Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vendimet e mbledhjes 1-2 Nëntor 2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 90, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “ARKITEKTURË PEISAZHI”, TË “UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Arkitekturë Peisazhi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Arkitekturë Peisazhi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 208, datë 31.05.2013, miratuar përshtatja me Vendim Senati Nr. 40, datë 18.10.2016
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Bujqësor i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Pejzazhit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Bujqësor i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësinë si më poshtë:
 1. Disa prej anëtarëve të stafit akademik të angazhuar në mësimdhënie në këtë program studimi nuk janë të specializuar/profilizuar në fuhën e arkitekturës së peisazhit.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional“Arkitekturë Peisazhi”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 90, datë 1.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Arkitekturë Peisazhi”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të angazhojë në mësimdhënie në këtë program studimi, staf akademik, me grada e tituj, të fushës së arkitekturës së peisazhit.
 2. Institucioni, të shohë mundësinë që në të ardhmen:
 • të shtojë në planin mësimor të këtij programi studimi peshën e moduleve të projektimit arkitektonik;
 • të bëjë më tepër përpjekje për përdorimin e metodave sa më interaktive të mësimdhënies;
 • të shmangë mbivendosjet e temave në syllabuse e mësimdhënie.
 1. Institucioni, të vijojë investimet në infrastrukturë për realizimin e praktikave mësimore, zgjerimin e bashkëpunimit me sipërmarrje private, forcimin e kontakteve me bizneset për orientimin dhe këshillimin e karrierës si dhe konsolidimin e mëtejshëm të alumnit.

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 91, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MENAXHIMI I TURIZMIT RURAL”, TË “UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Menaxhimi i Turizmit Rural”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Menaxhimi i Turizmit Rural”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 272, datë 10.06.2011
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Bujqësor i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Menaxhimit të Turizmit Rural
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Bujqësor i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Menaxhimi i Turizmit Rural”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, me rekomandimin sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë)
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/10/2025.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimit sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandim në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr.91, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Menaxhimi i Turizmit Rural”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës

Institucioni, të shtojë bashkëpunimin me bizneset, në kuadër të realizimit të praktikës profesionale/internshipit të studentëve të këtij programi si dhe të marrë në konsideratë këndvështrimin e tyre për përmirësimin e kurrikulës dhe cilësisë së programit të studimit në përputhje me kërkesat e tregut të punës.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 92, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MENAXHIM AGROBIZNESI”, TË “UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Menaxhim Agrobiznesi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Menaxhim Agrobiznesi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 560, datë 12.08.2005
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Bujqësor i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Drejtimit të Agrobiznesit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Bujqësor i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësinë si më poshtë:
 1. Literatura e parashikuar në disa prej syllabuseve të këtij programi studimi nuk është e përditësuar.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Menaxhim Agrobiznesi”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 92, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Menaxhim Agrobiznesi”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të përditësojë literaturën e syllabuseve të këtij programi studimi.
 2. Institucioni, të rrisë bashkëpunimin me aktorët e biznesit në kuadër të realizimit të praktikës profesionale/internshipit të studentëve të këtij programi studimi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 93, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MENAXHIM AGROBIZNESI”, PROFILI “ADMINISTRIM I NDËRMARRJEVE”, TË “UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Menaxhim Agrobiznesi”, profili “Administrim i Ndërmarrjeve”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Menaxhim Agrobiznesi”, profili “Administrim i Ndërmarrjeve”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1274, datë 17.09.2008
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Bujqësor i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Drejtimit të Agrobiznesit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Bujqësor i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master i Arteve” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave“Menaxhim Agrobiznesi”, profili “Administrim i Ndërmarrjeve”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, me rekomandimin sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë)
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/10/2025.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimit sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandim në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 93, datë 01.22.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Menaxhim Agrobiznesi”, profili “Administrim i Ndërmarrjeve”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”: 

Institucioni, të sigurojë funksionimin në mënyrë aktive të Bordit të Alumnit, si mundësi ndërlidhjeje me tregun e punës, shkëmbimit të eksperiencave dhe mbështetjes së vazhdueshme për këtë program studimi.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 94, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MENAXHIMI I NDËRMARRJEVE”, PROFILI “MENAXHIMI I NDËRMARRJEVE TË AGROBIZNESIT”, TË “UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Menaxhim i Ndërmarrjeve”, profili “Menaxhim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Menaxhim i Ndërmarrjeve”, profili “Menaxhim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 880, datë 12.08.2009, miratuar përshtatja me Vendim Senati Nr. 40, datë 18.10.2016
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Bujqësor i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Drejtimit të Agrobiznesit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Bujqësor i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional“Menaxhim i Ndërmarrjeve”, profili “Menaxhim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, me rekomandimin sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë)
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/10/2025.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimit sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandim në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 94, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Menaxhim i Ndërmarrjeve”, profili “Menaxhim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”:

Institucioni, të sigurojë funksionimin në mënyrë aktive të Bordit të Alumnit, si mundësi ndërlidhjeje me tregun e punës, shkëmbimit të eksperiencave dhe mbështetjes së vazhdueshme për këtë program studimi.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 95, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “FINANCË-KONTABILITET”, TË “UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Financë-Kontabilitet”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Financë-Kontabilitet”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Shkresë e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 4522 Prot, datë 25.06.2007
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Bujqësor i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Financë-Kontabilitetit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Bujqësor i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësinë si më poshtë:
 1. Disa prej anëtarëve të stafit akademik të këtij programi studimi kanë ngarkesë të lartë mësimore.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Financë-Kontabilitet”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 95, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Financë-Kontabilitet”, të “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rekrutojë/angazhojë staf të ri akademik në këtë program studimi, me qëllim uljen e ngarkesës së lartë mësimore të disa prej anëtarëve të stafit akademik të angazhuar në këtë program studimi.
 2. Institucioni, të rrisë bashkëpunimin me institucione të tjera brenda e jashtë vendit, në kuadër të realizimit të praktikës profesionale/internshipit dhe mobilitetit të studentëve të këtij programi studimi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 96, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “FINANCË DHE MENAXHIM RISKU”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “LUARASI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Financë dhe Menaxhim Risku”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Financë dhe Menaxhim Risku”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 308, datë 27.07.2012, miratuar përshtatja me shkresë të MASR Nr. 5912/1 Prot., datë 13.09.2018
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 471, datë 19.09.2016
 5. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Luarasi”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Financë-Bankë
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 8. Kredite (ECTS): 60 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Luarasi”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Disa prej titullarëve të lëndëve/moduleve të këtij programi studimi nuk janë të kategorisë “Profesor”;
 2. Disa prej anëtarëve të stafit akademik të angazhuar në mësimdhënie në këtë program studimi nuk kanë kualifikimin e kërkuar me grada/tituj, sipas dispozitave ligjore në fuqi;
 3. Në kurrikulën e këtij programi studimi mungojnë disa lëndë profesionale nga fusha fiskale, sigurimet, fondet e investimeve dhe pensionet.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Financë dhe Menaxhim Risku”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 96, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Financë dhe Menaxhim Risku”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të përcaktojë titullarë lëndësh/modulesh personel akademik të kategorisë “Profesor”, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
 2. Institucioni, të rekrutojë staf të ri akademik, me grada dhe tituj, sipas kërkesave ligjore në fuqi ose të mbështesë kualifikimin e mëtejshëm të stafit akademik aktual.
 3. Institucioni, të shtojë në kurrikulën e këtij programi studimi, më tepër lëndë/module të profilit të menaxhimit të riskut, fiskal, sigurimeve, fondeve të investimeve dhe pensioneve.
 4. Institucioni, të rrisë mbështetjen për kërkimin shkencor të pedagogëve dhe promovimin e tyre.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 97, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “KONTABILITET”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “LUARASI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Kontabilitet”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Kontabilitet”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 689, datë 15.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Luarasi”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Financë-Bankë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Luarasi”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Pesha e lëndëve të fushës së kontabilitetit në përbërje të planit mësimor të këtij programi studimi nuk është në përputhje me objektivat formuese të programit. Orientimi drejt njohurive në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, Legjislacionit Tatimor dhe Doganor, Analizës së Pasqyrave Financiare si dhe softwareve kompjuterikë aplikative në kontabilitet mungon pothuajse plotësisht;
 2. Disa prej titullarëve të lëndëve/moduleve të këtij programi studimi nuk janë të kategorisë “Profesor”;
 3. Në disa raste, fusha e ekspertizës së stafit akademik të angazhuar në këtë program studimi nuk përputhet me lëndët që mbulojnë;
 4. Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucione publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit, është i kufizuar.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Kontabilitet”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 97, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Kontabilitet”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë planin mësimor të këtij programi studimi duke e përshtatur atë me objektivat formuese të programit dhe nevojat e tregut të punës, me qëllim formimin plotësisht të profilit të një profesionisti kontabël. Plani mësimor i programit të studimit të orientohet drejt njohurive në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, Legjislacionit Tatimor dhe Doganor, Analizës së Pasqyrave Financiare si dhe softwareve kompjuterikë aplikative në kontabilitet.
 2. Institucioni, të përcaktojë titullarë lëndësh/modulesh personel akademik të kategorisë “Profesor”, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
 3. Institucioni, të angazhojë në këtë program studimi, staf të ri akademik, me grada dhe tituj, me kualifikim në fushën e kontabilitetit dhe në përputhje me lëndët/modulet që do të mbulojnë në këtë program.
 4. Institucioni, të rrisë numrin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucione publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit, për realizimin e praktikës profesionale/internshipit të studentëve të këtij programi studimi apo për vizita studimore pranë bizneseve.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 98, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MARKETING DHE REKLAMË”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “LUARASI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Marketing dhe Reklamë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Marketing dhe Reklamë”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 308, datë 27.07.2012, miratuar përshtatja me shkresë të MASR Nr. 5912/1 prot, datë 13.09.2018
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 382, datë 08.07.2016
 5. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Luarasi”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Adminitrim Biznesi
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 8. Kredite (ECTS): 60 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Luarasi”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Lëndët e disiplinave marketing dhe reklamë nuk janë të shpërndara në mënyrë proporcionale;
 2. Në disa raste literatura e parashikuar në syllabuset e këtij programi studimi nuk është e përditësuar, përmban pak artikuj shkencorë apo kërkime të realizuara në këtë fushë studimi si dhe literatura në gjuhën shqipe është e kufizuar;
 3. Në disa raste, fusha e ekspertizës së pedagogut nuk përputhet me lëndën që ai mbulon në këtë program studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Marketing dhe Reklamë”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 99, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Marketing dhe Reklamë”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë planin mësimor të këtij programi, me qëllim realizimin e një shpërndarjeje sa më proporcionale ndërmjet dy disiplinave të marketingut dhe reklamës.
 2. Institucioni, të përditësojë literaturën e syllabuseve të këtij programi studimi, duke shtuar edhe titujt në gjuhën shqipe.
 3. Institucioni, të rekrutojë/angazhojë staf të ri akademik, me grada e tituj dhe me fushë ekspertize në lëndët që do të mbulojnë në këtë program studimi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 99, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “E DREJTË PENALE”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “LUARASI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “E drejtë penale”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “E drejtë penale”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 490, datë 23.06.2010
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 323, datë 15.08.2013
 5. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Luarasi”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i së Drejtës Penale
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 8. Kredite (ECTS): 120 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Luarasi”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit të mëparshëm për këtë program studimi;
 9. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lënë në kuadër të akreditimit të mëparshëm;

 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qenë Pozitiv me rekomandime;
 6. Prej katër rekomandimeve të lëna, Institucioni ka përmbushur një rekomandim, ka përmbushur kryesisht dy rekomandime dhe nuk ka përmbushur një rekomandim;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Disa prej titullarëve të lëndëve/moduleve të këtij programi studimi nuk janë të kategorisë “Profesor”;
 2. Ndarja e lëndëve sipas veprimtarive formuese nuk është në përputhje me VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë”;
 3. Në aktet e brendshme të Institucionit nuk parashikohet nëse provimi përfundimtar konsiderohet si formë e vlerësimit të dijeve përfundimtare krahas temës së diplomës.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave “E drejtë penale”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 99, datë 01.11.2019, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave “E drejtë penale”, të Kolegjit Universitar “Luarasi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të përcaktojë titullarë lëndësh/modulesh personel akademik të kategorisë “Profesor”.
 2. Institucioni, të rishikojë kategorizimin e lëndëve sipas veprimtarive formuese, në përputhje me VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë” si dhe të përditësojë e plotësojë syllabuset e lëndëve të këtij programi studimi me të gjithë elementët e përcaktuar në këtë VKM.
 3. Institucioni, të përcaktojë në aktet e tij të brendshme nëse provimi përfundimtar konsiderohet si formë e vlerësimit të dijeve përfundimtare krahas temës së diplomës.
 4. Institucioni, të nxisë e mbështesë pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik të këtij programi studimi në aktivitete e projekteve kërkimore shkencore dhe programe mobiliteti.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 100, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MENAXHIM RISKU DHE MBROJTJE NDAJ ZJARRIT NË INXHINIERINË E NDËRTIMIT”, TË UNIVERSITETIT “EPOKA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 698, datë 19.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti “EPOKA”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Gjuha e mësimdhënies: Anglisht
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “EPOKA”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Orët në auditor të parashikuara në planin mësimor të këtij programi studimi nuk janë të mjaftueshme për kohëzgjatjen e këtij programi studimi;
 2. Një pjesë e stafit akademik të angazhuar në këtë program studimi ka ngarkesë të lartë mësimore;
 3. Aktivitetet praktike brenda programit të studimit janë të pastrukturuara dhe jo plotësisht në shërbim të përmbajtjes së programit të studimit;
 4. Praktika profesionale/internshipi dhe tema e diplomës nuk janë të ndara si dy aktivitete që i përkasin kategorive të ndryshme sipas VKM 41/2018;
 5. Kontaktet me industrinë vendase apo me autoritet lokale janë të pakta dhe nuk kanë impakt në të ardhura apo në zhvillim të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit”, të Universitetit “EPOKA”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2022.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 100, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit”, të Universitetit “EPOKA”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë planin mësimor dhe rregulloren e programit të studimit me qëllim rritjen e orëve totale që studenti duhet të realizojë në auditor.
 2. Institucioni, të strukturojë aktivitetet praktike brenda programit të studimit.
 3. Institucioni, të rekrutojë staf të ri akademik efektiv, me grada e tituj, me qëllim uljen e ngarkesës së lartë mësimore të stafit akademik aktual të angazhuar në këtë program studimi.
 4. Institucioni, të rishikojë kategorizimin e lëndëve/moduleve sipas veprimtarive formuese, në përputhje me VKM 41/2018, me qëllim ndarjen e praktikës profesionale/internshipit nga puna për temën e diplomës.
 5. Institucioni, të shtojë marrëveshjet e bashkëpunimit me partnerë publikë ose privatë në kuadër të realizimit të praktikës profesionale të studentëve të këtij programi studimi, programi i praktikës të miratohet nga departamenti e të monitorohet nga personeli akademik, të dokumentohet në trajtë relacioni ose ditari dhe të miratohet nga institucioni / kompania që e ofron atë.
 6. Institucioni, të shohë mundësinë e rishikimit të përmbajtjes dhe/ose emërtimit të programit të studimit në mënyrë që të reflektohet përputhshmëri e plotë mes aktiviteteve formuese të ofruara dhe profilit të specialistit të formuar përmes këtyre aktiviteteve.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 101, datë 01.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT 2 VJEÇAR, ME KARAKTER PROFESIONAL, PAS ARSIMIT TË MESËM, NË “DIZAJN GRAFIK”, TË UNIVERSITETIT “METROPOLITAN TIRANA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 01.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të studimit 2 vjeçar, me karakter profesional, pas arsimit të mesëm, në “Dizajn Grafik”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program studimi 2 vjeçar, me karakter profesional, pas arsimit të mesëm, në “Dizajn Grafik”
 2. Cikli i studimit: me karakter profesional, pas arsimit të mesëm
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 538, datë 26.10.2017
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti “Metropolitan Tirana”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Metropolitan Tirana”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 5

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të kërkesave ligjore dhe kritereve akademike për këtë nivel dhe lloj programi dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kërkesat ligjore dhe kriteret akademike”.   

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit 2 vjeçar, me karakter profesional, pas arsimit të mesëm, në “Dizajn Grafik”, të Universitetit “Metropolitan Tirana”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 31/10/2025.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 101, datë 01.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit 2 vjeçar, me karakter profesional, pas arsimit të mesëm, në “Dizajn Grafik”, të Universitetit “Metropolitan Tirana”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të vijojë me hartimin dhe zhvillimin e literaturës mësimore nga profesionistë të fushës, të përshtatshme për nivelin e edukimit profesional që ofron ky program studimi.
 2. Institucioni, të vijojë me shtimin e bashkëpunimit me ndërmarrje që operojnë në fushën e dizenjimit në kuadër të realizimit të praktikës profesionale/internshipit të studentëve të këtij programi studimi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 102, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “DREJTUES FINANCE”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Drejtues finance”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Drejtues finance”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 274, datë 10.05.2006
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 369, datë 12.11.2009, hequr kushtet me Vendim të Këshillit të Akreditimit Nr. 89, datë 03.09.2010
 5. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Financës
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Mungon një studim i mirëfilltë i tregut të punës për këtë program studimi;
 2. Komponentët e syllabuseve të këtij programi studimi nuk janë në përputhje me rregulloren e programit për sa i përket përcaktimit të përqindjeve të notës së studentëve;
 3. Në disa raste, fusha e ekspertizës së stafit akademik të angazhuar në këtë program studimi nuk përputhet më lëndët/modulet që mbulojnë në këtë program studimiMungon një analizë vjetore cilësore dhe sasiore e procesit të mësimdhënies dhe kualifikimit shkencor të personelit akademik;
 4. Mungon një plan-buxhet i detajuar me zërat përkatës për mbështetjen e trajnimeve dhe fond i veçantë për aktivitete kërkimore shkencore për zhvillimin profesional të stafit akademik, shpenzime për bibliotekën dhe pasurimin e literaturës/aksesin në bibliotekat on-line; 
 5. Stafi akademik nuk informohet e përfshihet në implementimin e mekanizmave të sigurimit të cilësisë;
 6. Objektivat, aftësitë që përfitohen nga studentët dhe përmbajtja e programit të studimit nuk janë në përputhje me emërtimin e programit;
 7. Dokumentacioni i personelit akademik që mbahet në zyrën e Burimeve Njerëzore nuk është i plotë si dhe në disa raste ky dokumentacion nuk është i firmosur nga pedagogët përkatës.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Drejtues finance”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 102, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Drejtues finance”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë objektivat e programit të studimit, aftësitë që studentët përfitojnë në përfundim të këtij programi dhe modulet e ofruara në program për të qenë në përputhje me emërtimin e programit të studimit dhe sa më bashkëkohore.
 2. Institucioni, të realizojë një studim të mirëfilltë të tregut të punës për këtë program studimi ku të analizohen nevojat aktuale të tregut të punës e të identifikohen module/lëndë të reja që do të pasuronin kurrikulën e programit të studimit si dhe të hartojë një Plan Strategjik të detajuar ku të përfshijë edhe planin e implementimit të gjetjeve nga studimi i tregut të punës.
 3. Institucioni, të rishikojë komponentët e syllabuseve lidhur me përcaktimin e përqindjeve të notës së studentëve, për të qenë në përputhje me rregulloren e programit të studimit.
 4. Institucioni, të rekrutojë e angazhojë staf të ri akademik në këtë program studimi, me qëllim mbulimin e lëndëve/moduleve të programit nga staf i kualifikuar në fushën përkatëse dhe uljen e ngarkesës së lartë akademike e administrative të disa prej anëtarëve të stafit akademik aktual të angazhuar në këtë program studimi.
 5. Institucioni, të realizojë një analizë vjetore cilësore dhe sasiore të procesit të mësimdhënies dhe kualifikimit shkencor të personelit akademik.
 6. Institucioni, të hartojë një plan-buxhet të detajuar me zërat përkatës për mbështetjen e trajnimeve dhe fond të veçantë për aktivitete kërkimore shkencore për zhvillimin profesional të stafit akademik, shpenzimet për bibliotekën dhe pasurimin e literaturës/aksesin në bibliotekat on-line.
 7. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të informojë e përfshijë stafin akademik në implementimin e mekanizmave të sigurimit të cilësisë.
 8. Institucioni, të plotësojë dokumentacionin e personelit akademik në dosjet e arkivuara në zyrën e Burimeve Njerëzore si dhe të sigurojë firmosjen e dokumentacionit nga pedagogët përkatës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 103, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “MENAXHIM BIZNESI”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Menaxhim Biznesi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Menaxhim Biznesi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 274, datë 10.05.2006
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 369, datë 12.11.2009, hequr kushtet me Vendim të Këshillit të Akreditimit Nr. 89, datë 03.09.2010
 5. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Menaxhim Biznesit
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Aftësitë që përfitohen prej studentëve në përfundim të programit të studimit dhe lëndët në përbërje të kategorisë B të programit, janë më tepër të orientuara drejt kontabilitetit - financiar se menaxhimit të biznesit;
 2. Praktikat profesionale të studentëve realizohen vetëm në sektorin bankar;
 3. Mungon një studim i mirëfilltë i tregut të punës për këtë program studimi dhe një Plan Strategjik i detajuar ku të bazohet ecuria e programit të studimit në përputhje me kërkesat e tregut të punës;
 4. Mungon një plan-buxhet i detajuar me zërat përkatës për mbështetjen e trajnimeve dhe fond i veçantë për aktivitete kërkimore shkencore për zhvillimin profesional të stafit akademik, shpenzime për bibliotekën dhe pasurimin e literaturës/aksesin në bibliotekat on-line;
 5. Stafi akademik nuk informohet e përfshihet në implementimin e mekanizmave të sigurimit të cilësisë;
 6. Përfshirja e studentëve të këtij programi studimi në programe mobiliteti është e kufizuar;
 7. Dokumentacioni i personelit akademik që mbahet në zyrën e Burimeve Njerëzore nuk është i plotë si dhe në disa raste ky dokumentacion nuk është i firmosur nga pedagogët përkatës.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Menaxhim Biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 103, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Menaxhim Biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë përmbajtjen e programit të studimit dhe aftësitë që përfitohen prej studentëve në përfundim të programit, për të reflektuar më tepër në to profilin e biznesit përkundrejt atij financiar. Sa më lart, të mbahen në konsideratë nga Institucioni:

           - të shtohen lëndët e profilit të biznesit në kategorinë B me qëllim formimin profesional të studentëve në fushën e menaxhimit të biznesit;

          - ti jepet prioritet përdorimit të programeve kompjuterike specifike në fushën e menaxhimit të biznesit, si psh. Microsoft Project në lëndën e Menaxhimit të Projekteve.

 1. Institucioni, të mundësojë përmes lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit, realizimin e praktikës profesionale/internshipit të studentëve të këtij programi studimi jo vetëm në sektorin bankar, por edhe pranë bizneseve.
 2. Institucioni, të realizojë një studim të mirëfilltë të tregut të punës për këtë program studimi, ku të analizohen nevojat aktuale të tregut te punës e të identifikohen module/lëndë të reja të cilat do të pasuronin kurrikulën e programit të studimit si dhe të hartojë një Plan Strategjik të detajuar ku të përfshihet edhe implementimi i gjetjeve nga ky studim tregu.
 3. Institucioni, të hartojë një plan-buxhet të detajuar me zërat përkatës për mbështetjen e trajnimeve dhe fond të veçantë për aktivitete kërkimore/shkencore për zhvillimin profesional të stafit akademik, shpenzimet për bibliotekën dhe pasurimin e literaturës/aksesin në bibliotekat on-line.
 4. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të informojë e përfshijë stafin akademik në zbatimin e mekanizmave të sigurimit të cilësisë.
 5. Institucioni, të realizojë një analizë vjetore cilësore dhe sasiore të procesit të mësimdhënies dhe kualifikimit shkencor të personelit akademik.
 6. Institucioni, të rrisë përfshirjen e studentëve të këtij programi studimi në programe mobili
 7. Institucioni, të plotësojë dokumentacionin e personelit akademik në dosjet e arkivuara në zyrën e Burimeve Njerëzore si dhe të sigurojë firmosjen e dokumentacionit nga pedagogët përkatës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 104, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “ADMINISTRIM BIZNESI”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Administrim Biznesi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Administrim Biznesi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 354, datë 12.05.2010
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 47, datë 09.02.2012
 5. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Menaxhim Biznesit
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 8. Kredite (ECTS): 60 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Në planin mësimor të këtij programi studimi mungojnë lëndë menaxheriale për zhvillimin e kompetencave të duhura menaxheriale tek studentët, në përputhje me objektivat dhe rezultatet e pritshme të programit si dhe lëndët karakterizuese të programit të studimit nuk ofrojnë një lidhje direkte me titullin që lëshohet;
 2. Shpërndarja e lëndëve sipas veprimtarive formuese nuk është në përputhje me VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë”;
 3. Mungon dokumentimi dhe gjurmimi i procedurave të rekrutimit të stafit akademik;
 4. Ka mbivendosje të detyrave për stafin administrativ si dhe një pjesë e procedurave të performuara prej tyre nuk dokumentohen formalisht;
 5. Në planin për mbështetjen financiare mungojnë aktivitetet e detajuara të planifikuara për mbarëvajtjen e programit të studimit për një cikël të plotë studimi;
 6. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë nuk ka të dokumentuara procedurat që zbaton, raportet e hartuara prej saj janë të përgjithshme si dhe nuk identifikojnë e adresojnë probleme specifike;
 7. Përfshirja e stafit akademik dhe studentëve të këtij programi studimi në projekte dhe konferenca shkencore, kombëtare e ndërkombëtare, është e ulët;
 8. Numri i titujve e revistave shkencore në bibliotekë për këtë program studimi është i kufizuar si dhe mungon biblioteka online në shërbim të studentëve e stafit akademik të këtij programi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional“Administrim Biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 104, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Administrim Biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë objektivat dhe rezultatet e pritshme të këtij programi studimi për ti përshtatur me nivelin e masterit profesional si dhe të rishikojë planin mësimor duke integruar në të lëndë si: “Menaxhim operacionesh i avancuar”, “Burime njerëzore të avancuara”, etj, me qëllim arritjen e objektivave të vendosura, forcimin e lëndëve karakterizuese të programit si dhe rritjen e përputhshmërisë së programit me emërtimin e diplomës.
 2. Institucioni, të rishikojë kategorizimin e lëndëve sipas veprimtarive formuese, në përputhje me VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë”.
 3. Institucioni, të zbatojë e dokumentojë në mënyrë të rregullt procesin e rekrutimit të stafit akademik.
 4. Institucioni, të shmangë mbivendosjen e detyrave për stafin administrativ si dhe të realizojë një ndarje më të mirë të detyrave e një organizim më funksional.
 5. Institucioni, të detajojë në planin e mbështetjes financiare aktivitetet e planifikuara për mbarëvajtjen e programit të studimit për një cikël të plotë studimi.
 6. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, të hartojë raporte vjetore, në mënyrë të posaçme dhe të detajuar për gjithë aktivitetin e njësisë, mekanizmat e përdorura, identifikimin e praktikave të mira/problematikave dhe propozimin/adresimin e zgjidhjeve për to si dhe të hartojë praktika konkrete të kontrollit të cilësisë dhe tregues për praktika të ndryshme.
 7. Institucioni, të ndjekë politika më proaktive mbështetëse që mundësojnë përfshirjen e stafit në kërkimin shkencor, vendosjen e sistemeve motivuese e stimuluese të pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare prestigjoze, apo botime në revista shkencore prestigjoze të fushës së ekonomisë.
 8. Institucioni, të përditësojë bibliotekën e institucionit me tituj të botimeve të fundit, të shtojë numrin e kopjeve fizike si dhe të ketë një organizim më efektiv e hapësira më komode e motivuese për studentët.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 105, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “FINANCË”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Financë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Financë”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 177, datë 10.03.2010
 4. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Financës
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Analiza e studimit të tregut të punës për këtë program studimi është i limituar në volum dhe produkt shkencor, nuk përmban sqarime të detajuara mbi metodologjinë statistikore të përdorur si dhe mbi statistikat përshkruese të lidhura me kampionët e përdorur.
 2. Stafi akademik i angazhuar në këtë program studimi ka lëvizshmëri të lartë, duke ndikuar drejtpërdrejt në cilësinë e mësimdhënies;
 3. Procesi i rekrutimit të personelit akademik nuk është i dokumentuar formalisht dhe transparent;
 4. Mbajtja dhe dokumentimi i të dhënave të personelit akademik nga Zyra e Burimeve Njerëzore nuk është në nivelin e duhur;
 5. Mbështetja financiare e Institucionit për përfshirjen e stafit akademik të këtij programi studimi në projekte kërkimore-shkencore është e kufizuar;
 6. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka rol formal dhe jo aktiv në kuadër të sigurimit e kontrollit të cilësisë.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional“Financë”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2021.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 105, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Financë”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të realizojë një analizë të mirëfilltë të tregut të punës për këtë program studimi, në formën e një punimi shkencor të mirëfilltë, si nga ana formale, ashtu edhe nga përmbajtja, e të bazuar në shifra dhe parashikime konkrete.
 2. Institucioni, të marrë masa për të adresuar paqëndrueshmërinë e stafit akademik.
 3. Institucioni, të rishikojë syllabuset e lëndëve me qëllim ngushtimin e fokusit të tyre dhe rritjes së elementëve praktikë.
 4. Institucioni, të zbatojë e dokumentojë në mënyrë të rregullt procesin e rekrutimit të stafit akademik.
 5. Institucioni, të plotësojë, përditësojë dhe organizojë të dhënat e personelit akademik, të cilat mbahen nga Zyra e Burimeve Njerëzore.
 6. Institucioni, të rrisë mbështetjen e tij, edhe financiare, për aktivitetet kërkimore shkencore të stafit akademik të këtij programi studimi.
 7. Institucioni, të sigurojë që Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të jetë funksional e të ketë rol aktiv në sigurimin e përmirësimin e cilësisë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 106, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “FINANCË”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Financë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Financë”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 46, datë 09.02.2012
 4. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Financës
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master i Arteve” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Në planin mësimor të këtij programi studimi nuk përfshihet praktika profesionale si dhe lëndët e përfshira në kategorinë e veprimtarive formuese “D” nuk janë të duhurat;
 2. Stafi akademik i angazhuar në këtë program studimi ka lëvizsshmëri të lartë, duke ndikuar drejtpërdrejt në cilësinë e mësimdhënies;
 3. Procesi i rekrutimit të personelit akademik nuk është i dokumentuar formalisht dhe transparent;
 4. Mbështetja financiare e Institucionit për përfshirjen e stafit akademik të këtij programi studimi në projekte kërkimore-shkencore është e kufizuar;
 5. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka rol formal dhe jo aktiv në kuadër të sigurimit e kontrollit të cilësisë.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave“Financë”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2021.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 106, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Financë”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë planin mësimor të këtij programi studimi, me qëllim përfshirjen në të të praktikës profesionale dhe përmirësimin e lëndëve të kategorisë së veprimtarive formuese “D”, për t’u plotësuar dhe përshtatur me standardet dhe aktet rregullatore në fuqi.
 2. Institucioni, të marrë masa për të adresuar paqëndrueshmërinë e stafit akademik.
 3. Institucioni, të zbatojë e dokumentojë në mënyrë të rregullt procesin e rekrutimit të stafit akademik.
 4. Institucioni, të rrisë mbështetjen e tij, edhe financiare, për aktivitetet kërkimore shkencore të stafit akademik të këtij programi studimi.
 5. Institucioni, të sigurojë që Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të jetë funksional e të ketë rol aktiv në sigurimin e përmirësimin e cilësisë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 107, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “E DREJTË BIZNESI”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “E drejtë biznesi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “E drejtë biznesi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 258, datë 27.02.2008
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 369, datë 12.11.2009, hequr kushtet me Vendim të Këshillit të Akreditimit Nr. 89, datë 03.09.2010
 5. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i së Drejtës Civile dhe Biznesit
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Në disa raste ka mospërputhje midis fushës së veprimtarisë kërkimore të lektorëve me lëndët përkatëse që mbulojnë në këtë program studimi;
 2. Në rregulloren e programit të studimit nuk është përcaktuar zhvillimi i praktikës mësimore;
 3. Përmbajtja e syllabuseve, sidomos referuar lëndëve specifike dhe karakterizuese të programit, nuk është e përditësuar dhe në përshtatje me dinamikat e kohës;
 4. Institucioni nuk zbaton një procedurë formale për një pjesë të veprimtarisë së tij akademike dhe administrative;
 5. Procesi i rekrutimit të personelit akademik nuk është i dokumentuar formalisht dhe transparent;
 6. Ka mbivendosje të detyrave për stafin administrativ-ndihmës;
 7. Në disa raste, kohëzgjatja e kontratave të punës të lidhura ndërmjet Institucionit dhe personelit akademik të këtij programi studimi, nuk është në përputhje me aktet ligjore në fuqi;
 8. Implementimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit në kuadër të realizimit të praktikës profesionale të studentëve të këtij programi studimi është i kufizuar;
 9. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë funksionon vetëm në nivel Institucioni dhe rezultatet, gjetjet, analiza e punës vjetore të njësisë nuk bëhen publike dhe vlerësimi i anketimit të studentëve nuk dokumentohet.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“E drejtë biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2022.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 107, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “E drejtë biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të angazhojë në këtë program studimi staf akademik me fushë ekspertize në lëndët/modulet që do të mbulojnë në këtë program studimi.
 2. Institucioni, të rishikojë rregulloren e programit të studimit, për të përcaktuar në të praktikën profesionale, në përputhje me planin mësimor të këtij programi studimi.
 3. Institucioni, të përmirësojë e përditësojë syllabuset e lëndëve specifike dhe karakterezisuese të këtij programi studimi, në përputhje me zhvillimet dinamike të kësaj fushe studimi.
 4. Institucioni, të realizojë veprimtarinë e tij, sidomos administrative, në përputhje me aktet rregullatore të brendshme të Institucionit si dhe në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
 5. Institucioni, të zbatojë e dokumentojë në mënyrë të rregullt procesin e rekrutimit të stafit akademik.
 6. Institucioni, të rekrutojë staf të ri administrativ-ndihmës, më qëllim shmangien e mbivendosjes së detyrave të stafit administrativ-ndihmës aktual.
 7. Institucioni, të rishikojë kontratat e punës së personelit akademik të angazhuar në këtë program studimi, me qëllim përshtatjen e kohëzgjatjes së tyre me aktet ligjore në fuqi.
 8. Institucioni, të zbatojë/realizojë në mënyrë efektive marrëveshjet e bashkëpunimit të lidhura me institucione në kuadër të realizimit të praktikës profesionale të studentëve të këtij programi studimi si dhe të analizojë impaktin e tyre.
 9. Institucioni, të sigurojë funksionimin e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë edhe në nivel njësie kryesore, njësia të bëjë publike rezultatet, gjetjet dhe analizën e punës vjetore të njësisë si dhe të dokumentojë vlerësimin e anketimit të studentëve.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 108, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “JURIST ME DREJTIM BIZNESI”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Jurist me drejtim biznesi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Jurist me drejtim biznesi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 589, datë 07.12.2011
 4. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i së Drejtës Civile dhe Biznesit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Stafi akademik efektiv i angazhuar në këtë program studimi nuk mbulon ngarkesën mësimore në masën të paktën 70 %;
 2. Në disa raste, titullarët e lëndëve/moduleve të këtij programi studimi nuk i përkasin kategorisë “Profesor”;
 3. Në disa raste ka mospërputhje midis fushës së veprimtarisë kërkimore të lektorëve me lëndët përkatëse që mbulojnë në këtë program studimi;
 4. Në disa raste stafi akademik i angazhuar në këtë program studimi ka ngarkesë të lartë mësimore;
 5. Ka mbivendosje të detyrave për stafin administrativ-ndihmës;
 6. Rregullorja e Fakultetit, Departamentit dhe programit të studimit kanë mospërputhje në lidhje me procedurat e ankimimit dhe vlerësimit të studentëve;
 7. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka një rol formal, jo inçiziv në kuadrin e aktiviteve akademike;
 8. Mungon Suplementi i Diplomës për këtë program studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional“Jurist me drejtim biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2021.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 108, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë, Master Profesional në “Jurist me drejtim biznesi”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rekrutojë staf të ri akademik efektiv, me grada e tituj, me qëllim mbulimin e ngarkesës mësimore të këtij programi studimi në masën të paktën 70 % dhe lehtësimin e ngarkesës së lartë mësimore të stafit akademik aktual të angazhuar në këtë program studimi.
 2. Institucioni, të përcaktojë si titullarë lëndësh/modulesh, staf akademik të kategorisë “Profesor”.
 3. Institucioni, në procesin e rekrutimit të stafit të ri akademik, të mbajë në konsideratë përputhshmërinë ndërmjet fushës së ekspertizës të stafit akademik me lëndët/modulet që do të mbulojnë në këtë program studimi.
 4. Institucioni, të rekrutojë staf të ri administrativ-ndihmës, më qëllim shmangien e mbivendosjes së detyrave të stafit administrativ-ndihmës aktual.
 5. Institucioni, të rishikojë rregulloret e funksionimit të programit të studimit, për të unifikuar procedurat e ankimimit të studentëve.
 6. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të ketë rol aktiv në aktivitetet akademike dhe të rrisë transparencën e veprimtarisë së tij.
 7. Institucioni, të sigurojë Suplementin e Diplomës për këtë program studimi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 109, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “E DREJTË CIVILE DHE TREGTARE”, TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “QIRJAZI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “E drejtë civile dhe tregtare”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “E drejtë civile dhe tregtare”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 302, datë 25.07.2012
 4. Institucioni që e ofron: Kolegji Universitar “Qirjazi”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i së Drejtës Civile dhe Biznesit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Kolegji Universitar “Qirjazi”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master i Arteve” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Stafi akademik efektiv nuk mbulon ngarkesën mësimore të këtij programi studimi në masën të paktën 70 %;
 2. Disa prej titullarëve të lëndëve/moduleve të këtij programi studimi nuk i përkasin kategorisë “Profesor”;
 3. Në disa raste vihet re mospërputhje e fushës së veprimtarisë kërkimore të lektorëve me lëndët përkatëse që mbulojnë në këtë program studimi;
 4. Shpërndarja aktuale e ngarkesës për punimin e diplomës dhe praktikën profesionale nuk është në përputhje me aktet normative në fuqi;
 5. Në rregulloret e Fakultetit, Departamentit dhe programit të studimit, ka mospërputhje në lidhje me procedurat e ankimimit;
 6. Metodologjia e vlerësimit për provimin e ndërmjetëm dhe atë përfundimtar është e paqartë;
 7. Ka mbivendosje të detyrave për stafin administrativ si dhe një pjesë e procedurave të performuara prej tyre nuk dokumentohen formalisht;
 8. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka një rol formal, jo inçiziv në kuadrin e aktiviteteve akademike.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave“E drejtë civile dhe tregtare”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 110, datë 02.11.2019, “Për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “E drejtë civile dhe tregtare”, të Kolegjit Universitar “Qirjazi”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rekrutojë staf të ri akademik, me grada e tituj, me qëllim mbulimin e ngarkesës mësimore të këtij programi studimi nga staf akademik efektiv në masën të paktën 70 %.
 2. Institucioni, të përcaktojë si titullarë lëndësh/modulesh, staf akademik të kategorisë “Profesor”.
 3. Institucioni, gjatë rekrutimit të stafit të ri akademik, të mbajë në konsideratë përputhshmërinë ndërmjet fushës së ekspertizës së pedagogëve me lëndët që do të mbulojnë në këtë program studimi.
 4. Institucioni, të rishikojë programin e studimit në përputhje me aktet normative në fuqi për sa i përket vlerësimit të praktikës dhe punimit të diplomës.
 5. Institucioni, të rishikojë rregulloret e funksionimit të programit të studimit, për të unifikuar procedurat e ankimimit të studentëve.
 6. Institucioni, të rishikojë metodologjinë e vlerësimit të lëndëve të këtij programi studimi.
 7. Institucioni, të shmangë mbivendosjen e detyrave për stafin administrativ si dhe të realizojë një ndarje më të mirë të detyrave e një organizim më funksional.
 8. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të ketë rol aktiv në aktivitetet akademike dhe të rrisë transparencën e veprimtarisë së tij.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 110, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “FIZIOTERAPI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Fizioterapi”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Fizioterapi”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 199, datë 16.05.2012
 4. Akreditimi i mëparshëm: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 30, datë 19.05.2017
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit periodik për këtë program studimi;
 9. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lënë në kuadër të akreditimit periodik;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qenë Pozitiv me konstatime;
 6. Prej shtatë konstatimeve të lëna, Institucioni ka përmbushur pesë konstatime, ka përmbushur kryesisht një konstatim dhe ka përmbushur pjesërisht një konstatim;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësinë si më poshtë:
 1. Mbështetja e Institucionit ndaj stafit akademik për punë kërkimore shkencore dhe përfshirja e këtij të fundit në punë shkencore, trajnime, kualifikime shkencore, veçanërisht jashtë vendit, është e kufizuar.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Fizioterapi”, të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 110, datë 02.11.2019, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Fizioterapi”, Universitetit Privat “Albanian University”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rrisë mbështetjen e tij financiare për përfshirjen e stafit akademik të këtij programi studimi në veprimtari kërkimore shkencore, trajnime e kualifikime shkencore, veçanërisht jashtë vendit.
 2. Institucioni, të shtojë titujt e literaturës së huaj për këtë program studimi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 111, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INFERMIERI”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Infermieri”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Infermieri”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 411, datë 25.08.2011
 4. Akreditimi i mëparshëm: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 31, datë 19.05.2017
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

 

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 7. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit periodik për këtë program studimi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qenë Pozitiv;
 6. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Në disa raste fusha e ekspertizës së stafit akademik të angazhuar në këtë program studimi nuk përputhet me lëndët të cilat mbulojnë;
 2. Në disa raste, stafi akademik i angazhuar në këtë program studimi ka ngarkesë të lartë mësimore;
 3. Numri i projekteve në nivel institucional në fushën e infermieristikës dhe angazhimi i personelit akademik e studentëve të këtij programi studimi në projekte bashkëpunimi e mobiliteti është i kufizuar.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Infermieri”, të Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 111, datë 02.11.2019, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Infermieri”, Universitetit Privat “Albanian University”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rekrutojë staf të ri akademik, me kualifikim në lëndët në të cilat do të angazhohen në këtë program studimi.
 2. Institucioni, në kuadër të rekrutimit të stafit të ri akademik, të rishikojë shpërndarjen e ngarkesës mësimore të stafit akademik, me qëllim uljen e ngarkesës së lartë mësimore të disa prej anëtarëve të stafit akademik aktual të përfshirë në këtë program studimi.
 3. Institucioni, të rrisë pjesëmarrjen e tij në projekte apo bashkëpunime si dhe të nxisë përfshirjen e personelit akademik dhe studentëve të këtij programi studimi në projekte, studime dhe programe mobiliteti jashtë vendit.

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 112, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “SHKENCA JURIDIKE”, ME DREJTIME: “E DREJTË PUBLIKE DHE ADMINISTRATIVE”; “E DREJTË PRIVATE”; “E DREJTË PENALE”, TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Shkenca juridike”, me drejtime: “E drejtë publike dhe administrative”; “E drejtë private”; “E drejtë penale”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Shkenca juridike”, me drejtime: “E drejtë publike dhe administrative”; “E drejtë private”; “E drejtë penale”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 408, datë 26.05.2010, miratuar ndryshimet me shkresë të MASR Nr. 4932/1 Prot., datë 05.06.2018
 4. Akreditimi i mëparshëm: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 49, datë 19.05.2017
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Privat “Albanian University”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Shkencave Juridike
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 8. Kredite (ECTS): 120 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Privat “Albanian University”
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 8. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit të mëparshëm për këtë program studimi;
 9. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lënë në kuadër të akreditimit të mëparshëm;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi ka qenë Pozitiv me konstatime;
 6. Prej pesë konstatimeve të lëna, Institucioni ka përmbushur dy konstatime, ka përmbushur kryesisht një konstatim dhe ka përmbushur pjesërisht dy konstatime;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Plani Strategjik i Zhvillimit Insitucional 2017-2022 nuk është i shoqëruar me një plan veprimi me masa konkrete dhe të matshme;
 2. Mungon një analizë krahasimore dhe reflektimi ndaj mangësive të konstatuara në raportin semestral apo vjetor të vetëvlerësimit;
 3. Sasia dhe cilësia e formimit profilizues që merr studenti nuk justifikon emërtimin e këtij programi studimi, me tre drejtime;
 4. Kompetencat e rregullores së programit të studimit janë të përgjithshme dhe jo të qarta dhe syllabust nuk janë gjithmonë të qarta përsa i përket kompetencave që studentët marrin nga lënda e caktuar dhe objektivave mësimorë;
 5. Jo të gjithë titullarët e lëndëve janë të angazhuar në mësimdhënie në këtë program studimi;
 6. Një prej pedagogëve të angazhuar në mësimdhënie në këtë program studimi nuk ka gradë shkencore “Doktor”, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
 7. Përfshirja e stafit akademik të këtij programi studimi në aktivitete kërkimore shkencore është e kufizuar dhe Institucioni nuk ka një politikë efektive për nxitjen e këtij aktiviteti;
 8. Infrastruktura e sallave të leksioneve në dispozicion të studentëve të këtij progami studim nuk është në cilësinë e duhur.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave “Shkenca juridike”, me drejtime: “E drejtë publike dhe administrative”; “E drejtë private”; “E drejtë penale”,Universitetit Privat “Albanian University”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 2 (dy) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2021.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.


 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 113, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MENAXHIM I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT”, TË SHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE JOPUBLIKE “UNIVERSITETI MARIN BARLETI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Menaxhim i teknologjisë së informacionit”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Menaxhim i teknologjisë së informacionit”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 209, datë 27.04.2018
 4. Institucioni që e ofron: Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Arkitekturës dhe Shkencave Kompjuterike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Në syllabuset e këtij programi studimi nuk janë pasqyruar siç duhet orët dhe detyrat laboratorike;
 2. Mungojnë marrëveshje bashkëpunimi, specifike për këtë program studimi, në kuadër të realizimit të aktiviteteve të ndryshme të procesit mësimor, përfshirë këtu dhe praktikat profesionale të studentëve të këtij programi studimi;
 3. Bibliotekat e Institucionit kanë mungesa fizike në libra të lidhur me degën e informatikës, fondi i librave dhe i titujve është shumë i kufizuar dhe jo i përditësuar me botimet e viteve të fundit.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional“Menaxhim i teknologjisë së informacionit”, të Shkollës së Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr.114 , datë 02.11.2019, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Menaxhim i teknologjisë së informacionit”, të Shkollës së Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të përcaktojë në mënyrën e duhur orët dhe detyrat laboratorike në syllabuse, si dhe të shohë mundësinë e ofrimit të lëndëve profesionale që lidhen me menaxhimin e IT.
 2. Institucioni, të lidhë marrëveshje bashkëpunimi specifike për këtë program studimi, për realizimin sa më mirë të orëve mësimore dhe praktikave profesionale për studentët e këtij programi studimi.
 3. Institucioni, të marrë masa për shtimin e titujve fizikë në fushën e informatikës në bibliotekë.

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 114, datë 02.11.2019

PËR
AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “ARKITEKTURË”, TË SHKOLLËS SË LARTË UNIVERSITARE JOPUBLIKE “UNIVERSITETI MARIN BARLETI”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2019, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Arkitekturë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program i integruar studimi, Master i Shkencave në “Arkitekturë”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 394, datë 06.10.2014
 4. Institucioni që e ofron: Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Arkitekturës dhe Shkencave Kompjuterike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 5 vite / 10 semestra
 7. Kredite (ECTS): 300 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Raportimin e ekspertëve të vlerësimit në mbledhjen e Bordit;
 6. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 7. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe pengesat, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të Standardeve Shtetërore “Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë të IAL” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
 1. Disa prej anëtarëve të stafit akademik të angazhuar në këtë program studimi kanë ngarkesë të lartë mësimore në numër lëndësh dhe disiplinash të ndryshme;
 2. Numri i titujve kryesorë në programin e arkitekturës në bibliotekë është i kufizuar dhe mungon aksesi në burimet e bibliotekave elektronike;
 3. Infrastruktura në funksion të realizimit të këtij programi studimi, gjendja fizike e ambienteve didaktike dhe laboratorëve të projektimit, nuk përmbush kërkesat kërkesat specifike të kësaj disipline.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave“Menaxhim i teknologjisë së informacionit”, të Shkollës së Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 114, datë 02.11.2020, “Për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Arkitekturë”, të Shkollës së Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Marin Barleti”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rekrutojë/angazhojë staf të ri akademik në këtë program studimi, me qëllim uljen e ngarkesës së lartë mësimore të stafit akademik aktual të përfshirë në këtë program studimi.
 2. Institucioni, të shtojë në bibliotekën e Institucionit, tituj në fushën e arkitekturës në funksion të realizimit të këtij programi studimi.
 3. Institucioni, të përmirësojë në terma fizikë dhe nivel mobilimi ambientet e dedikuara laboratorëve të projektimit.