Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 536, datë 08.05.2014 Për Programin e Studimit të Ciklit të Dytë që përfundon me Master Profesional

KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM
Nr. 536, datë 08.05.2014
Për Programin e Studimit të Ciklit të Dytë që përfundon me Master Profesional (MP) në:

1.   PËRKTHIM, me profil: Përkthyes

Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi propozimin për hapjen e Programin e ri të studimit Master Profesional, të kërkuar nga Departamenti i Gjuhës Frënge, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, bazuar në raportin e vlerësimit teknik dhe në përmbajtje, raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë për procedurën e vlerësimit dhe respektimin e kritereve si edhe bazuar në standardet shtetërore të cilësisë, arrin në këtë përfundim:

1.   Përmbajtja e Programit të ri të studimit, Master Profesional në “Përkthim, me profil: Përkthyes”, përmbush standardet e cilësisë dhe për këtë arsye jep vlerësimin Pozitiv.

Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Vendim Nr.424, datë 02.6.2010 “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë” dhe Vendim Nr.368, datë 14.4.2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 424, Datë 2.6.2010, të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores për Sistemin e Akreditimit, Organizimin dhe Veprimtarinë e Institucioneve të Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë”, të ndryshuar”, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës:

Programi i Studimit:                          Master Profesional në “Përkthim, me profil: Përkthyes”
Kohëzgjatja: 1 vit akademik
ECTS: 60
Forma e studimit: Kohë e plotë

                                                          të hapet

KËSHILLI i AKREDITIMIT