Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Në datat 3 - 4 Qershor 2020 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm të asistuar nga përfaqësues të ASCAL vizituan ambientet e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm i përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë dhe vendas, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, zhvilluan takimet duke zbatuar axhendën e miratuar paraprakisht.

Takim Elb.2

Takim Elb.4