Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Programi i Transparencës ASCALProgrami i Transparencës
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e LartëRreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota


E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi ASCAL

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të ASCAL

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat


Shërbimet që ofrohen nga ASCAL
Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ASCAL
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve


Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga ASCAL

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ASCAL

 • Legjislacion ndërkombëtar
 • Legjislacion kombëtar
 • Akte nënligjore
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes*
 • * Rregullojrja e brendshme është konceptuar të përfshijë dhe kodin e sjëlljes
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit*
 • * ASCAL nuk miraton rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.
 • Strategji*
 • * ASCAL nuk ka strategji të miratuar
 • Raporte vjetore
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e ASCAL dhe që prek publikun
 • Koordinatori
   Jonida Xhaferi
 • E-mail
   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 • Tel
   +35542266302
 • Nr. i gjelbër
   (Nuk disponojmë)
 • Adresa
   Rruga e Durrësit, Nr. 219, Tiranë
 • Orari
   E Hënë - E Enjte: 10:00 - 13:00

   E Premte: 10:00 - 12:00
 • Format kërkese për informacion
 • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)
 • Rezolutë Kuvendi*
 • * ASCAL nuk ka rezolutë nga Kuvendi i Shqipërisë

 • Planet strategjike të punës*
 • * ASCAL nuk ka të hartuar strategji pune.

 • Raporte monitorimi/auditimi
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së ASCAL
 • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
 • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
 • Donacione, sponsorizime (sipas viteve)
 • * ASCAL nuk merr donacione apo sponsorizime

 • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara
 • Relacionet (sipas viteve)

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)*
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi*
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes*
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të ASCAL*
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
 • * ASCAL nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.

  Shënim: ASCAL nuk e ofron kete sherbim.

 • Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime
 • Shënim: ASCAL vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

  Bazuar në nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (në vijim “ASCAL”) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). ASCAL publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

  Në PT të ASCAL janë specifikuar kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë do të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të ASCAL. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit ASCAL vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

  Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga ASCAL.

  Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, ASCAL mban parasysh interesin e publikut si dhe mundëson aksesimin lehtësisht në informacionin publik.