Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve MA "Dirizhim dhe Mësuesi", MA "Kompozim dhe Mësuesi", Msc "Muzikologji dhe Mësuesi", Ma "Kanto dhe Mesuesi" dhe MA "Piano dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 30 Nëntor, 1 - 2 Dhjetor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Master i Arteve "Dirizhim dhe Mësuesi", Master i Arteve "Kompozim dhe Mësuesi", Master i Shkencave "Muzikologji dhe Mësuesi", Master i Arteve "Kanto dhe Mesuesi" dhe Master i Arteve "Piano dhe Mësuesi", ofruar nga Universiteti i Arteve.

Grupet e Vlerësimit të Jashtëm përbëheshin nga 2 ekspertë vendas dhe/ose të huaj për secilin program studimi, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit.

Vizitat u realizuan në ambjentet e Universitetit të Arteve, ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

2

3

4