Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL merr pjesë në seminarin mbi njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë

ASCAL, i përfaqësuar nga Z. Erjon Xhako, Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimin, mori pjesë në seminarin mbi njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, të zhvilluar në Zagreb, Kroaci, më 25 dhe 26 Tetor 2022. Ky seminar u organizua nga Iniciativa për Reformën në Arsim të Evropës Juglindore (ERI SEE), në bashkëpunim me Ministrinë e Shkencës dhe Arsimit të Republikës së Kroacisë (MSE) dhe Agjencinë për Shkencën dhe Arsimin e Lartë të Republikës së Kroacisë (AZVO), si dhe mbështetur nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC). 

Temat kryesore në fokus të këtij seminari ishin:

  • Përditësimi i politikave në fushën e njohjes së kualifikimeve të arsimit të lartë (për qëllim punësimi në profesione të parregulluara), me fokus në njohjen dhe vlerësimin e kualifikimeve të arsimit të huaj në lidhje me refugjatët pa dokumente;
  • Lidhja ndërmjet njohjes së kualifikimit të arsimit të lartë dhe akreditimit;
  • Përdorimi i mjeteve të informacionit për proceset e njohjes dhe akreditimit, etj.

Në pjesën e parë të ditës së dytë, më 26 Tetor 2022, përfaqësuesit e Agjencive të Sigurimit të Cilësisë punuan së bashku në temat e Sigurimit të Cilësisë dhe përmirësimin e mëtejshëm të agjencive.

2

3

4

5