Quality Assurance Agency in Higher Education

University College "Bedër"

Licensing Document: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 57, datë 16.12.2021
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Jordan Misja", Tiranë
Tel: +35542419200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.beder.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master profesional English Language Teaching with two profiles: "Teacher for Upper Secondary Education" and "Teacher for Lower Secondary Education"
Master i shkencave Computer Science
Master i shkencave "Religious Studies" with three profiles: "Interfaith Dialogue", "Religious Education", and "Religious Leadership"
Master i shkencave Islamic Sciences
Diplomë profesionale
Diplomë profesionale
Master profesional Marketing communications
Bachelor Computer Sciences
Bachelor Information and Communication Technology
Bachelor Public Relations and Marketing Communications
Master i shkencave English Language and Literature
Master i shkencave Counseling Psychology and Pedagogy
Bachelor Preschool and Primary Education
Bachelor Counseling Psychology and Pedagogy
Master i shkencave Modern Islamic Sciences
Master i shkencave Basic Islamic Sciences
Master i shkencave Communication Sciences with profiles: a. Public Relations; b. Journalism
Master i shkencave Law with profiles: a. Criminal Law; b. International Law
Master i shkencave Law with profiles: a. Criminal Law; b. International Law
Bachelor Communication Sciences
Bachelor Islamic Sciences
Bachelor Law
Bachelor English Language and Literature
No. Study program Information
1 Professional diploma Multimedia dhe Dizajn grafik HEI Unit: Department of Communication Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 11 datë 27-01-2023 Vlefshmëria 01-27-2023 deri më 01-26-2028
2 Professional diploma Programim në Web HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 85 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2028
3 Bachelor Shkenca Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences
4 Bachelor Gazetari dhe Komunikim Multimedial HEI Unit: Faculty of Humanities and Law
5 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Angleze HEI Unit: Department of English Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 26 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
6 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Turke HEI Unit: Department of Turkish Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
7 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 38 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2024
8 Bachelor Shkenca Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 65 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2024
9 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Department of Communication Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 28 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 04-11-2025
10 Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji HEI Unit: Department of Educational Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 27 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 00-00-0000
11 Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor HEI Unit: Department of Educational Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 20 datë 02-03-2019 Vlefshmëria 03-02-2019 deri më 00-00-0000
12 Bachelor "Marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu" HEI Unit: Department of Communication Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 36, datë 22.04.2022 Vlefshmëria 04-22-2022 deri më 04-21-2027
13 Bachelor "Teknologji informacioni dhe komunikimi" HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 35, datë 22.04.2022 Vlefshmëria 04-22-2022 deri më 04-21-2026
14 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 37 datë 04.03.2023 Vlefshmëria 03-04-2023 deri më 03-02-2028
15 Professional Master Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm HEI Unit: Department of English Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 489, datë 2016-10-07 Vlefshmëria 10-07-2016 deri më 10-07-2022
16 Professional Master Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm HEI Unit: Department of Turkish Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
17 Professional Master Komunikim Marketingu HEI Unit: Department of Communication Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA NR. 37, datë 22.04.2022 Vlefshmëria 04-22-2022 deri më 04-21-2027
18 Professional Master "Mësuesi, Gjuhë Angleze" me profile: "Mësues për arsimin e mesëm të lartë" dhe "Mësues për arsimin e mesëm të ulët" HEI Unit: Department of Education and English Language

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 83 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2026
19 Master of Science Shkenca Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 84 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2027
20 Master of Science "Studime Religjioze" me tre profile: "Dialogu ndërfetar", "Edukim Fetar" dhe "Lidershipi Fetar" HEI Unit: Department of Islamic Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 87 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2027
21 Master of Science Gjuhë dhe Letërsi Angleze HEI Unit: Department of English Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 36 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2024
22 Master of Science Gjuhë dhe Letërsi Turke HEI Unit: Department of Turkish Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
23 Master of Science Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji HEI Unit: Department of Educational Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 37 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 00-00-0000
24 Master of Science Përkthim dhe Interpretim HEI Unit: Faculty of Philology and Education
25 Master of Science Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës HEI Unit: Faculty of Philology and Education
26 Master of Science Shkenca Themelore Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 67 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2024
27 Master of Science Shkenca Moderne Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 66 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2024
28 Master of Science Shkencat e Shërbimeve Shpirtërore HEI Unit: Faculty of Humanities
29 Master of Science Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhënie me Publikun; b. Gazetari HEI Unit: Department of Communication Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 29 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 04-11-2025
30 Master of Science Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 223, datë 2013-06-04 Vlefshmëria 06-04-2013 deri më 06-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 39 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2022
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 88 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2026
31 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 86 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2027
32 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law