Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL prezanton rezultatet Sondazhit Kombëtar të Studentëve

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe Bordi i Akreditimit, në praninë e Ministres së Arsimit dhe Sportit dhe Rektorëve të institucioneve të arsimit të lartë, prezantuan rezultatet e Sondazhit Kombëtar të Studentëve.

Drejtoresha e ASCAL Znj. Xhiliola Bixheku në fjalën e saj falenderoi të pranishmit dhe veçanërisht studentët të cilët plotësuan këtë sondazh, theksoi rëndësinë që ka sondazhi si një detyrim ligjor i cili ka për qëllim sigurimin dhe rritjen e cilësisë në arsimin e lartë përmes vlerësimit të performancës së IAL-ve në kuadër të mësimdhënies, mësimnxënies, kompetencave dhe aspekteve të veçanta të operimit dhe funksionimit të IAL-ve, si dhe prezantoi aktivitetet e realizuara nga ASCAL në kuadër të këtij procesi.

Ministrja e Arsimit dhe Sportit Znj. Evis Kushi vuri theksin tek rëndësia e realizimit të këtij Sondazhi, publikimin për herë të parë të rezultateve të tij dhe ndërmarrjen e hapave në vijim nga ASCAL për ndërtimin e një metodologjie verifikimi për certifikimin e të dhënave dhe nivelin e besueshmërisë së tyre duke parashikuar për të analizuar edhe një set pyetjesh lehtësisht të verifikueshme nga burime të ndryshme informacioni. Gjithashtu, Znj. Kushi theksoi nevojën e angazhimit edhe më tepër në vijim të IAL-ve për rritjen e ndërgjegjësimit dhe besimit tek studentët lidhur me sondazhin, me qëllim sigurimin e një pjesëmarrjeje sa më të lartë të studentëve në sondazhet e rradhës për të përftuar të dhëna sa më të plota e të sakta. 

Gjatë këtij takimi u prezantuan nga Kryetarja e BA Znj. Shqiponja Telhaj rezultatet e përgjithshme të vlerësimit të studentëve për IAL-të publike dhe jopublike, si dhe disa prej rekomandimeve e masave për tu adresuar në vijim.

Rezultatet e këtij Sondazhi do të mbahen në konsideratë nga MAS në kuadër të hartimit të politikave shtetërore në fushën e Arsimit të Lartë dhe kërkimit shkencor me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë në Arsimin e Lartë.

Raporti me rezultatet e përgjithshme të SKS do të publikohet në vijim në faqen zyrtare të internetit të ASCAL.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Media