Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Zhvillohet mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit më 2 Mars 2019

Më datë 2 Mars 2019 u zhvillua mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje u shqyrtuan dosjet e disa programeve të studimit në kuadër të akreditimit si dhe u diskutua mbi Sondazhin Kombëtar të Studentëve, thirrjen e hapur për ekspertë të jashtëm vlerësimi, aktivitetet në proces të ASCAL e çështje të tjera të rendit të ditës, sipas agjendës së miratuar paraprakisht.