Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë”, i ndryshuar Urdhërin e Kryeministrit Nr. 20 datë 26.01.2021 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Akreditimit të Arsimit të Lartë”, dhe në VKM Nr.143 datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të levizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët e të mësme drejtuese”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), shpall njoftimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin e Përgjegjesit pranë Sektorit të Statistikave dhe Analizave, 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin e Specialistit pranë  Sektorit të Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë, dhe 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin e Specialistit në Sektori i Marrëdhënien me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimin.

Për më tepër informacion klikoni mbi dokumentet bashkangjitur.

Pergjegjes-SSA.pdf

Specialist-SPVC-25.03.2022.pdf

Specialist_25.03.2022.pdf