Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Përmbyllja e fazës së vizitave për IAL e grupit të shtatë

Me datë 7 korrik mbaroi faza e vizitave në vend për institucionet e grupit të shtatë. Këto vizita u realizuan me sukses nga grupi i ekspertëve të përzgjedhur nga QAA dhe ASCAL dhe u shoqëruan gjatë gjithë kohës nga stafi ynë. Sot fillon faza e shkrimit të RVJ nga ekipi i ekspertëve për çdo IAL në proces.