Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 192, datë 17.10.2016 MBI HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INFORMATIKË LIGJORE”,TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË

VENDIM
 
Nr. 192, datë 17.10.2016
MBI
HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER I SHKENCAVE NË “INFORMATIKË LIGJORE”, TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Këshilli i Akreditimit, bazuar në nenin 138 të Ligjit Nr.80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” , Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar,  plotësimet e përcjella nga Universiteti i Tiranës me shkresë Nr. 513/12 Prot, datë 26.07.2016 “Dërgohet plotësim dokumentacioni” si përgjigje ndaj kërkesës së APAAL dërguar me shkresë Nr. 119/1 Prot, datë 29.04.2016 “Kërkohet plotësim dokumentacioni”,  mbështetur në procesin dhe rezultatet e vlerësimit paraprak të programit të studimit me elementët:

a)      Emërtimi i programit:Master i Shkencave në “Informatikë ligjore”

b)      Cikli i studimit: Cikli i dytë

c)      Institucioni që e ofron: Universiteti i Tiranës

d)     Fakulteti përgjegjës: Fakulteti i Shkencave të Natyrës

e)      Kohëzgjatja (Vite/semestra): 2 vite / 4 semestra

f)       Kredite (ECTS): 120 ECTS

g)      Forma e studimit: me kohë të plotë

h)      Diploma lëshohet: vetëm nga IAL propozuese

i)        Numri i studentëve të parashikuar për vit akademik: 40studentë

j)        Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 7

 
VENDOSI:

 
1.      Programii studimit Master i Shkencave në “Informatikë ligjore”, nuk i përmbush standardet e cilësisë për arsyet si më poshtë:

a.       Emërtimi i  programit të studimit nuk është në përputhje me objektivat,  rezultatet e të nxënit, planin mësimsor dhe kurrikulën e këtij programi studimi.
b.      Në këtë program studimi nuk mund të pranohen studentë që kanë përfunduar studimet e ciklit të parë në Juridik/Drejtësi, pasi nuk është në përputhje me kërkesat paraprake mbi formimin e përgjithshëm dhe specifik për regjistrimin në këtë program studimi.

2.      KA jep vlerësim përfundimtar negativ dhe i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që programi i studimit Master i Shkencave në “Informatikë ligjore” me elementët e mësipërm të mos hapet.

 

 KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË