Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vendimmarrjet e radhës për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë

Në datat 10 – 11 Nëntor 2017, Bordi i Akreditimit në mbledhjen e tij të radhës do të shqyrtojë dokumentacionin e vlerësimit në kuadër të akreditimit institucional për shtatë institucione të arsimit të lartë. Bazuar në raportet e vlerësimit të jashtëm të përgatitura nga ekspertët e vlerësimit, dokumentacionin mbështetës si dhe procedurën e ndjekur, BA do të marrë vendimet përkatëse për akreditimin ose jo të këtyre institucioneve. 
Informacione rreth procesit, raportet e vlerësimit të jashtëm si dhe vendimi i akreditimit, janë të publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë www.ascal.al
ASCAL thekson se informacionet e vetme zyrtare rreth procesit të vlerësimit në kuadër të akreditimit, publikohen vetëm në faqen zyrtare të institucionit tone.
ASCAL