Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Emërohet Drejtori i ri i ASCAL

Bazuar në Urdhërin Nr.41, datë 08.02.2019 të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë",  Z. Elvin Gjevori emërohet drejtor i Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.