Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë

Më datë 12-13 Tetor 2020 filluan vizitat e Grupeve të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimeve të programeve të studimit, në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë. Grupet e Vlerësimit të Jashtëm përbëhen nga ekspertë të fushës të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, të asistuar nga përfaqësues të ASCAL. Universiteti Korçës po kryhen për herë të parë akreditimin e programeve të studimit. Vizitat do të vazhdojnë edhe përgjatë muajit Tetor-Nëntor, sipas agjendave të përcaktuara nga ASCAL.

Ndonëse në kushte të vështira prej pandemisë COVID-19  institucioni kishte marrë të gjitha masat e nevojshme për të  zhvilluar të gjitha takimet dhe vizitat në institucion.

Foto nga takimet në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë.

2

3

5