Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të Fakultetit të Muzikës dhe Fakulteti i Arteve të Bukura, ofruar nga Universiteti i Arteve.

Në datat 12 - 16 Dhjetor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 8 (tetë) programeve të studimit të ofruara nga Fakulteti i Muzikës dhe Fakulteti i Arteve të Bukura, të Universitetit të Arteve.

Grupet e Vlerësimit të Jashtëm të përbërë nga 2 (dy) ekspertë vendas dhe të huaj, për secilin program studimi, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, realizuan vizitat në ambjentet e Universitetit të Arteve, ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

1

2

7

8