Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL merr pjesë në një shkëmbim stafi me Agjencinë Kombëtare Italiane të Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit (ANVUR)

Në datat 26-30 Shtator, Z. Muhamed Prezja, Specialist në Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) dhe Znj. Entela Haloçi, eksperte e jashtme e ASCAL për sigurimin e cilësisë, morën pjesë në një shkëmbim stafi në Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitatoria e Della Ricerca (ANVUR), në kuadër të projektit të ENQA-s “SEQA-ESG Staff Mobility”. Gjatë këtyre ditëve takime të frytshme u realizuan me kolegë të ANVUR, për të diskutuar rreth temave dhe praktikave kryesore për përafrimin me ESG dhe për të shkëmbyer eksperiencat më të mira në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë.

2

4

5