Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Konferenca e 33-të Vjetore zhvilluar nga EURASHE

Në datat 22-23 Maj 2024, ASCAL, përfaqësuar nga Znj. Aleksandra Xhamo, specialiste në Sektorin e Statistikave dhe Analizave dhe Znj. Anilda Beqiraj, specialiste në Sektorin e Promovimit dhe Vlerësimit të Cilësisë, mori pjesë në Konferencën e 33-të Vjetore të zhvilluar nga EURASHE në St. Pölten, Austri. Në sesionet e kësaj konference, fokusi u vendos në zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet Universiteteve të Shkencave të Aplikuara brenda Bashkimit Europian, koordinimin përsa i përket kërkimit shkencor dhe strategjive inovative, pjesëmarrjen në iniciativa të përbashkëta kërkimore Europiane në nivel interdisiplinar dhe mundësinë e shtrirjes së këtij bashkëpunimi në të ardhmen edhe jashtë Hapësirës Europiane të Arsimit të Lartë.

5

1