Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Shkodra "Luigj Gurakuqi"

Licensing Document: VKM Nr. 150, datë 18.04.1957
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi 2 Prilli, Shkodër
Tel: +355 2242235
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Professional diploma Teknik sistemesh dhe rrjetesh kompjuterike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
2 Professional diploma Udhërrëfyes turistik dhe menaxhues i itinerareve turistike për rajonin verior HEI Unit: Faculty of Social Sciences
3 Bachelor Gjuhë – Letërsi HEI Unit: Department of Linguistic
4 Bachelor Gazetari dhe Komunikim HEI Unit: Department of Literature
5 Bachelor Histori - Gjeografi me drejtim Histori HEI Unit: Department of History
6 Bachelor Histori - Gjeografi me drejtim Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
7 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
8 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
9 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
10 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
11 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursery
12 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Nursery
13 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Nursery
14 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Teaching
15 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Teaching
16 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
17 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
18 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
19 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
20 Bachelor Administrim - Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
21 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Tourism
22 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English and American Studies
23 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Roman Studies
24 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of German Studies
25 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Roman Studies
26 Bachelor Juridik HEI Unit: Department of Public Law
27 Bachelor Pikturë dhe Grafikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
28 Bachelor Administrim Biznes HEI Unit: Faculty of Economics
29 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
30 Bachelor Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
31 Bachelor Histori HEI Unit: Faculty of Social Sciences
32 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
33 Bachelor Gjuhë-Letërsi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
34 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
35 Bachelor Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
36 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
37 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
38 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
39 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
40 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
41 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
42 Bachelor Juridik HEI Unit: Faculty of Law
43 Bachelor Specialist marketingu dhe turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
44 Bachelor Pedagogji Muzikore HEI Unit: Department of Arts
45 Bachelor Pikturë dhe grafikë HEI Unit: Department of Arts
46 Bachelor Histori dhe Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of Social Sciences
47 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Literature
48 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
49 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics
50 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
51 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori – Gjeografi HEI Unit: Department of History
52 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English and American Studies
53 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of German Studies
54 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Roman Studies
55 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Roman Studies
56 Professional Master Matematikë me profil minor në informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
57 Professional Master Informatikë me profil minor në matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
58 Professional Master Histori - Gjeografi me profil minor në edukim qytetar HEI Unit: Department of History
59 Professional Master Matematikë - Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Teaching
60 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
61 Professional Master Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
62 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
63 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
64 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
65 Professional Master Administrim Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
66 Professional Master Financë - Bankë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
67 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Nursery
68 Professional Master Menaxhim Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli në Administratën Publike HEI Unit: Department of Finance-Accounting
69 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
70 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Nursery
71 Professional Master Mësuesi në Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
72 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
73 Professional Master Shërbimet Sociale HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
74 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
75 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
76 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
77 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
78 Master of Science Psikologji Ligjore HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
79 Master of Science Psikologji Organizative HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
80 Master of Science Psikologji Klinike HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
81 Master of Science Biologji - Kimi me profil minor në Karriera dhe Aftësimi për Jetën HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
82 Master of Science Matematikë Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
83 Master of Science Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në Arte HEI Unit: Department of Linguistic
84 Master of Science Studime Shqiptare dhe Etnokulturore me profile: a. Studime Shqiptare; b. Studime të Thelluara në Gjuhësi; c. Etnokultura dhe Letërsia Shqipe HEI Unit: Department of Literature
85 Master of Science E Drejta Private dhe e Biznesit HEI Unit: Department of Civil Law
86 Master of Science E Drejta Kushtetuese dhe Administrative HEI Unit: Department of International and European Law
87 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business-Administration
88 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
89 Master of Science Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
90 Master of Science Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Tourism
91 Master of Science Studime Regjionale në Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
92 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor K.l I -VI HEI Unit: Department of Teaching
93 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Public Law
94 Phd Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Social Sciences
95 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
96 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
97 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
98 MNP Mësuesi për AM në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences