Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr.. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

Ba Inxhinieri Ndërtimi 12/03/2021
Universiteti "EPOKA"
Ba Inxhinieri Kompjuterike 12/03/2021
Universiteti "EPOKA"
Ba Administrim Biznesi 12/03/2021
Universiteti "EPOKA"
Ba Financë - Bankë 12/03/2021
Universiteti "EPOKA"
Ba Financë - Bankë 12/03/2021
Universiteti "EPOKA"