Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 170/1, datë 26.09.2016 PËR NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 170, DATË 07.07.2016 ””MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MËSUES INFORMATIKE PËR ARSIMIN E MESËM TË LARTË”, TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS”"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË

VENDIM
 
Nr. 170/1, datë 26.09.2016
 
PËR
NJË NDRYSHIM NË VKA NR. 170, DATË 07.07.2016 ””MBI
HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “MËSUES INFORMATIKE PËR ARSIMIN E MESËM TË LARTË”, TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS”"

 
Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, i ndryshuar dhe mbështetur në procedurën e ndjekur nga APAAL, raportin e vlerësimit dhe dokumentacionin mbështetës:

 VENDOSI

1. Termi “Mësues” i cituar në emërtimin e VKA Nr. 170, datë 07.07.2016, në pikën a) të elementëve të programit të studimit, në Pikën 1) dhe në Pikën 2) të kësaj VKA-je, ndryshohet me termin “Mësuesi”.

 
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË