Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Shkodra "Luigj Gurakuqi"

Licensing Document: VKM Nr. 150, datë 18.04.1957
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi 2 Prilli, Shkodër
Tel: +355 2242235
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unishk.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Bachelor Gjuhë – Letërsi HEI Unit: Department of Linguistic
2 Bachelor Gazetari dhe Komunikim HEI Unit: Department of Literature
3 Bachelor Histori HEI Unit: Department of History
4 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
5 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
6 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
7 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
8 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
9 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursery
10 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Nursery
11 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Nursery
12 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Teaching
13 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Teaching
14 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
15 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
16 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
17 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
18 Bachelor Administrim - Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
19 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Tourism
20 Bachelor Anglistikë HEI Unit: Department of English and American Studies
21 Bachelor Italianistikë HEI Unit: Department of Roman Studies
22 Bachelor Gjermanistikë HEI Unit: Department of German Studies
23 Bachelor Frengjisht HEI Unit: Department of Roman Studies
24 Bachelor Juridik HEI Unit: Department of Public Law
25 Bachelor Pikturë dhe Grafikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
26 Bachelor Administrim Biznes HEI Unit: Faculty of Economics
27 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
28 Bachelor Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
29 Bachelor Histori HEI Unit: Faculty of Social Sciences
30 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
31 Bachelor Gjuhë-Letërsi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
32 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
33 Bachelor Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
34 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
35 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
36 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
37 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
38 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
39 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
40 Bachelor Juridik HEI Unit: Faculty of Law
41 Bachelor Specialist marketingu dhe turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
42 Bachelor Pedagogji Muzikore HEI Unit: Department of Arts
43 Bachelor Pikturë dhe grafikë HEI Unit: Department of Arts
44 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Literature
45 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
46 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics
47 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
48 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori – Gjeografi HEI Unit: Department of History
49 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English and American Studies
50 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of German Studies
51 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Roman Studies
52 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Roman Studies
53 Professional Master Matematikë me profil minor në informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
54 Professional Master Informatikë me profil minor në matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
55 Professional Master Histori - Gjeografi me profil minor në edukim qytetar HEI Unit: Department of History
56 Professional Master Matematikë - Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Teaching
57 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
58 Professional Master Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
59 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
60 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
61 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
62 Professional Master Administrim Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
63 Professional Master Finance Bankë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
64 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Nursery
65 Professional Master Menaxhim Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli në Administratën Publike HEI Unit: Department of Finance-Accounting
66 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
67 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Nursery
68 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
69 Master of Science Psikologji Ligjore HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
70 Master of Science Psikologji Organizative HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
71 Master of Science Psikologji Klinike HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
72 Master of Science Biologji - Kimi me profil minor në Kariera për Jetën HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
73 Master of Science Matematikë Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
74 Master of Science Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në Arte HEI Unit: Department of Linguistic
75 Master of Science Studime Shqiptare dhe Etnokulturore me profile: a. Studime Shqiptare; b. Studime të Thelluara në Gjuhësi; c. Etnokultura dhe Letërsia Shqipe HEI Unit: Department of Literature
76 Master of Science E Drejta Private dhe e Biznesit HEI Unit: Department of Civil Law
77 Master of Science E Drejta Kushtetuese dhe Administrative HEI Unit: Department of International and European Law
78 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business-Administration
79 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
80 Master of Science Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
81 Master of Science Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Tourism
82 Master of Science Studime Regjionale në Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
83 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor K.l I -VI HEI Unit: Department of Teaching
84 Phd Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Social Sciences
85 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
86 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
87 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
88 MNP Mësuesi për AM në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences