Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim punësimi datë 15 Qershor 2023

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë”, i ndryshuar Urdhërin e Kryeministrit Nr. 20 datë 26.01.2021 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Akreditimit të Arsimit të Lartë”, dhe në VKM Nr.143 datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të levizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët e të mësme drejtuese”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), shpall njoftimin për për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin e  Specialistit pranë Sektorit të Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë (SPVC) dhe 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin e Specialist (Jurist) në Sektori i Marrëdhënien me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimit (SMBAN).

Për më tepër klikoni dokumentin bashkangjitur:

 Specialist SPVC

Specialist SMBAN