Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universiteti i Mjekësisë

Në datat 23 - 24 Qershor 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Mjekësisë. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm përbëhet nga 2 ekspertë, 1 të huaj dhe 1 vendas të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit.

Vizitat u kryen në ambjentet e Universitetit të Mjekësisë, ku zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendën e hartuar paraprakisht nga Grupi i Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

2

1

3

4