Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 215, datë 16.12.2016 PËR AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “SHKENCA KOMPJUTERIKE ME PROFILE: SHKENCA KOMPJUTERIKE; SISTEME MENAXHIMI INFORMACIONI”, TË UNIVERSITETIT TË NEW YORK-UT NË TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË
VENDIM
Nr. 215, datë 16.12.2016
PËR
AKREDITIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, DOKTORATË NË “SHKENCA KOMPJUTERIKE ME PROFILE: SHKENCA KOMPJUTERIKE; SISTEME MENAXHIMI INFORMACIONI”, TË UNIVERSITETIT TË NEW YORK-UT NË TIRANË 


Këshilli i Akreditimit, bazuar në nenin 138 të Ligjit Nr.80 datë 17.09.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” , Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 424, datë 02.06.2010 “Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë” i ndryshuar, dhe mbështetur në procedurën e ndjekur nga APAAL, raportin e vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm si dhe dokumentacionin mbështetës, për programin e studimit Doktoratë në “Shkenca Kompjuterike me profile: Shkenca kompjuterike; Sisteme menaxhimi informacioni”, me elementët si më poshtë:

 
a)      Emërtimi i programit: Doktoratë në “Shkenca Kompjuterike me profile: Shkenca kompjuterike; Sisteme menaxhimi informacioni”

b)      Cikli i studimit: Cikli i tretë

c)      Akti zyrtar i hapjes/licencimit: Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 567, datë 19.11.2012

d)      Institucioni që e ofron*: Universiteti i New York-ut në Tiranë

e)      Fakulteti përgjegjës: Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale

f)       Kohëzgjatja (Vite/semestra): së paku 3 vite

g)      Kredite (ECTS): 60 Kredite (viti i formimit teorik)

h)      Forma e studimit: Nuk përcaktohet

i)       Statusi i diplomës: ofrohet vetëm nga Universiteti i New York-ut në Tiranë

j)       Niveli i diplomës në kuadrin e Kornizës Shqiptare të kualifikimeve: Niveli 8

 
VENDOSI:

1.      Programi i studimit të ciklit të tretë Doktoratë në “Shkenca Kompjuterike me profile: Shkenca kompjuterike; Sisteme menaxhimi informacioni” i përmbush pjesërisht “Standardet Shtetërore të Cilësisë” për akreditimin e programeve të studimit të ciklit të tretë doktoratë, me mangësitë si më poshtë:

a)      Numër i ulët i stafit akademik, të angazhuar me kohë të plotë, me kualifikimin e nevojshëm për tu përfshirë në udhëheqjet e doktoratës.

b)      Nivel i ulët i publikimeve shkencore nga stafi akademik dhe studentët e këtij programi.

c)      Numër i kufizuar i bashkëpunimeve ndërkombëtare që kanë impakt të drejtpërdrejtë këtë program studimi.

d)      Nuk janë venë në dispozicion fonde të posaçme për mbështetjen e projekteve kërkimore dhe/ose pjesëmarrjen në konferenca ndërkombëtare për këtë program studimit. Aktualisht nuk ka asnjë mbështetje institucionale për pjesëmarrje në projekte bashkëpunuese kërkimore, psh. të financuara nga BE-ja ose institucione të tjera ndërkombëtare.

2.      Institucioni të mos pranojë e regjistrojë studentë të rinj në këtë program studimi dhe të riorganizojë këtë program sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

3.      Mbështetur në sa më sipër, Këshilli i Akreditimit i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe Sportit që, programi i studimit, Doktoratë në “Shkenca Kompjuterike me profile: Shkenca kompjuterike; Sisteme menaxhimi informacioni”, me elementët e mësipërm, të akreditohet me kusht vetëm për brezat e studentëve që aktualisht janë në proces doktorate.

 
KËSHILLI I AKREDITIMIT TË ARSIMIT TË LARTË