Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vendimet e mbledhjes 14 Maj 2020

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 22, datë 14.05.2020

 PËR

VLEFSHMËRINË E AFATIT TË AKREDITIMIT INSTITUCIONAL DHE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT SI DHE SHTYRJEN E AFATIT TË APLIKIMIT PËR AKREDITIM

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, Vendimin Nr. 18/2020, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, “Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, pikës 6.1 të Vendimit Nr. 243, datë 24.3.2020 të Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020,

 pasi mori në shqyrtim:

 1.  Shkresën e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 32641 Prot., datë 11.05.2020, me lëndë “Mbi vlefshmërinë e akreditimit institucional dhe të programeve të studimit”,

  VENDOSI:

 1. rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.
 2. Institucionet e arsimit të lartë, të cilat ende nuk kanë aplikuar për vlerësimin e jashtëm në kuadër të akreditimit të institucionit apo programeve të studimit që ato ofrojnë, sipas afateve të parashikuara në Manualin “Për Procedurat dhe Afatet për Vlerësimin e Cilësisë në kuadër të akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe programeve të studimit 2017”, i shyhet afati i aplikimit deri më 31/12/2020. Institucionet e arsimit të lartë kanë detyrim ligjor që, gjatë kësaj periudhe, të aplikojnë për vlerësim të jashtëm, sipas Manualit të sipër cituar.
 3. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ti japë prioritet procedurave të vlerësimit të jashtëm në kuadër të akreditimit të parë të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit që ato ofrojnë.
 4. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, të shikojë mundësinë e kryerjes së disa procedurave për akreditim “on line” sipas udhëzimeve/vendimeve të Këshillit të Ministrave për funksionimin institucional gjatë kësaj periudhe pandemie.
 5. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe publikimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 23, datë 14.05.2020 

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Mësuesi për Arsimin Fillor”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Mësuesi për Arsimin Fillor”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 408, datë 22.08.2011, përshtatur me shkresë të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 8244/1, datë 12.09.2018
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 54, datë 06.02.2013
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 8. Kredite (ECTS): 60 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 7. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit të parë për këtë program studimi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna në kuadër të akreditimit të parë;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi studimi ka qenë Pozitiv me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur rekomandimet e lëna nga akreditimi i parë;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Mësuesi për Arsimin Fillor”, të Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 23, datë 14.05.2020, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Mësuesi për Arsimin Fillor”, të Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të hartojë një listë të mentorëve dhe shkollave përkatëse ku ata punojnë dhe të mundësojë zhvillimin e praktikës profesionale, për studentët e këtij programi studimi, nën vëzhgimin dhe monitorimin e tyre.
 2. Institucioni, t’i japë më tepër hapësirë dimensionit estetik në këtë program studimi, bashkëshoqëruar me atelietë përkatëse.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 24, datë 14.05.2020

 PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MËSUESI PËR ARSIMIN E MESËM”, ME PROFILE: “GJUHËT DHE KOMUNIKIMI”; “SHKENCAT E NATYRËS”; “MATEMATIKË”; “SHOQËRIA DHE MJEDISI”; “TEKNOLOGJIA DHE TIK”; “EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDETI”; “ARTE”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Mësuesi për Arsimin e Mesëm”, me profile: “Gjuhët dhe Komunikimi”; “Shkencat e Natyrës”; “Matematikë”; “Shoqëria dhe Mjedisi”; “Teknologjia dhe TIK; “Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti”; “Arte”,  me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Mësuesi për Arsimin e Mesëm”, me profile: “Gjuhët dhe Komunikimi”; “Shkencat e Natyrës”; “Matematikë”; “Shoqëria dhe Mjedisi”; “Teknologjia dhe TIK; “Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti”; “Arte”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 408, datë 22.08.2011, përshtatur me shkresë të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 8244/1, datë 12.09.2018
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 251, datë 14.06.2013
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 8. Kredite (ECTS): 120 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 7. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit të parë për këtë program studimi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna në kuadër të akreditimit të parë;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi studimi ka qenë Pozitiv me rekomandime;
 6. Institucioni ka përmbushur rekomandimet e lëna nga akreditimi i parë;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master i Arteve” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master i Shkencave “Mësuesi për Arsimin e Mesëm”, me profile: “Gjuhët dhe Komunikimi”; “Shkencat e Natyrës”; “Matematikë”; “Shoqëria dhe Mjedisi”; “Teknologjia dhe TIK; “Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti”; “Arte”, të Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 24, datë 14.05.2020, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave “Mësuesi për Arsimin e Mesëm”, me profile: “Gjuhët dhe Komunikimi”; “Shkencat e Natyrës”; “Matematikë”; “Shoqëria dhe Mjedisi”; “Teknologjia dhe TIK; “Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti”; “Arte”, të Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të mbajë në konsideratë riformatimin e syllabuseve, brenda të domosdoshmes, me formimin shkencor që ushqen diplomën në profilin respektiv dhe përfshirjen në programin e studimit edhe të zhvillimit të mësimit në laboratore, si dy aspekte të rëndësishme të formimit shkencor të studentëve.
 2. Institucioni, të mundësojë realizimin e praktikës profesionale të studentëve të këtij programi studimi, në institucione që përputhen me qëllimin dhe objektivat e programit të studimit dhe ngritjen e sistemit të mentorëve të certifikuar nga institucioni për praktikat profesionale.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 25, datë 14.05.2020 

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “SHKENCA KOMPJUTERIKE TË APLIKUARA”, TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU”, DURRËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Shkenca Kompjuterike të Aplikuara”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Shkenca Kompjuterike të Aplikuara”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 43, datë 04.02.2013
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Shkencave Kompjuterike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Në syllabuset e këtij programi studimi, mungon informacioni për elementët e veprimtarisë mësimore, si dhe ka disa pasaktësi;
  2. Mungojnë raporte të përpunimit statistikor të pyetësorëve për këtë program studimi nga Strukturat e Sigurimit të Brendshem të Cilësisë;
  3. Ka një numër të vogël të bashkëpunimeve institucionale me kompanitë e biznesit në lidhje me zhvillimin e praktikave profesionale për këtë program studimi;
  4. Ka një numër të ulët të stafit akademik me grada shkencore në fushën e Shkencave Kompjuterike në Departamentin që ofron këtë program studimi;
  5. Mungon literatura në gjuhën shqipe për këtë program studimi;
  6. Sektori i Karrierës, Alumni dhe Komunikimi ka impakt të ulët në drejtim të punësimit të studentëve të këtij programi studimi, pas diplomimit.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit, 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Shkenca Kompjuterike të Aplikuara”, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 25, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Shkenca Kompjuterike të Aplikuara”, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë syllabuset e këtij programi studimi, duke shtuar informacionin për elementët e veprimtarisë mësimore (leksion, seminar, laborator), si dhe të rregullojë ndonjë pasaktësi të mundshme (p.sh tek elementi: Tipologjia e lëndës).
 2. Institucioni, të mundësojë fokusimin e Strukturave të Sigurimit të Brendshem të Cilësisë më gjerësisht në programet e studimit Master, si dhe të realizohet përpunimi i të dhënave e pasqyrimi i tyre në trajtë raporti periodik.
 3. Institucioni, të zgjerojë fushat e bashkëpunimit me kompanitë e biznesit në drejtim të praktikave profesionale të studentëve të këtij programi studimi.
 4. Institucioni, të marrë masa për kualifikimin e vazhdueshëm të stafit akademik të fushës së Shkencave Kompjuterike në Departamentin ku ofrohet programi i studimit, për të përballuar ndryshimet e vazhdueshme në fushën e shkencave kompjuterike.
 5. Institucioni, të hartojë një plan e të marrë masa për pasurimin e bibliotekës me literaturë në gjuhën shqipe dhe të huaj, për këtë program studimi.
 6. Institucioni, të sigurojë që të dhënat nga Sektori i Karrierës, Alumni dhe Komunikimi të japin më drejtë impaktin e programit në drejtim të punësimit të studentëve, punën e bërë në ndjekjen e studentëve që kanë status “të papunësuar”, pas përfundimit të studimeve të tyre.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 27, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “SISTEMET E PLANIFIKIMIT TE BURIMEVE TË NDËRMARRJES”, TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU”, DURRËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Sistemet e Planifikimit te Burimeve të Ndërmarrjes”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Sistemet e Planifikimit te Burimeve të Ndërmarrjes”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 651, datë 11.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
   1. Mungesa e literaturës në gjuhën shqipe për një pjesë të moduleve të këtij programi studimi;
   2. Mungesa e dokumentimit të vazhdueshëm nga ana e zyrës së Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, si dhe një plan kalendarik për aktivitetet monitoruese për këtë program studimi;
   3. Mungesa e një sistemi informacioni të integruar.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Sistemet e Planifikimit te Burimeve të Ndërmarrjes”, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 27, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Sistemet e Planifikimit te Burimeve të Ndërmarrjes”, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të sigurojë literaturë në gjuhën shqipe për lëndët e këtij programi studimi, si dhe të zbatojë një plan të detajuar të përvitshëm, me propozim nga njësia bazë, për:
 • shtimin e fondit të bibliotekës e pasurimin cilësor të saj më literaturë bashkëkohore, përditësimin e saj me titujt e botimeve të fundit, shtimin e numrit të kopjeve në bibliotekë si dhe një organizim më efektiv e hapësira më komode;
 • krijimin e kushteve për akses në burime ndërkombëtare elektronike për artikuj dhe libra shkencorë si: EBCSO, Questia, Social Science Library, Elsevier, etj.
 1. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, të hartojë në mënyrë të posaҫme e të detajuar për gjithë aktivitetin e saj:
 • identifikimin e praktikave të mira/problematikave dhe propozimin/adresimin e zgjidhjeve për to;
 • hartimin e një plani kalendarik në të cilin të parashikohet plani i veprimit, ku programohen monitorimet në sektorët apo proceset që i nënshtrohen vlerësimit e që shoqërohen me raportet me gjetjet përkatëse;
 • mekanizmat për sigurimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të proceseve të realizuara për përmirësimin e cilësisë;
 • përfshirjen në pyetësorët e studentëve, të pyetjeve specifike rreth kompetencave të fituara nga studentët për të siguruar informacion rreth realizimit të objektivave.

Institucioni, të implementojë një sistem të integruar të menaxhimit të informacionit, për  garantimin e monitorit dhe sigurimin e raportimeve individuale e të dhënave në kohë reale për organet drejtuese, titullarët apo ekspertët e jashtëm, si dhe për menaxhimin e gjithë data bazës në vite për stafin akademik, ndihmës akademik, personelit administrativ, për procedurat e konkurrimit, seleksionimit, rekrutimit, ndryshimet vit pas viti, etj.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 28, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MULTIMEDIA DHE TELEVIZION DIXHITAL”, ME PROFILE: “PËRPUNIM IMAZHI”, “PRODUKSION DHE POSTPRODUKSION”, “ANIMIM 3D””, TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU”, DURRËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Multimedia dhe Televizion Dixhital”, me profile: “Përpunim Imazhi”, “Produksion dhe Postproduksion”, “Animim 3D””, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Multimedia dhe Televizion Dixhital”, me profile: “Përpunim Imazhi”, “Produksion dhe Postproduksion”, “Animim 3D””
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 705, datë 19.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Mungesa e stafit akademik me tituj dhe grada shkencore për fushën specifike të multimedias dhe teknologjisë digjitale në vend;
  2. Përshtatje jo tërësore në përmbajtjen e programit të lëndës së Matematikës për Multimedia me profilin e studimit për një Master Profesional në “Multimedia dhe Televizion Dixhital”;
  3. Mungesa e litaraturës së rekomanduar në gjuhën shqipe për lëndët e këtij programi studimi;
  4. Mungesa e një rrjeti të qëndrueshëm me institucione dhe subjekte publike e private, të përshtatshme dhe efektive, ku të atashohen studentët e këtij programi studimi në kryerjen e praktikave profesionale.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Multimedia dhe Televizion Dixhital”, me profile: “Përpunim Imazhi”, “Produksion dhe Postproduksion”, “Animim 3D””, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 28, datë _14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Multimedia dhe Televizion Dixhital”, me profile: “Përpunim Imazhi”, “Produksion dhe Postproduksion”, “Animim 3D””, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të bëjë përpjekje për angazhimin në këtë program studimi, të stafit akademik me tituj dhe grada shkencore për fushën specifike të multimedias dhe teknologjisë digjitale.
 2. Institucioni, të rishikojë programin e lëndës “Matematikë për Multimedia”, duke patur në konsideratë pakësimin e orëve mësimore dhe krediteve, ose bashkimin e saj me ndonjë lëndë tjetër.
 3. Institucioni, të angazhohet për të vënë në dispozicion të studentëve, literaturë të rekomanduar në gjuhën shqipe, për lëndët e këtij programi studimi, ose realizimin gradualisht të përkthimit të një pjese të literaturës në gjuhën shqipe.
 4. Institucioni, të krijojë një rrjet të qëndrueshëm me institucione dhe subjekte publike e private, të përshtatshme për studentët e këtij programi studimi, për realizimin e praktikës profesionale.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 29, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “SHKENCAT E LËVIZJES”, TË “UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Shkencat e lëvizjes”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Shkencat e lëvizjes”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 515, datë 30.06.2010
 4. Institucioni që e ofron: “Universiteti i Sporteve të Tiranës”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Sportit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Universiteti i Sporteve të Tiranës”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Shkencat e lëvizjes”, të “Universiteti i Sporteve të Tiranës”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 29, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor “Shkencat e lëvizjes”, “Universiteti i Sporteve të Tiranës”, janë si vijon:

 1. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, të planifikojë pilotimin e pyetësorëve në mënyrë më të personalizuar dhe më të detajuar për secilën lëndë/modul/pedagog, duke siguruar një proces transparent dhe duke respektuar konfidencialitetin.
 2. Institucioni, të vijojë punën me gjurmimin e studentëve duke marrë informacion sa më të plotë nga studentët e diplomuar të këtij programi studimi.
 3. Instucioni, të marrë masa më konkrete për ta bërë me efektive përdorimin e platformës http://alumni.ust.edu.al.
 4. Institucioni, të mbajë në konsideratë mundësinë e funksionimit të pistave e palestrave sipas një grafiku e orare më të zgjeruara, nën vëzhgimin e stafit akademik, për tu shërbyer më mirë orëve praktike të studentëve.
 5. Institucioni, të mbajë në konsideratë ofrimin e disa lëndëve në gjuhën angleze, në mënyrë që të rritet mundësia e bashkëpunimit me projekte si ato të ERASMUS+, etj.
 6. Institucioni, të mbajë në konsideratë publikimin e aktiviteteve me pjesëmarrjen e studentëve në stendat e UST, me qëllim evidentimin e studentëve më të mirë dhe stimulimin e studentëve të tjerë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 30, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “FUSHAT E VEPRIMTARISË FIZIKE, TË SHËNDETIT DHE TË REKREACIONIT”, TË “UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Fushat e veprimtarisë fizike, të shëndetit dhe të rekreacionit”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Fushat e veprimtarisë fizike, të shëndetit dhe të rekreacionit”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 515, datë 30.06.2010
 4. Institucioni që e ofron: “Universiteti i Sporteve të Tiranës”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Veprimtarisë Fizike, Rekreacionit dhe Turizmit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 7. Kredite (ECTS): 180 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Universiteti i Sporteve të Tiranës”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor“Fushat e veprimtarisë fizike, të shëndetit dhe të rekreacionit”, të “Universiteti i Sporteve të Tiranës”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 30, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor “Fushat e veprimtarisë fizike, të shëndetit dhe të rekreacionit”, “Universiteti i Sporteve të Tiranës”, janë si vijon:

 1. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, të planifikojë pilotimin e pyetësorëve në mënyrë më të personalizuar dhe më të detajuar për secilën lëndë/modul/pedagog.
 2. Institucioni, të formalizojë me kontrata ligjore marrëdhëniet në kuadër të realizimit të praktikave profesionale, me qëllim që të garantohet një proces cilësor.
 3. Institucioni, të unifikojë formatin e shkrimit në syllabuset e këtij programi studimi.
 4. Institucioni, të formalizojë më tepër gjurmimin e studentëve të punësuar pas mbarimit të studimeve në këtë program studimi, si dhe të pasurojë e përditësojë në mënyrë të vazhdueshme databazën e të dhënave.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 31, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI NË EDUKIMIN FIZIK E SHËNDETËSOR NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR”, TË “UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Mësuesi në edukimin fizik e shëndetësor në arsimin parauniversitar”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Mësuesi në edukimin fizik e shëndetësor në arsimin parauniversitar”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 15, datë 11.01.2018
 4. Institucioni që e ofron: “Universiteti i Sporteve të Tiranës”
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra
 7. Kredite (ECTS): 120 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Universiteti i Sporteve të Tiranës”
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Mësuesi në edukimin fizik e shëndetësor në arsimin parauniversitar”, të “Universiteti i Sporteve të Tiranës”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 31, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Mësuesi në edukimin fizik e shëndetësor në arsimin parauniversitar”, të “Universiteti i Sporteve të Tiranës”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të identifikojë një listë mentorësh me profil të spikatur në mësimdhënie në disiplinën e këtij programi studimi e të certifikuar, në kuadër të realizimit të praktikës profesionale.
 2. Institucioni, referuar titullit të diplomës që ky program lëshon, sugjerohet të identifikojë mundësinë që brenda hapësirës që lejon ligji, të atashohet ose ti bashkëngjitet një disipline të përafërt, kurrikula zyrtare e Edukimit Fizik dhe Shëndetësor në gjithë ciklet e shkollimit në Republikën e Shqipërisë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 32, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “FARMACI”, TË “UNIVERSITETI I MJEKËSISË”, TIRANË

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Farmaci”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program i integruar studimi, Master i Shkencave në “Farmaci”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Dekret i Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë Nr. 2476, datë 03.06.1957, Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 48, datë 23.01.2013
 4. Institucioni që e ofron: “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Farmacisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 5 vite / 10 semestra
 7. Kredite (ECTS): 300 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e integruar të studimit Master i Shkencave “Farmaci”, të “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 32, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave “Farmaci”, të “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rrisë cilësisht pjesëmarjen në konferenca ose aktivitete ndërkombëtare si dhe të shikojë mundësinë e përfitimit të fondeve ose granteve për kërkimin shkencor.
 2. Institucioni, të pasurojë e përditësojë faqen zyrtare të internetit me informacione për këtë program studimi, edhe në gjuhën angleze.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 33, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “STOMATOLOGJI”, TË “UNIVERSITETI I MJEKËSISË”, TIRANË

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Stomatologji”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program i integruar studimi, Master i Shkencave në “Stomatologji”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Dekret i Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë Nr. 2476, datë 03.06.1957, Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 48, datë 23.01.2013
 4. Institucioni që e ofron: “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Kirurgjisë Oro-Maxillo-Faciale dhe Paraklinike, Departamenti i Ortopedisë Stomatologjike, Departamenti i Terapisë Stomatologjike
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 5 vite / 10 semestra
 7. Kredite (ECTS): 300 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e integruar të studimit Master i Shkencave “Stomatologji”, të “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 33, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave “Stomatologji”, të “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë, janë si vijon:

 1. Institucioni, të pasurojë biblotekën me literaturë e botime bashkëkohore për këtë program studimi.
 2. Institucioni, të pasurojë e përditësojë faqen zyrtare të internetit me informacione për këtë program studimi, edhe në gjuhën angleze.
 3. Institucioni, të shohë mundësinë e gjetjes së burimeve të tjera të financimit për fuqizimin e kërkimit shkencor, duke krijuar mundësinë e mbështetjes së stafit në këtë drejtim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 34, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MJEKËSI E PËRGJITHSHME”, TË “UNIVERSITETI I MJEKËSISË”, TIRANË

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Mjekësi e Përgjithshme”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Program i integruar studimi, Master i Shkencave në “Mjekësi e Përgjithshme”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Dekret i Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë Nr. 2476, datë 03.06.1957, Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 48, datë 23.01.2013
 4. Institucioni që e ofron: “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Ofrohet nga të gjithë departamentet e Fakultetit të Mjekësisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 6 vite / 12 semestra
 7. Kredite (ECTS): 360 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e integruar të studimit Master i Shkencave “Mjekësi e Përgjithshme”, të “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 34, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të integruar të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave “Mjekësi e Përgjithshme”, të “Universiteti i Mjekësisë”, Tiranë, janë si vijon:

 1. Institucioni, të fuqizojë më tepër rolin e zyrës së marrëdhënieve ndërkombëtare për këtë program studimi, me qëllim rritjen e numrit të studentëve dhe stafit pjesëmarrës në mobilitete dhe projekte kërkimore, si dhe gjenerimin e fondeve për kërkim shkencor.
 2. Institucioni, të pasurojë e përditësojë faqen zyrtare të internetit me informacione për këtë program studimi, edhe në gjuhën angleze.
 3. Institucioni, të mbajë në konsideratë në të ardhmen, mundësinë e ofrimit të këtij programi studimi në gjuhën angleze, duke synuar rekrutimin e studentëve të huaj.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 37, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “STUDIME TË SIGURISË”, ME PROFILE: “ÇËSHTJE TË SIGURISË”, “STUDIME RAJONALE”, “GJEOPOLITIKË”, “SIGURIA E SISTEMEVE TË INFORMACIONIT”, “MENAXHIM DHE VLERËSIM PROJEKTESH”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Studime të Sigurisë ”, me profile: “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Studime të Sigurisë ”, me profile: “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 663, datë 12.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Shkencave Sociale të Aplikuara
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Rregullorja e programit të studimit nuk është e përditësuar referuar objektivave që kanë të bëjnë direkt me dijet, aftësitë dhe kompetencat profesionale që duhet të fitojnë studentët në përfundim të programit të studimit;
  2. Mungon një plan i mirëfilltë strategjik për Departamentin dhe këtë program studimi;
  3. Praktika profesionale për studentët e këtij programi studimit nuk është e organizuar në mënyrë të institucionalizuar;
  4. Disa prej dokumentave bazë të Institucionit dhe programit të studimit nuk kanë datën e miratimit dhe nuk janë publike e të aksesueshme për publikun në faqen zyrtare të Institucionit;
  5. Mungojnë projekte hulumtuese me fokus të veçantë në studimet e sigurisë që mund të bashkëveprojë me programin e studimit dhe mbështetja financiare e Institucionit për pjesëmarrjen e stafit akademik në në konferenca dhe aktivitete shkencore, brenda dhe jashtë vendit, është e kufizuar;
  6. Rezultatet dhe analizat semestrale ose vjetore të vlerësimeve online të studentëve për cilësinë e mësimdhënies nuk janë të publikuara dhe të aksesueshme për publikun e gjerë;
  7. Përfshirja dhe kontributi i studentëve në procesin e hartimit apo rishikimit të programeve të studimit nuk është i dokumentuar.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Studime të Sigurisë”, me profile “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 37, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Studime të Sigurisë”, me profile “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të azhornojë rregulloren e programit të studimit, duke u referuar objektivave që kanë të bëjnë direkt me dijet, aftësitë dhe kompetencat profesionale që duhet të fitojnë studentët në përfundim të programit të studimit.
 2. Institucioni, të hartojë një plan strategjik për departamentin dhe programin e studimit.
 3. Institucioni, të forcojë institucionalizimin e organizimit të praktikës profesionale për studentët e këtij programi studimi.
 4. Institucioni, të sigurojë që dokumentat e institucionit dhe programit të studimit të kenë datat e miratimit, si dhe të bëjë publike në faqen e tij zyrtare të internetit dokumentat bazë, si: rregulloren e programit të studimit, syllabuset e programit të studimit, etj.
 5. Institucioni, të mbështesë anëtarët e stafit akademik në realizimin e kërkimit shkencor me anë të një sistemi të mbështetjes financiare për pjesëmarrje në konferenca dhe aktivitete shkencore, të organizuara brenda dhe jashtë vendit, si dhe të aktivizojë studentët e këtij programi studimi në aktivitetet kërkimore dhe mësimore.
 6. Institucioni, të hartojë një dokument të integruar, për shembull një guidë studenti dhe stafi, në formë të shkruar dhe elektronike, të azhornuar çdo vit, që përmban informacionin dhe rregullat e nevojshme për programin e studimit.
 7. Institucioni, të bëjë publike e të aksesueshme, për studentët e më gjerë, rezultatet dhe analizat e vlerësimeve online të studentëve për cilësinë e mësimdhënies.

Institucioni, të sigurojë që përfshirja dhe kontributi i studentëve në procesin e hartimit apo rishikimit të programeve të studimit të jetë i dokumentuar.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 38, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “MARKETING”, ME PROFILE: “TURIZËM”, “INOVACION”, “MENAXHIM DHE VLERËSIM PROJEKTESH”, “TV MULTIMEDIA”, “MARËDHËNIE PUBLIKE POLITIKE”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Marketing”, me profile: “Turizëm”, “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, “Marëdhënie Publike Politike”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Marketing”, me profile: “Turizëm”, “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, “Marëdhënie Publike Politike”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 664, datë 12.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Menaxhimit dhe Marketingut
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi; 

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Në kurrikulën e këtij programi studimi:
   -lënda Bazë “Metoda kërkimi të avancuara” përsëritet në përmbajtje tek lënda karakterizuese “Kërkimi marketing”; lënda bazë nuk është brenda ideologjisë formuese praktike në Marketing; lënda “Metodat e kërkimit të avancuar” është lëndë që nuk i shërben formimit profesional të studentëve;
   -lëndët ndërdisiplinore në Profilin “Turizëm dhe Inovacion”, nuk thellojnë njohuritë dhe nuk zhvillojë tërësisht aftësitë profesionale të studentit në profilet përkatëse; në grupin e lëndëve të Inovacionit ka lëndë të cilat nuk janë në përputhje me profilin.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Marketing”, me profile: “Turizëm”, “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, “Marëdhënie Publike Politike” Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2025.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 38, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Marketing”, me profile: “Turizëm”, “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, “Marëdhënie Publike Politike”, Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të përmirësojë kurrikulën e programit të studimit në përputhje me sugjerimet e Grupit të Jashtëm të Vlerësimit, përsa i përket ristrukturimit të lëndëve dhe moduleve, si dhe rritjes së numrit të punëve laboratorike në profilet “Inovacion” dhe “TV Multimedia”.
 2. Institucioni, të pasurojë syllabyset e lëndëve me literaturë bashkëkohore dhe materiale ndihmëse në gjuhën shqipe.
 3. Institucioni, të rrisë bashkëpunimin me ekspertë të jashtëm në mësimdhënie dhe kërkim-zhvillim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 39, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “FINANCË”, ME PROFILE: “BANKË DHE TREGJE FINANCIARE”, “AUDITIM DHE MENAXHIM RISKU”, “KONTABILITET DHE RAPORTIM FINANCIAR”, “ADMINISTRIM PUBLIK”, “MENAXHIM DHE VLERËSIM PROJEKTESH”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Financë”, me profile: “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Financë”, me profile: “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 661, datë 12.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Ekonomiksit dhe Financës
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Në kurrikulën e këtij programi studimi ka shumë lëndë të disiplinës shkencore përkundrejt atyre profesionale, nuk krijohet një profilizim i mirë, si dhe në profilin “Auditim dhe Menaxhim Risku” mungojnë lëndë në fushën e menaxhimit të riskut.
  2. Syllabuset e profilit “Bankë dhe Tregje Financiare” të këtij programi studimi janë të njëjta me ato të të njëjtit profil në programin Master i Shkencave.

  Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

  VENDOSI:

  1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Financë”, me profile: “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
  2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite akademike.
  3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2025.
  4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

  Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 39, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Financë”, me profile: “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

  1. Institucioni, të përmirësojë kurrikulën e këtij programi studimi në funksion të një profilizimi më të mirë të këtij masteri, shtimit të lëndëve me karakter profesional si dhe shtimit të lëndëve në fushën e menaxhimit të riskut në drejtimin “Auditim dhe Menaxhim Risku”.
  2. Institucioni, të rishikojë syllabuset e këtij programi studimi, me qëllim diferencimin e tyre nga ato të programit Master i Shkencave në “Financë”, e ti përshtasë ato në përputhje me fokusin e programit të studimit.
  3. Institucioni, të realizojë procesin e vlerësimit të përshtatshmërisë së programit me nevojat e tregut.

 


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 40, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “INFORMATIKË EKONOMIKE” ME PROFILE: “MENAXHIM BIZNESI”; “FINANCË DHE BANKË”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Informatikë Ekonomike” me profile: “Menaxhim Biznesi”; “Financë dhe Bankë”, me të dhënat si më poshtë:

   1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Informatikë Ekonomike” me profile: “Menaxhim Biznesi”; “Financë dhe Bankë”
   2. Cikli i studimit: Cikli i parë
   3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 452, datë 14.09.2011
   4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 251, datë 14.06.2013
   5. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
   6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Informatikës dhe Teknologjisë
   7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
   8. Kredite (ECTS): 180 kredite
   9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
   10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
   11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

   1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
   2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
   3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
   4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
   5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
   6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
   7. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit të parë për këtë program studimi;
   8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna në kuadër të akreditimit të parë;

konstaton se:

   1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
   2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
   3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
   4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
   5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi studimi ka qenë Pozitiv me rekomandime;
   6. Prej katër rekomandimeve të lëna, Institucioni ka përmbushur tre rekomandime dhe ka përmbushur pjesërisht një rekomandim;
   7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush standardet”.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

   1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor “Informatikë Ekonomike” me profile: “Menaxhim Biznesi”; “Financë dhe Bankë”, të Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
   2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 6 (gjashtë) vite.
   3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 13/05/2026.
   4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 40, datë 14.05.2020, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor “Informatikë Ekonomike” me profile: “Menaxhim Biznesi”; “Financë dhe Bankë” Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

Institucioni:

 1. të pasurojë më tej syllabyset e lëndëve të këtij programi studimi me literaturë bashkëkohore dhe materiale ndihmëse në gjuhën shqipe;
 2. të rrisë bashkëpunimin me institucione dhe ekspertë të jashtëm në kërkim-zhvillim në fusha konkrete me interes të ndërsjelltë;
 3. të pasurojë dhe përditësojë informacionin për këtë program studimi, në faqen e tij zyrtare të Internetit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 41, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “INFORMATIKË E APLIKUAR”, ME PROFILE: “DEZINJIM DHE ZHVILLIM APLIKIMESH”; “MENAXHIM TË DHËNASH”; “SIGURIA E SISTEMEVE TË INFORMACIONIT”; “TV-MULTIMEDIA” “MENAXHIM DHE VLERËSIM PROJEKTESH”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Informatikë e Aplikuar”, me profile: “Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh” “Menaxhim të Dhënash” “Siguria e Sistemeve të Informacionit” “TV-Multimedia” “Menaxhim Dhe Vlerësim Projektesh”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Informatikë e Aplikuar”, me profile: “Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh”; “Menaxhim të Dhënash”; “Siguria e Sistemeve të Informacionit”; “TV-Multimedia”; “Menaxhim Dhe Vlerësim Projektesh”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 408, datë 22.08.2011, përshtatur me shkresë të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 8244/1 Prot., datë 12.09.2018
 4. Akreditimi i parë: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 251, datë 14.06.2013
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Informatikës dhe Teknologjisë
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 8. Kredite (ECTS): 60 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
 11. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;
 7. Raportin e vlerësimit dhe rezultatet e akreditimit të parë për këtë program studimi;
 8. Shkallën e përmbushjes së rekomandimeve të lëna në kuadër të akreditimit të parë;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i akreditimit të parë të këtij programi studimi ka qenë Pozitiv me rekomandime;
 6. Prej tetë rekomandimeve të lëna nga akreditimi i parë, Institucioni ka përmbushur gjashtë dhe nuk ka përmbushur dy prej tyre;
 7. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush kryesisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Në programin mësimor dhe syllabuset e lëndëve, për disa lëndë specifike të programit të studimit, mungojnë orët praktike/laboratorike që pajisin studentët me aftësitë praktike, si dhe literatura bazë dhe e rekomanduar është më e vjetër se 5 vitet e fundit;
  2. Në kurrikulën e këtij programi studimi nuk ka një specializim të qartë sipas profileve;
  3. Në tre prej profileve të këtij programi studimi, stafi akademik efektiv nuk mbulon 70 % të ngarkesës mësimore dhe stafi i angazhuar për lëndët me natyrë teknike, është i pakët në numër dhe i paqëndrueshëm.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Informatikë e Aplikuar”, me profile: “Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh”; “Menaxhim të Dhënash”; “Siguria e Sistemeve të Informacionit”; “TV-Multimedia”; “Menaxhim Dhe Vlerësim Projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 41, datë 14.05.2020, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Informatikë e Aplikuar”, me profile: “Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh”; “Menaxhim të Dhënash”; “Siguria e Sistemeve të Informacionit”; “TV-Multimedia”; “Menaxhim Dhe Vlerësim Projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

Institucioni:

 1. të përmirësojë kurrikulën e këtij programi studimi përsa i përket ristrukturimit të lëndëve dhe moduleve, rritjes së punëve laboratorike dhe praktikave sipas profileve që ofrohen, si edhe të kryejë pasurimin e syllabyseve të lëndëve me literaturë bashkëkohore dhe materiale ndihmëse në gjuhën shqipe;
 2. të mundësojë një specializim më të qartë në kurrikulën e këtij programi studimi sipas profileve;
 3. të përmirësojë cilësinë e personelit akademik të angazhuar në këtë program studimi në përputhje me kornizën ligjore në fuqi;
 4. të rrisë bashkëpunimin me institucione dhe ekspertë të jashtëm në mësimdhënie dhe kërkim-zhvillim në fusha konkrete me interes të ndërsjelltë dhe jo vetëm brenda institucionit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 42, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “INFERMIERI”, ME PROFILE: “INFERMIERI KIRURGJIKALE”, “INFERMIERI NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PARËSOR”, “NUTRICION DHE DIETOLOGJI”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Infermieri”, me profile: “Infermieri Kirurgjikale”, “Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor”, “Nutricion dhe Dietologji”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Master Profesional në “Infermieri”, me profile: “Infermieri Kirurgjikale”, “Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor”, “Nutricion dhe Dietologji”
 2. Cikli i studimit: Cikli i dytë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 646, datë 11.10.2018
 4. Institucioni që e ofron: Universiteti Europian i Tiranës
 5. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë
 6. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 1 vit / 2 semestra
 7. Kredite (ECTS): 60 kredite
 8. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 9. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti Europian i Tiranës
 10. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 7

pasi mori në shqyrtim:

 1. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 2. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 3. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm, përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, dhe dokumentacionin shtesë;
 4. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm;
 5. Procedurën e vlerësimit të ndjekur dhe monitoruar nga ASCAL;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 2. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 3. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 4. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet, pikat e forta e afirmimet dhe pikat e dobëta, të identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 5. Rezultati i vlerësimit në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Në kurikulën e këtij programi studimi:
   - mungojnë disa lëndë të domosdoshme për formimin profesional të studentëve në profilin që ofron programi i studimit;
   - ka disa lëndë të cilat nuk lidhen direkt me profilin e programit;
   - ka një shpërndarje jo të përshtashme të krediteve midis lëndëve integruese dhe karakterizuese;
   - ka mospërputhje të ngarkesës mësimore në orë dhe kredite të paraqitur në programin mësimor, me atë të stafit akademik të përfshirë në program.
  2. Syllabuset e këtij programi studimi nuk janë hartuar në përputhje me VKM 41, datë 24.01.2018 “Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”;
  3. Stafi akademik efektiv i angazhuar në këtë program studimi nuk mbulon 70 % të ngarkesës mësimore të programit, është i paqëndrueshëm dhe disa prej tyre figurojnë të punësuar me kohë të plotë në të njëjtën kohë në dy institucione;
  4. Mungojnë laboratorët mjekësor për zhvillimin e praktikave mësimore brenda institucionit;
  5. Mungojnë marrëveshjet me institucione shëndetësore ku studentët e këtij programi studimi kanë kryer praktikën profesionale;
  6. Mungon literatura në gjuhën shqipe lidhur me këtë program studimi në hard copy dhe titujt mjekësor në gjuhën shqipe në bibliotekën e institucionit;
  7. Mungon analiza vjetore e realizuar nga Komisioni i Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë lidhur me këtë program studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Master Profesional “Infermieri”, me profile: “Infermieri Kirurgjikale”, “Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor”, “Nutricion dhe Dietologji” Universitetit Europian të Tiranës, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 1 (një) viti akademik.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2021.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 42, datë 14.05.2020, “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional “Infermieri”, me profile: “Infermieri Kirurgjikale”, “Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor”, “Nutricion dhe Dietologji”, Universitetit Europian të Tiranës, janë si vijon:

 1. Institucioni, të rishikojë kurrikulën e këtij programi studimi, duke patur në konsideratë:
 • përfshirjen e disa lëndëve të domosdoshme për formimin profesional të studentëve, si psh. njohuritë mbi infeksionet nozokomiale për profilin infermieri kirurgjikale, etj.
 • rishpërndarjen e krediteve për lëndët integruese dhe karakterizuese, të cilat nuk lidhen direkt me profilin e këtij programi studimi;
 • rishikimin e ngarkesës mësimore të pasqyruar në programin mësimor dhe shpërndarjes së saj tek pedagogët e angazhuar në këtë program studimi.
 1. Institucioni, të rishikojë syllabuset e këtij programi studimi, me qëllim përputhjen e tyre me VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”, si dhe të hartojë syllabuset që mungojnë;
 2. Institucioni, të rekrutojë staf të ri akademik efektiv, me tituj e grada, me qëllim mbulimin e ngarkesës mësimore nga staf akademik efektiv në masën të paktën 70 %, sigurimin e qëndrueshmërisë së stafit akademik sdhe zbatimin e kuadrit ligjor lidhur me dypunësimin e stafit akademik me kohë të plotë.
 3. Institucioni, të marrë masa për vënien në dispozicion të studentëve të këtij programi studimi, të laboratorëve mjekësor brenda institucionit, për zhvillimin e praktikave mësimore të cilat duhet të jenë brenda institucionit dhe nuk mund të realizohen me kontrata me laboratore jashtë institucionit.
 4. Institucioni, të formalizojë marrëveshjet e bashkëpunimit me institucionet për realizimin e praktikës profesionale të studentëve të këtij programi studimi.
 5. Institucioni, të sigurojë literaturën/leksionet e shkruara/printuara për programin e studimit, për të kompensuar mungesën e literaturës në gjuhën shqipe.
 6. Komisioni i Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, të realizojë një analizë vjetore për këtë program studimi.
 1. Institucioni, të hartojë një procedure të qartë mbi shpërndarjen e ngarkesës mësimore për stafin akademik, bazuar në përcaktimet e IAL dhe parashikimet ligjore në fuqi. 
 2. Institucioni, të angazhohet në krijimin e mundësive për kualifikimin e vazhdueshëm dhe zhvillimin shkencor të stafit akademik i cili mbulon shkencat mjekësore në përgjithësi dhe këtë program studimi në veçanti.
 1. Institucioni, të asistojë studentët në të gjitha veprimtaritë jashtë kurrikulare dhe të punësimit me qëllim jo vetëm integrimin e tyre të shpejtë në tregun e punës, por dhe zhvillimin e tyre të mëtejshëm akademik dhe profesional.
 2. Institucioni, të përpilojë një raport analitik për studentët me qëllim evidentimin e problemeve në cilesinë e daljes, punësimin dhe marrjen e masave të duhura për përmirësimin e treguesve.

Institucioni, të plotësojë dhe përditësojë dokumentacionin e personelit, veçanërisht CV dhe aktivitetin e tyre kërkimor e shkencor.


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 43, datë 14.05.2020

PËR

AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “FINANCË-BANKË”, TË UNIVERSITETIT “EPOKA”

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit”, në mbledhjen e tij të datës 14.05.2020, në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor në “Financë-Bankë”, me të dhënat si më poshtë:

 1. Emërtimi i programit: Bachelor në “Financë-Bankë”
 2. Cikli i studimit: Cikli i parë
 3. Akti zyrtar i hapjes/licensimit: Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 281, datë 12.03.2008, riorganizuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 312, datë 27.07.2012
 4. Akreditimi i mëparshëm: Vendim i Bordit të Akreditimit Nr. 77, datë 21.09.2017
 5. Institucioni që e ofron: Universiteti “EPOKA”
 6. Njësia bazë përgjegjëse: Departamenti i Financë-Bankës
 7. Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra
 8. Kredite (ECTS): 180 kredite
 9. Forma e studimit: Me kohë të plotë
 10. Gjuha në të cilën ofrohet: Anglisht
 11. Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti “EPOKA”
 12. Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: Niveli 6

pasi mori në shqyrtim:

 1. Raportimin mbi verifikimin e statusit të anëtarësimit të agjencisë gjermane të sigurimit të cilësisë EVALAG në organizatat europiane ENQA dhe EQAR;
 2. Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, përfshirë të dhënat e programit të studimit;
 3. Raportin e Vetëvlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës;
 4. Dokumentacionin e Vlerësimit të Jashtëm të realizuar nga agjencia gjermane EVALAG përfshirë Raportin e Vlerësimit të Jashtëm dhe dokumentacionin shtesë;
 5. Vlerësimin e cilësisë në përmbajtje, të kryer nga ekspertët e jashtëm në përbërje të Grupit të Vlerësimit të Jashtëm të angazhuar nga agjencia europiane EVALAG edhe sipas standardeve dhe udhëzimeve europiane;
 6. Komunikimin e vërejtjet e Institucionit në kuadër të këtij procesi;

konstaton se:

 1. Agjencia gjermane e sigurimit të cilësisë EVALAG, është anëtare me të drejta të plota në ENQA dhe EQAR dhe është angazhuar për kryerjen e procesit të vlerësimit të jashtëm në kuadër të akreditimit të programit të studimit;
 2. Procedura dhe procesi i vlerësimit janë kryer në përputhje me parashikimet ligjore dhe nënligjore dhe afatet e përcaktuara në këto akte;
 3. Vlerësimi në përmbajtje është i mbështetur në Dokumentacionin e Vetëvlerësimit, Vlerësimit të Jashtëm dhe gjetjet e verifikimet gjatë vizitës në Institucion;
 4. Raporti është hartuar në përputhje me kërkesat dhe i mbështetur me fakte, të dhëna e dokumentacion plotësues;
 5. Rezultatet e vlerësimit janë nxjerrë në përputhje me gjetjet e identifikuara e verifikuara përmes dokumentacionit dhe vizitës në Institucion;
 6. Agjenca gjermane EVALAG, në raportin e vlerësimit të saj, ka propozuar akreditimin e programit të studimit, me kushtet dhe rekomandimet përkatëse, të evidentuara në këtë raport;
 7. Rezultati i vlerësimit të jashtëm në lidhje me shkallën e plotësimit të “Standardeve për sigurimin e cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor” dhe cilësinë e ofertës akademike të programit të studimit është “i përmbush pjesërisht standardet”, me mangësitë si më poshtë:
  1. Kurrikula e këtij programi studimi nuk është mjaftueshmërisht e përqëndruar në zhvillimet e fundit në fushën bankare, për të sigurur kompetencat metodologjike dhe kuptueshmërinë se si këto ndryshime ndikojnë në funksionet, modelet e biznesit dhe hyrjen në treg të konkurrentëve të rinj;
  2. Në kurrikulën e këtij programi studimi nuk janë përfshirë aftësitë metodologjike moderne si big data, inteligjenca artificiale, mësimi i makinerive, blockchain, automatizimi i procesit robotik, siguria kibernetike etj, apo modelet e reja të biznesit dhe strukturat e tregut si algotrading, cryptocurrencies, modelet e biznesit të platformës, cloud computing, FinTechs, etj;
  3. Mungojë mekanizma të fortë për përditësimin e programit të studimit me pjesëmarrjen formale të palëve të interesuara nga praktika e punës;
  4. Praktika profesionale nuk është pjesë integrale dhe e detyrueshme në kurrikulën e këtij programi studimi.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

VENDOSI:

 1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për programin e studimit Bachelor “Financë-Bankë”, të Universitetit “EPOKA”, me rekomandimet sipas Shtojcës së këtij Vendimi.
 2. Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite akademike.
 3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2023.
 4. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës se akreditimit brenda një muaji nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin për ruajtjen në vijim të Standardeve Shtetërore të Cilësisë dhe plotësimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Shtojca

Rekomandimet në zbatim të vendimit të Bordit të Akreditimit Nr. 43, datë 14.05.2020, “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të parë, Bachelor “Financë-Bankë”, të Universitetit “EPOKA”, janë si vijon:

 1. Institucioni, të përqëndrojë më tepër kurrikulën e këtij programi studimi në në zhvillimet e fundit në fushën bankare, për të siguruar kompetencat metodologjike dhe [ër të kuptuar se si këto ndryshime ndikojnë në funksionet, modelet e biznesit dhe hyrjen në treg të konkurrentëve të rinj.
 2. Insitucioni, të përfshijë në kurrikukën e këtij programi studimi, aftësitë metodologjike moderne si big data, inteligjenca artificiale, mësimi i makinerive, blockchain, automatizimi i procesit robotik, siguria kibernetike etj, apo modelet e reja të biznesit dhe strukturat e tregut si algotrading, cryptocurrencies, modelet e biznesit të platformës, cloud computing, FinTechs, etj.
 3. Insitucioni, të krijojë mekanizma të fortë për të përditësuar programin me pjesëmarrje formale të palëve të interesuara nga praktika e punës.
 4. Insitucioni, të parashikojë në kurrikulën e këtij programi studimi, praktikën profesionale, si element të detyrueshëm, me qëllime të qarta për tu përcaktuar në fillim dhe për tu dëshmuar në fund.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
BORDI I AKREDITIMIT

VENDIM
Nr. 44, datë 14.05.2020

PËR

NJË NDRYSHIM NË VBA NR. 15, DATË 24.01.2020 “PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “PSIKOLOGJI”, ME PROFILE: “PSIKOLOGJI KLINIKE”; “PSIKOLOGJI SHKOLLORE”; “PSIKOLOGJI KËSHILLIMI”; “PSIKOLOGJI ORGANIZACIONALE”; “MENAXHIM DHE VLERËSIM PROJEKTESH”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit Nr. 71, datë 28.09.2018 “Për miratimin e një ndryshimi në “Manualin për afatet dhe procedurën e vlerësimit për akreditimin e institucioneve dhe programeve të studimit në arsimin e lartë””,

pasi mori në shqyrtim:

 1. Shkresën e Universitetit Europian të Tiranës me Nr. 6/20 Prot., datë 06.03.2020, me lëndë “Ankim administrativ”,
 2. Vendimin e Bordit të Akreditimit Nr. 15, datë 24.01.2020 “Për akreditimin periodik të programit të studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Psikologji”, me profile: “Psikologji klinike”; “Psikologji shkollore”; “Psikologji këshillimi”; “Psikologji organizacionale”; “Menaxhim dhe vlerësim projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës”;
 3. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, të hartuar nga Grupi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik të programit të studimit;
 4. Dokumentacionin e IAL-së të vënë në dispozicion nga ASCAL lidhur me ankesën e Institucionit;

konstaton se:

 1. Nga shqyrtimi i sa më lart, rezulton se, në vlerësimin e dhënë për këtë program studimi, ka patur një gabim administrativ.

Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

 

VENDOSI:

 1. Ndryshimin e pikës 2 të Vendimit Nr. 15, datë 24.01.2020 të Bordit të Akreditimit, si vijon:
  “Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 5 (pesë) vite akademike”.
  .
 2. Ndryshimin e pikës 3 të Vendimit Nr. 15, datë 24.01.2020 të Bordit të Akreditimit, si vijon:
  “Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2025”
  .
 3. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe  publikimin  e këtij Vendimi.

 


 1. REPUBLIKA E SHQIPËRISË
  AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË
  BORDI I AKREDITIMIT

  VENDIM
  Nr. 45, datë 14.05.2020 

  PËR

  NJË NDRYSHIM NË VBA NR. 14, DATË 24.01.2020 “PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PROFESIONAL NË “PSIKOLOGJI E APLIKUAR”, ME PROFILE: “PSIKOLOGJI KLINIKE”; “PSIKOLOGJI SHKOLLORE”; “PSIKOLOGJI KËSHILLIMI”; “PSIKOLOGJI ORGANIZACIONALE”; “MENAXHIM DHE VLERËSIM PROJEKTESH”, TË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË TIRANËS

  Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015, “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, i ndryshuar, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 1, datë 07.04.2017, “Për mbylljen e procedurave të mbartura për shkak të riorganizimit të Institucioneve të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. 2, datë 07.04.2017, “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit”, dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit, Nr. Ekstra 1, datë 02.02.2018 “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit” dhe Vendimin e Bordit të Akreditimit Nr. 71, datë 28.09.2018 “Për miratimin e një ndryshimi në “Manualin për afatet dhe procedurën e vlerësimit për akreditimin e institucioneve dhe programeve të studimit në arsimin e lartë””,

  pasi mori në shqyrtim:

  1. Shkresën e Universitetit Europian të Tiranës me Nr. 6/20 Prot., datë 06.03.2020, me lëndë “Ankim administrativ”,
  2. Vendimin e Bordit të Akreditimit Nr. 14, datë 24.01.2020 “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në “Psikologji e Aplikuar”, me profile: “Psikologji Klinike”; “Psikologji Shkollore”; “Psikologji Këshillimi”; “Psikologji Organizacionale”; “Menaxhim dhe vlerësim projektesh”, të Universitetit Europian të Tiranës””;
  3. Raportin e Vlerësimit të Jashtëm, të hartuar nga Grupi i Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik të programit të studimit;
  4. Dokumentacionin e IAL-së të vënë në dispozicion nga ASCAL lidhur me ankesën e Institucionit;

  konstaton se:

  1. Nga shqyrtimi i sa më lart, rezulton se, në vlerësimin e dhënë për këtë program studimi, ka patur një gabim administrativ. 

  Mbështetur mbi rezultatet dhe arsyetimin e mësipërm, Bordi i Akreditimit,

  VENDOSI:

  1. Ndryshimin e pikës 2 të Vendimit Nr. 14, datë 24.01.2020 të Bordit të Akreditimit, si vijon:“Akreditimin e programit të studimit me kohëzgjatjen prej 4 (katër) vite akademike”..
  1. Ndryshimin e pikës 3 të Vendimit Nr. 14, datë 24.01.2020 të Bordit të Akreditimit, si vijon: “Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të programit të studimit është 30/09/2024”.
  2. Ngarkohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin dhe  publikimin  e këtij Vendimi.

  Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.