Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 5 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 5 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë dhe në Akademin e Forcave të Armatosura.

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

1

Akademin e Forcave të Armatosura

1