Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

VENDIM Nr. 68 datë 26.02.2010 - SHLUP "ISSAT"

 

KËSHILLI I AKREDITIMIT
VENDIM
Nr. 68 datë 26.02.2010


Për akreditimin Institucional dhe të Programeve të Studimit të Ciklit të tretë, Master i Nivelit të Dytë në: “E Drejtë Ndërkombëtare”; “Studime Europiane dhe Diplomaci”; “Menaxhim Biznes”; “Financë – Kontabilitet”; “Menaxhim Shendetësor”, të Institucionit të Arsimit të Lartë Privat “Instituti i Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve”
Këshilli i Akreditimit, pasi shqyrtoi vlerësimin Institucional dhe të Programeve të Studimit të Ciklit të Tretë, Master i Nivelit të Dytë (MND) në: “E Drejtë Ndërkombëtare”, “Studime Europiane dhe Diplomaci”, “Menaxhim Biznes”, “Financë – Kontabilitet”, “menaxhim Shëndetësor”, të Institucionit të Arsimit të Lartë Privat “Instituti i Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve” (ISSAT), të kryer në periudhën Tetor 2009 – Shkurt 2010, mbështetur në raportin e vetëvlerësimit, raportin e vlerësimit të jashtëm, në raportimin e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë, jep vlerësimin përfundimtar për akreditimin Institucional dhe të Programeve të Studimit të Ciklit të Tretë, MND në: “E Drejtë Ndërkombëtare”, “Studime Europiane dhe Diplomaci”, “Menaxhim Biznes”, “Financë – Kontabilitet”, “Menaxhim Shëndetësor”, pasi janë në përputhje me standardet, kërkesat ligjore institucionale dhe akademike në fuqi.
Këshilli i Akreditimit, me qëllim rritjen e cilësisë së përgatitjes së studentëve, sugjeron zgjerimin e bibliotekës me inventarin e librave, zgjerimin e stafit paralel me zgjerimin e vetë Institucionit dhe të përfundojnë sa më parë të jetë e mundur.
Këshilli i Akreditimit, bazuar në kompetencën që i jep Ligji Nr 9741, datë 21.5.2007, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, VKM Nr. 303, datë 1.7.1999, Për Krijimin e Sistemit të Akreditimit në Arsimin e Lartë, i rekomandon Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës:
Institucioni:Institucioni i Arsimit të Lartë Privat “Instituti i Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve” të akreditohet.
Programi i Studimit: Master i Nivelit të Dytë në: “E Drejtë Ndërkombëtare”, të akreditohet.
Programi i Studimit: Master i Nivelit të Dytë në: “Studime Europiane dhe Diplomaci”, të akreditohet.
Programi i Studimit: Master i Nivelit të Dytë në: “Menaxhim Biznes”, të akreditohet.
Programi i Studimit: Master i Nivelit të Dytë në: “Financë – Kontabilitet”, të akreditohet.
Programi i Studimit: Master i Nivelit të Dytë në: “Menaxhim Shëndetësor”, të akreditohet.

 

KËSHILLI I AKREDITIMIT