Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL pjesë e seminarit mbi njohjen automatike të kualifikimeve të diplomave

Më datë 28.04.2023, ASCAL mori pjesë në seminarin mbi njohjen automatike të kualifikimeve, të organizuar si pjesë të aktiviteteve të parashikuara nga TPG-B të BFUG. Në këtë seminar morën pjesë përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë dhe palëve të interesuara të përfshira në proceset e njohjes.

Në pjesën e parë të seminarit u pasqyruan rezultatet e pyetësorit të realizuar mbi perceptimin e institucioneve të arsimit të lartë në lidhje me njohjen automatike, si dhe u diskutua mbi adresimin e kësaj çështjeje, parë ngushtë lidhur me Raportin e Monitorimit mbi zbatimin e Konventës së Njohjes së Lisbonës të 2022, Rekomandimin e Këshillit për promovimin e njohjes automatike reciproke të 2018 dhe Raportin mbi zbatimin e saj të 2023.

Pjesa e dytë e seminarit pati një qasje praktike, duke prezantuar modele të ndryshme të njohjes automatike dhe mjete të disponueshme për të mbështetur zbatimin e saj. Gjithashtu, u prezantuan tema mbi sigurimin e informacionit dhe digjitalizimit si zgjidhje të përgjithshme për të mbështetur njohjen automatike.

Pjesa e fundit e seminarit i la hapësirë diskutimit midis pjesëmarrësve mbi njohjen automatike.

2

3

4

5