Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 176, datë 07.07.2016 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI ELEKTRONIKE DHE KOMUNIKACIONI”, TË UNIVERSITETIT EPOKA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË

VENDIM
Nr. 176, datë 07.07.2016
PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INXHINIERI ELEKTRONIKE DHE KOMUNIKACIONI”, TË UNIVERSITETIT EPOKA

Këshilli i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar dhe mbështetur në procedurën e ndjekur nga APAAL, raportet e vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm si dhe dokumentacionin mbështetës, për programine studimit, me elementët si më poshtë:

a)      Emërtimi i programit: Master i Shkencave në “Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni”

b)      Cikli i studimit: Cikli i dytë

c)      Vendimi i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 269, datë 28.06.2012

d)     Institucioni që e ofron: Universiteti Epoka

e)      Fakulteti përgjegjës: Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë

f)       Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 Vite/ 4 Semestra

g)      Kredite (ECTS): 120 Kredite

h)      Forma e studimi: Me kohë të plotë

i)        Statusi i diplomës: Ofrohet nga vetë Institucioni

j)        Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 7

VENDOSI

1.      Programi i studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni” i përmbush “Standardet shtetërore të cilësisë” për akreditimin e programit të studimit të ciklit të dytësi dhe kërkesat ligjore akademike.

2.      Mbështetur në gjithë sa më sipër, Këshilli i Akreditimit vendos të japë për këtë program studimi vlerësim pozitiv, me rekomandimin e mëposhtëm:

a.       Institucioni të sigurojë kushtet të nevojshme dhe mbështetje financiare të dedikuar për zhvillimin e aktiviteteve të kërkimit shkencor në funksion të realizimit të programit të studimit

3.      Këshilli i Akreditimit i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që, programi i studimit, Master i Shkencave në “Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni” me elementët e mësipërm, të akreditohet.

KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË