të këtij programi studimi.
 4. Institucioni t’i japë pozicionin e duhur zyrës së karrierës duke e krijuar si strukturë më vete të shkëputur nga njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë, me qëllim ndjekjen efektive të ecurisë së studentëve aktuale dhe atyre të diplomuar dhe tërheqjen e mendimeve të tyre në mënyrë të vazhdueshme.
 5. Institucioni, të përfshijë si pjesë përbërëse të njësisë së sigurimit të brendshëm të cilësisë, studentët, punëdhënësit, ose ekspertë të jashtëm të fushës.
 6. Institucioni, të publikojë në faqen web të tij, raportet mbi analizat e rezultateve të pyetësorëve nga anketimi i studentëve, në funksion edhe të këtij programi studmi, duke respektuar lirinë, etikën akademike, si dhe legjislacionin për të dhënat personale.
 7. Institucioni, të rishikojë ndarjen e ngarkesës akademike dhe asaj administrative të personelit akademik të këtij programi studimi, me qëllim krijimin e hapsirës së nevojshme për zhvillimin dhe kualifikimin profesional të mëtejshëm të tyre.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 24, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “JURIDIK”, TË UNIVERSITETIT MESDHETAR TË SHQIPËRISË

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Juridik”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Juridik”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 225, datë 04.06.2013
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 344, datë 17.09.2015
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i të Drejtës Publike dhe Departamenti i të Drejtës Civile
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna nga akreditimi i parë;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qënë pozitiv, me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur rekomandimet e lënë nga akreditimi i parë;
 7. Brezi i fundit i studentëve të pranuar në këtë program studimi ka qënë në vitin akademik 2019-2020;
 8. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Njësitë bazë përgjegjëse për ofrimin e këtij programi studimi, nuk evidentojnë përmes procesverbaleve të mbledhjeve apo akteve të tjera administrative, aplikimin nga ana e personelit akademik të metodava të reja / inovative të mësimdhënies.
  2. Mungesa e përfshirjes së një eksperti të jashtëm në procesin e sigurimit të brendshëm të cilësisë, në funksion edhe të këtij programi studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Juridik”, Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 25, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER I SHKENCAVE NË “MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE”, TË UNIVERSITETIT MESDHETAR TË SHQIPËRISË

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Marrëdhënie Ndërkombëtare”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Marrëdhënie Ndërkombëtare”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkences Nr. 482, datë 03.10.2011
 4. Akreditimi i periodik: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 66, datë 28.09.2018
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 8. Kredite (ECTS): 120 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna në kuadër të akreditimit periodik;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit periodik të këtij programi ka qënë pozitiv, me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur kryesisht rekomandimet e lëna nga akreditimi periodik;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Disa nga lëndët e përfshira në planin mësimor të këtij programi studimi, ofrojnë dije teorike dhe praktike të përgjithshme, jo të specializuara në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjithashtu, dijet themelore teorike mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, si përshëmbull, Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, nuk janë të përfshira në planin mësimor.
  2. Mungesa në planin mësimor të këtij programi studimi e lëndëve me zgjedhje të cilat ndihmojnë studentin të zgjedhë ato lëndë që përshtaten më shumë me planet dhe objektivat e tij për të ardhmen.
  3. Nga ana përmbajtësore, një pjesë e madhe e syllabuseve të këtij programi studimi nuk përmbajnë literaturë të të paktën pesë viteve të fundit, sikurse parashikohet në aktet ligjore e nën ligjore në fuqi.
  4. Analiza e tregut të punës nuk reflekton në mënyrë konkrete kërkesë-ofertën e projektuar në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.
  5. Biblioteka online Questia nuk është funksionale.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave në “Marrëdhënie Ndërkombëtare”, Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 25, datë 03.03.2023, “Për akreditimin periodik të programit të studimit Master i Shkencave në “Marrëdhënie Ndërkombëtare”, të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, janë si vijon:

 1. Institucioni, të përfshijë në planin mësimor të këtij programi studimi, lëndë si Metodat e Avancuar të Kërkimit Shkencor me fokus fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, si lëndë bazë të cila i përgatisin studentët me njohuri për avancimin në ciklin e tretë të studimeve.
 2. Institucioni, të përfshijë në planin mësimor të këtij programi studimi dy ose tre lëndë me zgjedhje, të cilat ndihmojnë studentin të zgjedhë ato lëndë që përshtaten më shumë me planet dhe objektivat e tij për të ardhmen.
 3. Institucioni, të përditësojë syllabuset e këtij programi studimi, me literaturë të të paktën pesë viteve të fundit, në përputhje me parashikimet ligjore e nën ligjore në fuqi.
 4. Institucioni, të ndërmarrë një analizë më të kujdesshme të tregut të punës duke përshtatur më shumë këtë program studimi me nevojat specifike të studentëve për t’i përgatitur ata me sfidat e reja të epokës së digjitalizimit, transformimit shoqëror dhe revolucionit teknologjik.
 5. Institucioni, të verë në funksion të studentëve dhe personelit akademik të këtij programi studimi, bibliotekën online Questia.
 6. Institucioni, të marrë masa për plotësimin e të gjitha rekomandimeve të lëna në kuadër të akreditimit periodik të këtij programi studimi.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 26, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “PUNË SOCIALE”, TË UNIVERSITETIT “BARLETI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Punë Sociale”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Punë Sociale”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë 549, datë 10.09.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti “Barleti”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Barleti”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Mungesa e personelit akademik me kohë të plotë të angazhuar në këtë program studimi, me profilizim në drejtimin e punes sociale në shëndetësi.
  2. Në planin mësimor të këtij programi studimi ka një numër të limituar të lëndëve në funksion të punës sociale në shëndetësi.
  3. Përsëritja e tematikave në lëndët që kanë të bëjnë me sistemin welfare.
  4. Mospërputhje dhe ndarje e pabalancuar e ngarkesës mësimore dhe raportit leksion / seminar në disa prej syllabuseve të këtij programi studimi, të cilat kanë të njëjtin numër kreditesh.
  5. Literatura e përfshirë në syllabuset e këtij programi studimi, nuk është e disponueshme për studentët në bibliotekën e institucionit.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Punë Sociale”, Universitetit “Barleti”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 26, datë 03.03.2023, “Për akreditimin e parë të programit të studimit Bachelor në “Punë Sociale”, të Universitetit “Barleti”, janë si vijon:

 1. Institucioni të marrë masa për angazhimin në këtë program studimi të personelit akademik me kohë të plotë, me profilizim në drejtimin e punes sociale në shëndetësi.
 2. Institucioni, të shohë mundësinë që, disa nga lëndët e këtij programi studimi, të cilat trajtojnë sistemin welfare të unifikohen në një modul të vetëm, për t'u lënë më shumë hapësirë lëndëve me orientim në drejtimin e punes sociale në shëndetesi.
 3. Institucioni, të marrë masa për balancimin e ngarkesës mësimore dhe raportit leksion / seminar në syllabuset e këtij programi studimi, të cilat kanë të njëjtin numër kreditesh.
 4. Institucioni, të pasurojë fondin e literaturës së bibliotekës me botime të viteve të fundit në fushën e punës sociale, si dhe të mundësojë që literatura e përfshirë në syllabuset e këtij programi studimi, të jetë e disponueshme për studentët në biblioteke.
 5. Institucioni, të shohë mundësinë që, për vetë qasjen e këtij programi studimi drejt punës sociale në shëndetësi, por edhe për të qënë në përputhje me klasifikimin ndërkombëtar ISCED, të jetë Fakulteti i Shkencave Mjekesore, njësia përgjegjëse kryesore për këtë program studimi.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti “Barleti”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 27, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “EDUKIM FIZIK E SPORTE”, TË UNIVERSITETIT “BARLETI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Edukim Fizik e Sporte”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Edukim Fizik e Sporte”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 535, datë 07.11.2012
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 436, datë 12.11.2015
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “Barleti”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Barleti”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qënë pozitiv, pa rekomandime;
 6. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Në planin mësimor, numri i orëve në auditor, në krahësim me numrin e orëve për studim individual të studentëve të këtij programi studimi, është i ulët.
  2. Syllabuset e këtij programi studimi, kanë problematika në drejtim të shpërndarjes së së orëve dhe literaturës së detyruar dhe asaj të rekomanduar.
  3. Mungesa e një studimi të mirëfilltë të tregut të punës, për të njohur nevojat reale që tregu ka, për studentët e këtij programi studimi.
  4. Mungesa e marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe mobilitetit, me institucione të huaja të arsimit të lartë, të cilat ofrojnë programe studimi të njëjta ose të ngjashme, limiton mundësitë e mobilitetit të personelit akademik dhe studentëve të këtij programi studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Edukim Fizik e Sporte”, Universitetit “Barleti”.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2027.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 27, datë 03.03.2023, “Për akreditimin periodik të programit të studimit Bachelor në “Edukim Fizik e Sporte”, të Universitetit “Barleti””, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë planin mësimor të këtij programi studimi, duke balancuar numrin e orëve në auditor, me numrin e orëve për studim individual të studentëve të këtij programi studimi.
 2. Institucioni, të rishikojë syllabuset e këtij programi studimi, në drejtim të përcaktimit korrekt të orëve në auditor dhe jashtë tij, si edhe të përcaktimit të literaturës së detyruar dhe asaj të rekomanduar.
 3. Institucioni, të hartojë një studim të mirëfilltë të tregut të punës, për të njohur nevojat reale që tregu ka, për studentët e këtij programi studimi, duke analizuar edhe të dhenat e studentëve të diplomuar deri më tani, në këtë program studimi.
 4. Institucioni, të lidhë marrëveshjeve bashkëpunimi dhe mobiliteti, me institucione të huaja të arsimit të lartë, të cilat ofrojnë programe studimi të njëjta ose të ngjashme, me qëllim që personeli akademik dhe studentët e këtij programi studimi, të mund të kryejnë mobilitete dhe shkëmbejnë eksperienca, me homologët e tyre.
 5. Institucioni, të shohë mundësinë e krijimit të infrastrukturës së nevojshme laboratorike për realizimin e matjeve fizike apo cilësive fizike edhe për studentët e këtij programi studimi.
 6. Institucioni, të shohë mundësinë për realizimin e të paktën një konference shkencore vjetore, e cila do të ndihmonte në kualifikimin e mëtejshëm të personelit akademik.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti “Barleti”, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


 REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 28, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BACHELOR NË “SHKENCA KOMPJUTERIKE”, TË UNIVERSITETIT POLIS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 531,datë 11.9.2018, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Shkenca Kompjuterike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Shkenca Kompjuterike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë N815, datë 21.12.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Polis
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departameni i Kërkimit Shkencor
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Polis
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të parë “Bachelor”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Angazhimi në disa raste në mësimdhënie si lektor, në këtë program studimi, i personelit akedemik pa kualifikimin e nevojshëm, sikurse parashikohet në aktet ligjore në fuqi.
  2. Njësia kryesore dhe ajo bazë, përgjegjëse për ofrimin e këtij programi studimi, kanë një numër të ulët të personelit akademik me kohë të plotë, me formim specifik në fushën e këtij programi studimi.
  3. Mungesa e aktiviteteve laboratorike, të dedikuara për lëndët e këtij programi studimi.
  4. Literatura e detyruar e përdorur në syllabuset e këtij programi studimi, në disa raste nuk është e të paktën pesë viteve të fundit, sikurse parashikohet në aktet ligjore e nën ligjore në fuqi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor në “Shkenca Kompjuterike”, Universitetit Polis
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2027.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 28, datë 03.03.2023, “Për akreditimin e parë të programit të studimit Bachelor në “Shkenca Kompjuterike”, të Universitetit Polis”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të marrë masa që, personeli akademik i angazhuar në mësimdhënie si lektor, në këtë program studimi, të ketë kualifikimin e nevojshëm, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.
 2. Institucioni, të rrisë numrin e personelit akademik me kohë të plotë, në njësinë kryesore dhe bazë, përgjegjëse për ofrimin e këtij programi studimi, me kualifikimin specifik në fushën e këtij programi studimi.
 3. Institucioni, të saktësojë në planin mësimor të këtij programi studimi, kreditet dhe orët e punëve laboratorike sipas specifikave të lëndëve të zhvilluara.
 4. Institucioni, të përditësojë të gjitha syllabuset e këtij programi studimi, duke përfshirë në to literaturë, të të paktën 5 viteve të fundit, në përputhje me aktet ligjore e nën ligjore në fuqi.
 5. Institucioni, të rrisë vetëdijen në përmirësimin e brendshëm të cilësisë duke garantuar që zyrat përkatëse të mbajnë dokumentacionet e brendshme konform akteve rregullatore institucionale.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti Polis, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM

Nr. 29, datë 03.03.2023

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “ARKITEKTURË DHE PLANIFIKIM URBAN”, TË UNIVERSITETIT POLIS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 03.03.2023, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të tretë, Doktoratë në “Arkitekturë dhe Planifikim Urban”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Doktoratë në “Arkitekturë dhe Planifikim Urban”
 2. Cikli i studimit: Cikli i tretë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 563 datë 19.11.2012
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 187, datë 15.05.2015
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Polis
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Kërkimit Shkencor
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite
 8. Kredite (ECTS): 60 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Gjuha e mësimdhënies: Anglisht
 11. Statusi i diplomës: ofrohet në bashkëpunim me Universitetin e Ferrarë-s, Itali.
 12. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 8

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Raportimin e Ekspertëve të Vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qënë pozitiv, pa rekomandime;
 6. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimeve të ciklit të tretë “Doktoratë”” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit, është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Syllabuset dhe aktivitetet e planifikuara nuk përputhen me programin e miratuar për vitin e parë të këtij programi studimi.
  2. Mungesa e një strategjie të qartë që do garantonte vazhdimësinë e pavarur të programit të studimit në rast të ndërprerjes së bashkëpunimit me Universitetin e Ferrarë-s.
  3. Të dhënat e studentëve doktorantë të mbajtura në sekretarinë e institucionit përfshijnë vetëm aktivitetet e zhvilluara në Shqipëri, dhe jo ato të zhvilluara në Itali.
  4. Procedura e pranimit të studentëve në këtë program studimi, nuk përfshin kërkesën ligjore sipas së cilës kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve më një mesatare më të lartë se tetë.
  5. Procedura e pranimit të studentëve në këtë program studimi, nuk përfshin si kërkesë specifike njohjen e gjuhës angleze të paktën në nivelin C1 dhe të certifikuar ndërkombëtarisht.
  6. Projektet e kërkimit shkencor dhe udhëheqësit, nuk kanë buxhete të dedikuara duke i bërë ato të varura nga fondet e institucionit.

 

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin përfundimtar POZITIV për programin e studimit Doktoratë në “Arkitekturë dhe Planifikim Urban”, Universitetit Polis
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 02.03.2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve të Kodit të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas shtojcës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 29, datë 03.03.2023, “Për akreditimin periodik të programit të studimit Doktoratë në “Arkitekturë dhe Planifikim Urban”, të Universitetit Polis, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë syllabuset dhe aktiviteteve e workshopeve me qëllim përmbushjen e objektivave të programit doktoral të miratuar, duke zhvilluar të paktën 30% të orëve në auditor, si dhe duke përfshirë kohën për studim individual të studentëve.
 2. Institucioni, të hartojë një strategji të qartë që do garantonte vazhdimësinë e pavarur të programit të studimit në rast të ndërprerjes së bashkëpunimit me Universitetin e Ferrarë-s.
 3. Institucioni, të mbajë të dhëna në sekretarinë mësimore për vlerësimin e aktiviteteve të studentëve doktorantë, të zhvilluara në Shqipëri dhe në Itali.
 4. Institucioni, të marrë masa që, kërkesat në procedurën e pranimit të studentëve në këtë program studimi, të jenë në përputhje me kërkesat ligjore, duke përfshirë mesataren e studimeve të ciklit të dytë dhe nivelin C1 të gjuhës angleze.
 5. Institucioni, të krijojë një buxhet të vecantë për programin e doktoraturës i cili mund të planifikohet dhe menaxhohet në mënyrë të pavarur me qëllim zhvillimin e projekteve kërkimore ose mbështetjen e grupeve kërkimore.
 6. Institucioni, të shohë mundësinë e zgjerimit të listës së partnerëve jo vetëm ndërkombëtarisht por dhe në rajon me qëllim rritjen e mundësive të mobilitetit për personelin akademik dhe studentët.

Në përmbushje të rekomandimeve të mësipërme, Universiteti Polis, duhet të hartojë një Plan Veprimi konkret dhe ta dorëzojë atë brenda 6 (gjashtë) muajve pranë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ngarkohet ASCAL për ndjekjen e përmbushjes së këtyre rekomandimeve dhe raportimin në BA brenda afatit të përcaktuar në Planin e Veprimit.