Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Kolegji Profesional Privat "Dentarium - AL"

Licensing document: VKM Nr. 73, datë 21.01.2009
Accreditation Document:
Category: College
Type: Private
Status: Closed
Address:
Tel:
Email:
Website:

Lista e RVJ