Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve ofruar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës

Në datat 27-28 Shkurt 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 3 (tre) programeve të studimit, Bachelor në "Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural", Master Profesional në "Menaxhim i Turizmit Rural", dhe Diplomë Profesionale "Agroturizëm dhe Mikpritje" të ofruara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Grupet e Vlerësimit të Jashtëm të përbërë nga 2 (dy) ekspertë, për secilin program studimi, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, realizuan vizitat në ambjentet e Universiteti Bujqësor i Tiranës, ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

2