Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 173, datë 07.07.2016 MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “STUDIME PSIKOSOCIALE”, TË SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE MESDHETARE TË SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË

VENDIM
Nr. 173, datë 07.07.2016
MBI
HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR NË “STUDIME PSIKOSOCIALE”, TË SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE MESDHETARE TË SHQIPËRISË

Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar, mbështetur në procesin dhe rezultatet e vlerësimit paraprak të programittë studimit me elementët:

a)      Emërtimi i programit: Bachelor në “Studime psikosociale”

b)      Cikli i studimit: Cikli i parë

c)      Institucioni që e ofron: Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë

d)     Fakulteti përgjegjës: Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike

e)      Kohëzgjatja (Vite/semestra): 3 vite / 6 semestra

f)       Kredite (ECTS): 180 ECTS

g)      Forma e studimi: me kohë të plotë

h)      Diploma lëshohet: vetëm nga IAL propozuese

i)        Numri i studentëve të parashikuar për vit akademik: 50studentë

j)        Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 6

VENDOSI:

1.      Programii studimit Bachelor në “Studime psikosociale”, i përmbush standardet e cilësisë për këtë lloj dhe cikël programi studimi.

2.      Për gjithë sa më sipër KA jep vlerësim përfundimtar pozitiv dhe i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që programi i studimit Bachelor në “Studime psikosociale” me elementët e mësipërmtë hapet.

KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË