Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 159, datë 16.05.2016 PËR AKREDITIMINE PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELORNË “FINANCË”, TË AKADEMISË SË STUDIMEVE TË APLIKUARA “REALD”, VLORË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË
VENDIM
Nr. 159, datë 16.05.2016
PËR
AKREDITIMINE PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELORNË “FINANCË”, TË AKADEMISË SË STUDIMEVE TË APLIKUARA “REALD”, VLORË

Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar, mbështetur në procedurën e ndjekur nga APAAL, raportet e vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm, dokumentacionin mbështetës dhe pas vizitës në Institucion të një përfaqësie të Këshillit të Akreditimit shoqëruar nga Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, për programin e studimit, me elementët si më poshtë:

a)      Emërtimi i programit: Bachelor në “Financë”

b)      Cikli i studimit: Cikli i parë

c)      Vendimi i hapjes/licencimit: Vendim i Këshillit të MinistraveNr.650, datë 14.09.2011

d)     Institucioni që e ofron:Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”, Vlorë

e)      Fakulteti përgjegjës: Fakulteti i Ekonomisë

f)       Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 Vite/ 6 Semestra

g)      Kredite (ECTS): 180 Kredite

h)      Forma e studimi: Me kohë të plotë

i)        Statusi i diplomës: Ofrohet nga vetë Institucioni

j)        Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 6

VENDOSI

1.      Të rekomandojë që programii studimit Bachelor në “Financë”,të akreditohet vetëm për brezine studentëve që  kanë përfunduar studimet brenda vitit akademik 2015 – 2016.

2.      Institucioni përpara fillimit të vitit akademik 2016 – 2017, për studentët që janë në vazhdim të programit të studimit Bachelor në “Financë”, të plotësojë kushtet si më poshtë:

a.       Të plotësohen dhe rakordohen të dhënat për studentët midis atyre nëregjistratpërkatëse të sekretarisë mësimore, regjistrave të kurseve të studimit dhe ato të dosjeve individuale tëstudentëve. 

b.      Rishikimin e përbërjes së stafit akademik duke rekrutuar staf të brendshëm të kualifikuar me gradë shkencore/ tituj akademik.

c.       Të rishikohet statusi dhe funksionimi konkret i strukturave si NJSBC dhe Zyra e Karrierës dhe të rishikohen rregullat e funksionimi të tyre.

d.      Tëpërmirësohet dhe detajohet informacioni i publikuar mbi programin e studimit në faqen e internetit të Institucionit.

e.       Të aktivizohet Qendra e Kërkimit dhe të vihen në dispozicion fonde dhe burime financiare për zhvillimin e punës kërkimore shkencore të stafit akademik dhe kualifikimin e tij.

f.       Të përmirësohet dhe pasurohet biblioteka me literaturë ndihmëse në gjuhë të huaj dhe literaturë bazëdhe tërealizohen abonime nëbibliotekaelektronike.

g.      Të realizohen marrëveshje me biznese lokal (duke i dokumentuar) për krijimin e mundësisë së praktikave profesionale dhe/apo të punësimit të studentëve pas diplomimit.

h.      Të rishikohetdokumenti mbi strategjinë e zhvillimit të Institucionit lidhur me vendin që zë dhe sa përputhet ky program studimi me këtë strategji.

Me paraqitjen e plotësimit të kushteve nga Institucioni ekspertë të fushës me përfaqësues të Këshillit të Akreditimit do të organizojë një tjetër vizitë në Institucion për verifikimin e plotësimit të kushteve si më lart.

3.      Këshilli i Akreditimit i rekomandon gjithashtu Ministrit të Arsimit dhe Sportit që Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”, Vlorë, të mos pranojë e regjistrojëstudentë të rinj në këtë program studimi, deri në përmbushjen e kushteve si më lart.

KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË